Хладилно оборудване и витрини

214 215
Хладилни шкафове
PPCC070T2G / PPCC070BTG
Среднотемпературен /Нискотемпера
турен хладилен шкаф
PPCC070T22P / PPCC070BT2P
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
PPCC070T2 / PPCC070BT
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Тропикализирани агрегати тип “Мо
ноблок”. Предназначен за работа до
+40 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха. 60 мм дебе
лина на стените. Контролен панел и
електронно управление.
Електронно управление.
U – образни водачи за поставяне на
решетките.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки.
Автоматично размразяване и изпа
ряване на конденза.
Осветление.
Врата с ергономична дръжка, по
цялото продължение на уреда.
Климатичен клас 5.
Хладилен шкаф с дигитално управление
в горният край. Вратата е с ергономична
дръжка, по цялото протежение на уре
да. Предназначен за работа до +40 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Мо
ноблок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Хладилен шкаф със стъклени врати и ди
гитално управление в горният край. Вра
тата е с ергономична дръжка, по цялото
протежение на уреда. Предназначен за
работа до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки
Автоматично размразяване и изпарява
не на конденза.
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Моно
блок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Електронно управлениеЕргономична дръжка по
цялата дължина
ОсветлениеРешетки с полиетиленово
покритие
U – образни водачи за
решетките
Размери (мм) : 720х815х2080
Мощност : 0,41 kW / 0,58 kW /230 V
Работна температура : 2°C / +10°C или
22°C /18°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размери (мм) : 720х815х2080
Мощност : 0,41 kW / 0,58 kW /230 V
Работна температура :2°C / +10°C или
22°C /18°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размери (мм) : 720х815х2080
Мощност : 0,41 kW / 0,58 kW 230 V
Работна температура : 2°C / +10°C или
22°C /18°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
PPCC140T2 / PPCC140BT
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
P
PCC140T24P /
P
PCC140BT4P
Среднотемпературен /Нискотемперату
рен хладилен шкаф
PPCC140T2G / PPCC140BT
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Елегантен, стабилен и надежден, този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха. Оборудван
е с електронен панел за управление, за
по-голямо удобство и подвижни водачи
и вертикални стойки, за по-лесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматично размразяване и изпарява
не на конденза.
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Моно
блок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Елегантен, стабилен и надежден, този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха. Оборудван
е с електронен панел за управление, за
по-голямо удобство и подвижни водачи
и вертикални стойки, за по-лесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Мо
ноблок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Елегантен, стабилен и надежден, този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха. Оборудван
е с електронен панел за управление, за
по-голямо удобство и подвижни водачи
и вертикални стойки, за по-лесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки
Автоматично размразяване и изпарява
не на конденза
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Моно
блок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Размери (мм) : 1440х815х2080
Мощност : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C
или –22°C /18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размери (мм) : 1440х815х2080
Мощност : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C
или –22°C /18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размери (мм) : 1440х815х2080
Мощност : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C или
22°C /18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Хладилни шкафове
Електронно управлениеЕргономична дръжка по
цялата дължина
ОсветлениеРешетки с полиетиленово
покритие
U – образни водачи за
решетките

216 217
PPCC070T2FH / PPCC070T2ME / PPCC070T2VE
Среднотемпературен хладилен шкаф за риба/месо/зеленчуци
Размери (мм) : 720х812080
Мощност : 0,41 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а
Хладилни шкафове, специализирани за съхранение на риба, месо и зеленчуци. Изработени са от неръждаема стомана
и интериорът на всеки модел хладилен шкаф е оборудван според нуждите и изискванията на съхранявания продукт.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Електронно управление.
Осветление.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Водачи , които се добавят и премахват с лекота, за по-
голямо удобство и лесно почистване.
Тропикализирани агрегати тип “Моноблок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при
100°
PCC700T2FH – Специализирано охлаждане, за по-
прецизен контрол на температурата.
PCC700T2ME / PCC700T2VE – Специализирано
охлаждане, за запазване на влажността в камерата.
Решетки от неръждаема
стомана GN 2/1
Решетки от полиетилен
GN 2/1
Канал за оттичане
(при моделите за риба )
60 мм дебелина на стените
PPCC070T2FH – спецализиран за съхранение на риба. С шест съда GN 1/1 полипропилен
с отцедници и канал за оттичане. ( -5°C / +10°C )
PPCC070T2ME – специализиран за съхранение на месо. С две решетки и шина за куки.
PPCC070T2VE – специализиран за съхранение на зеленчуци. С 12 бр. съдове GN 1/1
полипропилен с отцедници.
Хладилни шкафове
PGCC07BT2 / PGCC07BBT
Среднотемпературен/Нискотемпературен
PGCC140TN+T2 / PGCC140TN+BT / PGCC140BT+BT
Комбиниран
Хладилни шкафове, среднотемпературни и нискотемператур
ни, с капацитет 700 л. С динамично охлаждане, 80 мм дебе
лина на стените, GN 1/1 съвместими, компресор клас 5 тип
Моноблок, предназначен за работа до +40°C околна темпе
ратура и 40% влажност на въздуха. Хладилен агент еко газ
R290, автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Комбинирани с два независими компресора и управления.
Електронно управление с Flat Touch дисплей. Предлагат се
варианти с една, две или стъклени врати. Имат 3 броя решетки
2/1 GN. Регулируеми неръждаеми крака.
Опции:
• 4 броя колела, две със спирачки
• Bluetooth интерфейс за пренос на HACCPанни.
• допълнителен педал за лесно отваряне
изнесен компресор
Размери (мм) : 730х815х2100
Мощност : 0,69 kW/0,66 kW / 230 V
Работна температура :2°C до +10°C/22°C до -18°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : еко газ R290
Размери (мм) : 1460х815х2100
Мощност : 1,28 kW/1,54 kW/230 V
Работна температура :2°C до +10°C/0°C до 10 °C/
22°C до -18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : газ R134а и R507
Хладилни шкафове
Хладилни шкафове, среднотемпературни и нискотемпера
турни, с капацитет 1400 л. С динамично охлаждане, 80 мм
дебелина на стените, GN 1/1 съвместими, компресор клас 5
тип Моноблок, предназначен за работа до +40°C околна тем
пература и 40% влажност на въздуха. Хладилен агент е R134a
и R507, автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Инверторен компресор с променлива мощност. Електронно
управление с Flat Touch дисплей. Предлагат се варианти с
една, две, три, четири или стъклени врати. Имат 3 броя решет
ки 2/1 GN. Регулируеми неръждаеми крака.
Опции:
• 4 броя колела, две със спирачки
• Bluetooth интерфейс за пренос на HACCPанни.
• допълнителен педал за лесно отваряне
изнесен компресор
Инверторен
компресор
Електронно
управление
Еко газ Дебелина
на стените
Опция Обръщаема
врата
Хладилни шкафове от ново поколение с инверторни компресори и екологичен газ R290.

218 219
70 мм дебелина
на стените
Заоблени ъгли и
пресовано дъно
70 mm
ADP/20C / ADP/40C
Специализиран хладилен шкаф за
шоколад
ADPV/20C / ADPV/40C
Специализиран хладилен шкаф за
шоколад със стъклена врата
ADP/20H / ADP/40H
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проекти
ран, за съхранение на шоколад и пресни
тестени изделия в идеалните, за тях ус
ловия.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С околна
температура.
Прецизен контрол на влажността от
45% до 65%
ADP/20C е с капацитет, за 20 бр. тави
600х400 мм, а ADP/40C – за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. – 600х400 мм
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Иновативна система с леко индирект
но охлаждане.
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проекти
ран, за съхранение на шоколад и пресни
тестени изделия в идеалните, за тях ус
ловия. Със стъклена врата – 12 + 12 мм
закалено стъкло и алуминиева рамка.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С околна
температура.
Прецизен контрол на влажността от 45%
до 65%
ADPV/20C е с капацитет за 20 бр. тави
600х400 мм, а ADPV/40C – за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. 600х400 мм
Автоматично размразяване и изпаряване на
конденза.
Електронно управление.
Иновативна система с леко индиректно
охлаждане.
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проек
тиран, за съхранение на пресни тестени
изделия в идеалните, за тях условия.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С околна
температура
Прецизен контрол на влажността от
65% до 95%
ADP/20H е с капацитет за 20 бр. тави
600х400 мм, а ADP/40H – за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. – 600х400 мм
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Иновативна система с леко индиректно
охлаждане.
Електронно управление с
контрол на влажността
Прецизно
охлаждане
Сонда за контрол
на влажността
Размери (мм) : 780x680×2110 /
780x1080x2110
Мощност : 1,43 kW / 2,43 kW / 230 V
Работна температура : +4°C / +18°C
Капацитет : 500 л / 900 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 780x680×2110 /
780x1080x2110
Мощност : 1,41 kW / 2,47 kW / 230 V
Работна температура : +4°C / +18°C
Капацитет : 500 л /900 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 780x680×2110 /
780x1080x2110
Мощност : 1,4 kW / 2,43 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +8°C
Капацитет : 500 л /900 л
Хладилен агент : R404а
Хладилни шкафове
Серия Delice Plus
ARP20 / ARP20B
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
ARP40 / ARP40B
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
ARG/30 / ARG/40
Специализиран хладилен шкаф за
сладолед
Хладилен шкаф, предвиден за съхране
ние на тестени изделия. Предназначени
за работа до +43 °С околната темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Подходящ за съхранение на тестени
изделия.
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Иновативна система с леко индирект
но охлаждане.
70 мм дебелина на вратите.
Капацитет : 20 бр. тави 600х800 мм
или 40 бр. 600х400 мм.
Самозатваряща се врата с магнитни
уплътнения.
Пресовани дъно и заоблени ъгли.
Хладилен шкаф, предвиден за съхране
ние на тестени изделия. Предназначени
за работа до +43 °С околната темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Подходящ за съхранение на тестени
изделия.
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Иновативна система с леко индиректно
охлаждане.
70 мм дебелина на вратите.
Капацитет : 20 бр. тави 600х400 мм.
Самозатваряща се врата с магнитни
уплътнения.
Пресовани дъно и заоблени ъгли.
Перфорирана
задна част
Прецизно
охлаждане
70 мм дебелина
на стените
Електронно
управление
Канти за
сладолед 5 л
Заоблени ъгли и
пресовано дъно
Самозатваряща
се врата
70 mm
Размери (мм) : 780x680×2110
Мощност : 0,72 kW / 1,1 kW / 230 V
Работна температура : 2°C / +8°C и
10°C / –22°C
Капацитет : 500 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 780×1080×2110
Мощност : 0,99 kW /1,5 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +8°C и
10°C / –22°C
Капацитет : 900 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 780x900×2110 /
780x1080x2110
Мощност : 1,21 kW / 1,57 kW / 230 V
Работна температура :10°C / –22°C и
10°C / –25°C
Капацитет : 750 л / 900 л – 54 канти
Хладилен агент : R404а
Хладилен шкаф за сладолед, изработен
изцяло от неръждаема стомана AISI
304, с изолация от инжектирани по
лиуретанови смоли, с дебелина 70 мм.
Цялата серия е специално изработена с
решетки, предназначени за поставяне на
контейнери за сладолед (36х16х12).
5 бр. решетки 530х740 мм и
600х800 мм
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Самозатваряща се врата с магнитни
уплътнения.
Пресовано дъно и заоблени ъгли.
Тропикализирани агрегати с индирект
на вентилация.
Режим за втвърдяване на сладолед.
Хладилни шкафове
Серия Delice

221
220
EFN/01 / EFNV/01 / EFB/01
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
SFN/01 / SFB/01
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
EFN/02 / EFNV/02 / EFB/02
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Slim модел, предназначен за по-малки
работни пространства. Уредът е обо
рудван с мощен безшумен компресор.
Предназначен за работа до +43 °С
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Динамично охлаждане.
Три решетки 440х560 мм
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Осветление.
Тропикализирани агрегати тип “Мо
ноблок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на вратите.
Магнитни уплътнения, лесни за
подмяна.
Пресовано дъно със
заоблени ъгли
Електронно
управление
Агрегат тип
“Моноблок”
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза
Размери (мм) : 720×790×2050
Мощност : 0,35 kW / 0,7 kW /230 V
Работна температура : 2°C / +8°C и
18°C /21°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 640x700x2050
Мощност : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +8°C и
18°C /21°C
Капацитет : 450 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 1440х790х2050
Мощност : 0,45 kW / 0,71 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C и
18°C /21°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404a
60 мм дебелина
на стените
Уредът е оборудван с мощен безшумен
компресор. Предназначен за работа до
+43 °С околна температура и 65% влаж
ност на въздуха.
Среднотемпературният модел е с въз
можност за стъклена врата.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три р ешетки.
Автоматично размразяване и изпаря
ване на конденза.
Електронно управление.
Тропикализирани агрегати тип “Мо
ноблок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Магнитни уплътнения, лесни за
подмяна.
EFNV/01 е със стъклена врата и тем-
пературен режим +2 °С / +8 °С
Хладилен шкаф с две врати, като сред
нотеппературният модел има възможност
за стъклена врата. Уредът е оборудван с
мощен безшумен компресор. Предназна
чен за работа до +43 °С околна темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматично размразяване и изпарява
не на конденза
Електронно управление.
Тропикализирани агрегати тип “Моно
блок”.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Магнитни уплътнения, лесни за подмя
на.
EFNV/02 е със стъклени врати и тем-
пературен режим +2 °С / +8 °С
Хладилни шкафове
Екологична изолация с
дебелина 80 м
Екологична изолация с
дебелина 80 мм
Рампа за количка Пресовано дъно
със заоблени ъгли
Електронно
управление
Регулируеми крака
Нискотемпературен и среднотемпературен хладилен шкаф.
Предназначен за работа до +43 °С околна температура и
65% влажност на въздуха. Моделите RIB/01P и RIN/01P са
произведени с две врати, за полесно обслужване от двете
страни на уреда.
Капацитет : 2 колички GN 1/1 или EN 600х400.
Дебелина на панелите 80мм.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304
Лесен за инсталация и употреба.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за Озоновия
слой и без влияние над Глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
Възможност, за поръчка с изнесен агрегат.
Нискотемпературен и среднотемпературен хладилен шкаф.
Предназначен за работа до +43 °С околна температура и 65%
влажност на въздуха.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Три решетки GN 2/1.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за Озоновия
слой и без влияние над Глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75мм.
Размери (мм) : 1020х1170х2270 / 1020х1170х2350
Мощност : 0,5 kW / 1,16 kW / 230 V
Работна температура : +2°C / +10°C и -18°C / –21°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 750×820×2050
Мощност : 0,35 kW / 0,76 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C и –18°C / –21°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Хладилни шкафове
XFN70 / XFB70
Нискотемпературен / Среднотемпературен хла
дилен шкаф
RIB/01 / RIB/01P / RIN/01 / RIN/01P
Нискотемпературен / Среднотемпературен хла
дилен шкаф за количка

223
222
XFN140 / XFB140
Нискотемпературен / Среднотемпе
ратурен хладилен шкаф
XFNV/70 / XFBV/70
Нискотемпературен / Средно
температурен хладилен шкаф със
стъклена врата
Хладилни шкафове
XFC70 / XFC75
Комбиниран хладилен шкаф
Нискотемпературен и среднотемпературен
хладилен шкаф. Предназначен за работа до
+43 °С околна температура и 65% влажност
на въздуха. Изработен от неръждаема
стомана AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Шест решетки GN 2/1.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 10
Лесни за почистване магнитни
уплътнения, които се сменят и без
инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване
и конденза.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75мм.
Нискотемпературен и среднотемперату
рен хладилен шкаф. Със стъклена врата –
12 + 12 мм закалено стъкло и алуминиева
рамка. Изработен от неръждаема стомана
AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Три решетки GN 2/1.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 10
Лесни за почистване магнитни
уплътнения, които се сменят и без
инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и
изпаряване и конденза.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75мм.
Нискотемпературен и среднотемпературен
хладилен шкаф. Предназначен за работа
до +43 °С околна температура и 65%
влажност на въздуха. Изработен от
неръждаема стомана AISI 304.
Дебелина на панелите 75мм.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Четири решетки GN 2/1.
Два независими температурни режима :
XFC70 2 °С / +8 °С и –2 °С / +8 °С
XFC75 -2 °С / +8 °С и –18 °С / –21 °С
Лесни за почистване магнитни
уплътнения, които се сменят и без
инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и
изпаряване и конденза.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Електронно
управление
Регулируеми
крака
Размери (мм) : 1470x820x2050
Мощност : 0,48 kW / 1,16 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C и
18°C / –21°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 750х820х2050
Мощност : 0,48 kW / 0,76 kW / 230 V
Работна температура : +2°C / +10°C и
18°C / –21°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 750х880х2050
Мощност : 0,75 kW / 0,84 kW / 230 V
Работна температура : 2°C / +10°C и
18°C / –21°C
Капацитет : 300 + 300 л
Хладилен агент : R404а
880
880
657
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
XFI140
Среднотемпературен хладилен шкаф за риба
XFI70
Среднотемпературен хладилен шкаф за риба
Хладилни шкафове
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Регулируеми кракаЕлектронно
управление
Среднотемпературен хладилен шкаф предназначен за
съхранение на риба. Предназначен за работа до +43 °С околна
температура и 65% влажност на въздуха.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
12 полипропиленови съда GN 1/1 – 150.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване и конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75 мм.
Среднотемпературен хладилен шкаф предназначен за
съхранение на риба. Предназначен за работа до +43 °С околна
температура и 65% влажност на въздуха.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
24 полипропиленови съда GN 1/1 – 150.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75 мм.
Размери (мм) : 750×820×2050
Мощност : 0,35 kW / 230 V
Работна температура : -4 ºС / +4 ºС
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 1470x820x2050
Мощност : 0,48 kW / 230 V
Работна температура : -4 ºС / +4 ºС
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404а

225
224
M8
Среднотемпературен хла
дилен шкаф
Q4
Комбиниран хлади
лен шкаф
Q2
Нискотемпературен
хладилен шкаф
Изработен от неръждаема стомана
Air Back Flow (ABF) е интелигентна
охладителна система в задната част
на уреда, гарантираща оптимална
циркулация на въздуха, с минимална
загуба на енергия.
Охладителена система с динамично
охлаждане.
Електронно управление.
Заоблени вътрешни и външни ъгли.
Е-образни водачи, изработени да
държат и съдове и решетки GN 2/1
Климатичен клас 4.
Изолация от полиуретан на водна
основа, с плътност – 40kg/m3, без риск
за озоновия слой и без влияние над
глобалното затопляне.
Автоматично затваряща се врата,
самозадържаща се на 100º и лесно
сменяеми магнитни уплътнения.
Агрегат тип Моноблок.
Две независими температури,
изпарителни системи и отделения.
Неръждаема стомана с покритие, лесно
за почистване.
Изолация от полиуретан на водна
основа, с плътност – 40kg/m3, който е
без риск за озоновия слой и без влияние
над глобалното затопляне.
Охладителена система с динамично
охлаждане.
Автоматично затваряща се врата,
самозадържаща се на 100º и лесно
сменяеми магнитни уплътнения.
С възможност за полуврати, стъклени
врати и чекмеджета. (само в плюсовите
отделения).
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим
Климатичен клас 5.
Неръждаема стомана с покритие, лесно
за почистване.
Изолация от полиуретан на водна
основа, с плътност – 40kg/m3, без риск
за озоновия слой и без влияние над гло-
балното затопляне.
Охладителена система с динамично
охлаждане и автоматично размразяване,
чрез горещи пари.
Автоматично затваряща се врата,
самозадържаща се на 100º и лесно сме-
няеми магнитни уплътнения.
Лесно регулируеми крачета от неръж-
даема стомана.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим
Климатичен клас 5.
Иновативна
охладителна система
Регулируеми
крачета или колелца
Изпарител от
неръждаема стомана
Ебразни водачи
за GN 1/1
Електронно
управление
Магнитни
уплътнения
80 мм екологична
изолация
Нагреваем
профил на вратата
Възможност и за
две полуврати
Заоблени
вътрешни ъгли
Самозатваряща
се врата
Хладилни шкафове
Размери (мм) : 840x700x2070
Мощност : 0,33 kW/230 V
Работна температура : от 0 °C до +8 ºС
Капацитет : 510 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1020x700x2070
Мощност : 0,56 kW/230 V
Работна температура: 0/+8 ºС и –15/20 ºС
Капацитет : 250 л + 250 л
Хладилен агент : R404а
Размери (мм) : 510×700×2070
Мощност : 0,37 kW/230 V
Работна температура :18 °C / –23 ºС
Капацитет : 250 л
Хладилен агент : R404а
M14
Комбиниран хладилен шкаф
Q1
Среднотемпературен хладилен шкаф
Хладилни шкафове
Изпарител от неръждаема
стомана
Магнитни уплътнения
Нагреваем профил на
вратата
80 мм екологична
изолация
Ебразни водачи,
поддържащи и тавите и
решетките
Регулируеми крака
Водачи за поставяне
на съдове GN 1/1
Заоблени
вътрешни ъгли
Самозатваряща се врата
с автоматично задържане
при 100°
Ебразни водачи,
поддържащи и тавите и
решетките
80 мм екологична
изолация
С възможност за
чекмеджета
Иновативен двувратен хладилен шкаф, предлагащ
пространство за два вида съдове Гастронорм. Позволява
различни храни да се държат на различни температури
едновременно в един шкаф. Лявата част побира GN 1/1, а
дясната – GN 2/1. Всяка страна разполага със собствена
охладителна система, независими една от друга, като всяка се
контролира от собствено управление с touch screen клавиатура.
Корпусът е изцяло от неръждаема стомана.
Заоблени ъгли и пресовано дъно
Ебразни водачи за поставяне на GN съдове под решетките.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна
Нагреваем профил на вратата.
Електронно управление с touch screen клавиатура.
Автоматично размръзяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Хладилен шкаф, създаден да съхранява заготовки, ежедневни
продукти и свежи зеленчуци. Въпреки компактните си
размери, побира 16 съда GN 1/1, което го прави идеален за
малки пространства.
Разполага с възможност за полу-врати, за възможно най
пълноценно обособяване на пространството.
Корпусът е от неръждаема стомана, лесна за почистване.
Екологична полиуретанова изолация на водна основа,
без риск за озоновия слой и без влияние над глобалното
затопляне.
Охладителена система с динамично охлаждане.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
и магнитни уплътнения.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим.
Климатичен клас 5.
Размери (мм) : 1350х700х2070
Мощност : 0,78 kW / 230 V
Работна температура :18 °C / –23 °C и 0°C /+8 °C
Капацитет : 250 л + 510 л
Рафтове : 3 + 3
Хладилен агент : R134а / R404а
Размери (мм) : 510х700х2070
Мощност : 0,22 kW/230 V
Работна температура : -0 °C/ +8 °C
Капацитет : 250 л
Рафтове : 3
Хладилен агент : R134a

226 227
Заоблени
вътрешни ъгли
С възможност за
чекмеджета (напълно
разглобяеми)
Независима дренажна
система
(моделът с чекмеджетата)
80 мм екологична
изолация
Регулируеми
крачета
Изпарител в панелите
X1 / X2
Среднотемпературен / Нискотемпературен хладилен шкаф
Q3
Среднотемпературен хладилен шкаф за риба
Заоблени вътрешни ъгли
Иновативна хладилна
система
Оптимална циркулация
на въздуха
Магнитни уплътненияРегулируеми крачета ABF (Air Back Flow)
система
X1 – Среднотемпературен хладилен шкаф, за съхранение на
зеленчуци, млечни продукти и деликатеси. Air Back Flow (ABF)
е интелигентна изпарителна система в задната част на уреда,
гарантираща оптимална циркулация на въздуха, с минимална загуба
на енергия.
X2 – Нискотемпературен хладилен шкаф, за съхранение на замразени
продукти. Охладителната му система гарантира ниска консумация
на енергия и висока ефикасност. Разположението на изпарителя в
задната част на уреда, освобождава повече пространство.
Изработен отвътре и отвън от неръждаема стомана.
Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Неръждаем изпарител в задната част на уреда.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Заоблени вътрешни и външни ъгли.
Лесни за подмяна и почистване магнитни уплътнения.
Крачета за регулиране на височината.
Електронно управление.
Решетка – 400х480 мм.
Хладилен шкаф, идеален за съхранение на риба. Иновативна
охладителна система, в която изпарителят е във панелите на
уреда, за да осигури повече пространство и безупречно пред
ставяне.
Достъпен в 3 различни варианта – с чекмеджета, с една врата
и с полуврата и 3 чекмеджета.
Изработен отвътре и отвън от неръждаема стомана.
Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за
озоновия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Хладилна система със статичен изпарител и автоматично
размръзяване.
Без електромеханични компонентни части в уреда.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим.
Изпарител вграден директно в стените.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304 18/10.
Размери (мм) : 600×600x1890
Мощност : 0,18 kW/0,39 kW /230 V
Работна температура : 2°C до 8°C / -15°C до –20°C
Капацитет : 300 л
Хладилен агент : R134а / R404a
Размери (мм) : 510х700х2070
Мощност : 0,16 kW/230 V
Работна температура :2 °C / +8 °C
Капацитет : 250 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни шкафове
Шкаф, създаден за съхранение на деликатни храни като
риба, с иновативна хладилна система, която осигурява
функционалност и ниска консумация на енергия.
Корпусът е изработен изцяло от неръждаемя стомана.
Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за
озоновия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Неръждаем изпарител, поставен в задната част на уреда.
Заоблени вътрешни и външни ъгли.
Охладителна система с динамично охлаждане.
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и сваляне без
инструменти.
Крака от неръждаема стомана, с възможност за
регулиране на височината.
Контролен панел с електронно устройство за управление.
Решетка – 400х480 мм.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304 18/10.
Размери (мм) : 600×600x1890
Мощност : 0,22 kW/230 V
Работна температура : 0 / +8 ºС
Капацитет : 300 л
Хладилен агент : R134a
Среднотемпературен хладилен шкаф за съхранение на риба.
Идеално решение за ресторанти и магазини за свежа риба.
Оборудван е с 10 полиетиленови тави, осигуряващи лекота
и трайност.
Корпусът е изработен изцяло от неръждаема стомана.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Ебразни водачи за поставяне на Евронорм съдове под
решетките.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при
100°.
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и сваляне без
инструменти.
Електронно управление с touch screen клавиатура.
Автоматично размръзяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоно
вия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304 18/10.
Самозатваряща
се врата
Оборудвани с десет
60х40 см тави за риба
Електронно управление
80 мм екологична
изолация
Заоблени
вътрешни ъгли
Полиетиленови тави с
неръждаем отцедник
Размери (мм) : 840x700x2070
Мощност : 0,41 kW/230 V
Работна температура : 2 / +8 ºС
Капацитет : 510 л
Хладилен агент : R134a
M16
Рибен гурме шкаф
X3
Среднотемпературен шкаф за риба
ABF (Air Back Flow)
система
Оптимална циркулация
на въздуха
Магнитни уплътнения
Заоблени
вътрешни ъгли
Регулируеми
крачета
5 пластмасови тави
Хладилни шкафове

229
228
Уред, съчетаващ приготвянето и консервацията на риба и
зеленчуци. Предлага широк спектър от възможности.
Работен плот с умивален басейн и с подвижен душ, наклонен
работен плот, полиетиленови дъски за подготовка и рязане,
заоблени ъгли, за лесно почистване.
Два възможни размера – с две и с три врати.
Изработен от неръждаема стомана и лесен за почистване.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Два възможни работни режима – статичен и динамичен.
Автоматично затваряне на вратата.
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна.
Неръждаеми изпарители между вратите.
Електронно управление.
Работен плот от неръждаема стомана.
Заоблени вътрешни ъглиВодни струи за
почистване
Самозатваряща се врата с
автоматично задържане при 100°
Полиетиленови дъски за
подготовка и рязане
Охладителна система с
автоматично размразяване
Размери (мм) : 1320х700х850 / 175700х850
Мощност : 0,26 kW/230 V
Работна температура :2 / +8 ºС
Капацитет : 260 л
Хладилен агент : R134a
P1
Среднотемпературна хладилна маса за подго
товка
Ø
Ø
Заоблени вътрешни ъгли
Самозатваряща се
врата с автоматично
задържане при 100°
Регулируеми крака
Екологична изолация с
дебелина 80 мм
Електронно управлениеПобира до 5 съда за
сладолед на рафт
D1
Хладилен шкаф за сладолед
Специализиран хладилен шкаф, специално за съхранение на
сладолед. Разполага с пет GN 2/1 рафта и може да побере до
четири допълнителни с разстояние помежду им 140 мм.
Изработен от неръждаема стомана
Лесен за инсталация и употреба.
Изработен изцяло от неръждаема стомана.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Ебразни водачи за поставяне на съдове GN 2/1 под
решетките.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Електронно управление с touch screen клавиатура.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Размери (мм) : 720×860x1990
Мощност : 0,46 kW/230 V
Работна температура :15 / –20 ºС
Капацитет : 540 л
Рафтове : 3
Хладилен агент : R404а
Хладилни шкафове и маси
CRX 2CRX 4CRX 6
CRX 4 e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома-
тично размразяване.
С една обръщаема врата, самозатва-
ряща се.
Неръждаем отвън, пластифициран
отвътре.
4 рафта
Капацитет 400 л.
С 2 крачета отпред и колелца отзад
Ключалка
Климатичен клас А
Аларма при отворена врата и висока
температура
CRX 2 e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома-
тично размразяване.
• С една обръщаема врата, самозатва-
ряща се.
Неръждаем отвън, пластифициран
отвътре.
2 рафта
• Капацитет 200 л.
• С 2 крачета отпред и колелца отзад
Ключалка
• Климатичен клас А+
• Аларма при отворена врата и висока
температура
Размери (мм) : 598х679х838
Мощност : 0,06 kW / 230 V
Работна температура : +0/+8 °C
Капацитет : 200 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 600х648х1876
Мощност : 0,11 kW / 230 V
Работна температура : +0/+8 °C
Капацитет : 400 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 775х716х1900
Мощност : 0,13 kW / 230 V
Работна температура : +0/+8 °C
Капацитет : 600 л
Хладилен агент : R600a
CRX 6 e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома-
тично размразяване.
• С една обръщаема врата, самозатва-
ряща се.
• Неръждаем отвън, пластифициран
отвътре.
• 4 рафта
• GN 2/1 съвместим
• Капацитет 600 л.
• С 2 крачета отпред и колелца отзад
Ключалка
• Климатичен клас А
• Аларма при отворена врата и висока
температура
Хладилни шкафове
Околна
температура
Хладилен
агент
Звукова
аларма
Автоматично
размразяване
Климатичен
клас
Визуална
аларма
Вентилирано
охлаждане
Заключване

231
230
B1
Проходна среднотемпературна хладилна маса
L15 / L19
Среднотемпературнаискотемпературна
Проходният уред B1 е предназначен за островен блок – обо
рудван с две широки врати и от двете страни, за да осигури
лесен достъп до всички отделения.
Отделенията са съвместими с GN 2/1 или GN 1/1 и с възмож
ност за евронорм тави 600×400 мм.
Изпарители поставени зад всяко разделение с мощни вен
тилатори, за да гарантират добър въздухопоток и постоянна
температура.
• Изработен от неръждаема стомана.
• Заоблени ъгли и пресовано дъно.
• Ебразни водачи, за поставяне на съдове по гастронорм
под решетките.
• Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
• Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна.
• Дигитално управление с touch клавиатура.
• Автоматично размръзяване и изпаряване на конденза.
• Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за озоно
вия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Изпарители между
отделенията
Самозатваряща
се врата
Електронно
управление
Е-образни
плъзгачи за
GN съдове
Заоблени ъгли и
пресовано дъно
Размери (мм) : 1810x820x850 / 2490x820x850
Мощност : 0,23 kW/ 0,28 kW/230 V
Работна температура :2 / +8 ºС
Капацитет : 460 л / 720 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 820x700x850 / 820x700x850
Мощност : 0,22 kW/0,35 kW / 230 V
Работна температура : +2/ +8 ºС / –20/ –15 ºС
Капацитет : 117 л / 117 л
Хладилен агент : еко газ R290
Хладилни маси
Среднотемпературната хладилна маса (L15) и нискотемпера
тур- ната (L19) са създадени за кухни с ограничено простран
ство.
С ширина 82 см и 117 литра обем и Ебразните им водачи
позволяват да увеличите значително хладилния обем във Ва
шата кухня.
• Изработен от неръждаема стомана.
• Заоблени ъгли и пресовано дъно.
• Ебразни водачи, за поставяне на съдове по гастронорм
под решетките.
• Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
• Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна.
• Дигитално управление с touch клавиатура.
• Автоматично размръзяване и изпаряване на конденза.
• Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за озоно
вия слой и без влияние над глобалното затопляне
PPCS702 / PPCS703C / PPCS704S PPSA702 / PPSA703S / PPSA704S2
GN 1/2
съвместим
GN 1/1
съвместим
Широк и удобен
работен плот
Различни комбинации
на GN съдовете
Панел за управление с
електронен термостат
Панел за управление с
електронен термостат
Размери (мм) : 1320x730x1200 / 1770x730x1200 /
2220x730x1200
Мощност : 0,32 kW / 230 V
Работна температура : +4 / +10 ºС
Капацитет : 300 л / 460 л / 630 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1280x700x850/ 1280x700×1100 /
1280x700x1250
Мощност : 0,32 kW / 230 V
Работна температура : +4 / +10 ºС
Капацитет : 300 л / 460 л / 630 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни маси
Хладилни маси, с цялостни отвори GN 1/1, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304, с изолация от инжектирани
полиуретанови смоли, с дебелина 60 мм. Разполагат с подвижен
охладител, който се вади за лесно почистване и поддръжка.
Предназначени за работа до +30 °С околна температура и
50% влажност на въздуха. Странично разположеният панел за
управление включва електронен регулатор на температурата
и копчета за механично включване и изключване.
Масите предлагат голямо разнообразие от размери и модели.
Могат да бъдат с една, две или три врати, както и с капак от
неръждаема стомана, с единично или с двойно стъкло.
Тропикализирани агрегати тип “Моноблок”.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Регулируеми крачета.
Възможност за поставяне на капак или двойно стъкло.
Заоблени ъгли за по-лесно почистване.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за сваляне магнитни уплътнения.
Хладилни маси, изработени изцяло от неръждаема стомана
AISI 304, с изолация от инжектирани полиуретанови смоли,
с дебелина 60 мм. Разполагат с подвижен охладител, който
се вади за лесно почистване и поддръжка. Предназначени
за работа до +30 °С околна температура и 50% влажност
на въздуха. Странично разположеният панел за управление
включва електронен регулатор на температурата и копчета за
механично включване и изключване. Удобно разположените
отвори за GN съдове и работният плот улесняват работата и
подготовката на ястията.
Масите предлагат голямо разнообразие от размери и модели.
Могат да бъдат с една, две или три врати, както и отворени, с
капак от или с двойно стъкло.
Тропикализирани агрегати тип “Моноблок”.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
GN 1/2 съвместим.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Регулируеми крачета.
Възможност за поставяне на капак или двойно стъкло.
Заоблени ъгли за по-лесно почистване.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 10
Лесни за сваляне магнитни уплътнения.
Среднотемпературна хладилна маса

233
232
PPK2C1/2 / PPK2C2/3 / PPK3C1/3
Чекмеджета
CR7/3 / CR7/4 / CR7/2
Чекмеджета
KPV/02 / KPV/03 / KPV/04
Стъклени врати
Чекмеджета комплект 3 x 1/3 – 430х625х685 мм
Чекмеджета комплект 2 x 1/2 – 430х625х685 мм
Чекмеджета комплект 1/3 и 2/3 – 430х625х685 мм
Комплект стъклени врати – 2 бр.
Комплект стъклени врати – 3 бр.
Комплект стъклени врати – 4 бр.
Чекмеджета комплект 3 x 1/3
Чекмеджета комплект 2 x 1/2
Чекмеджета комплект 1/3 и 2/3
Аксесоари за хладилни маси
Хладилни маси с възможност за поставяне на чекмеджета и врати за по-голямо удобство. Поставянето е лесно, а вратите и
чекмеджетата са с такива размери, да са взаимозаменяеми. Това дава възможност за множество комбинации, в зависимост от
предпочитенията и нуждите.
PPCT704/PPCT704AL/PPCT704SP
Среднотемпературна хладилна маса
PPCT703/PPCT703AL/PPCT703SP
PPCT70BT/PPCT70BTAL/PPCT703BTSP
Среднотемпературна / Нискотемператур
на хладилна маса
PPCT702/PPCT702AL/PPCT702SP/
PPCT702BT/PPCT702BTAL/PPCT702BTSP
Среднотемпературна / Нискотемпературна
хладилна маса
За вгражданеРегулируеми крачетаЕлектронно управление ОстровниКрайстенни
Размери (мм) : 1280x700x850 /
1280х700х950 / 1280х700х810
Мощност : 0,32 kW/ 0,67 kW / 230 V
Работна температура : 0 ºС / +10 ºС и
18°C / –22°C
Капацитет : 300 л
Хладилен агент : R134a / R507
Размери (мм) : 1730x700x850 /
1730х700х950 / 1730х700х810
Мощност : 0,32 kW/ 0,67 kW / 230 V
Работна температура : 0 ºС / +10 ºС и
22°C / –18°C
Капацитет : 460 л
Хладилен агент : R134a / R507
Размери (мм) : 2180х700х850 /
2180х700х950 / 2180х700х810
Мощност : 0,32 kW / 230 V
Работна температура : 0 / +10 ºС
Капацитет : 630 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни маси
Хладилна маса с две врати, достъпна
в три варианта – островна, крайстенна
или за вграждане. Работният плот е от
неръждаема стомана AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Две решетки.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
“Моноблок”.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
60 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за по-лесно почистване.
Решетки и водачи, които се махат
лесно.
Крачета за регулиране на височината.
Хладилна маса с три врати, достъпна в
три варианта – островна, крайстенна
или за вграждане. Работният плот е от
неръждаема стомана AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Три решетки.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
“Моноблок”.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
60 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за по-лесно почистване.
Решетки и водачи, които се махат
лесно.
Крачета за регулиране на височината.
Хладилна маса с четири врати, достъпна
в три варианта – островна, крайстенна
или за вграждане. Работният плот е от
неръждаема стомана AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Три решетки.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
“Моноблок”.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
60 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за по-лесно почистване.
Решетки и водачи, които се махат
лесно.
Крачета за регулиране на височината.

235
234
TG7/130 / TGB7/130 / TG7/170 / TGB7/170 / TG7/220 / TGB7/220
Среднотемпературна / Нискотемпературна
Изработени са изцяло от неръждаема стомана AISI 304.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и почистване.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Две, три или четири врати – с по една решетка всяка.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Електронно управление.
Изолация от инжектирани полиуретанови смоли с
висока плътност (HCFC free) и 60 мм дебелина.
Заоблени вътрешни ъгли на дъното за по-лесно
почистване.
GN 1/1 съвместим Лесни за смяна магнитни
уплътнения
Изпарител между
всяко отделение
Заоблени ъгли на
дъното
Размери (мм) : 1300x700x850 /
1760x700x850 /
2220x700x850
Мощност : 0,28 kW /
0,44 kW /
0,65 kW /
1,1 kW /
230 V
Работна температура :2 / +8 ºС и -15°C до –20°C
Капацитет : 230 л /
345 л /
460 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Хладилни маси
Хладилна маса с две, три или четири врати, достъпна в два варианта – среднотемпературна или нискотемпературна. С дълбочината си от
700 мм тези хладилни маси са съобразени да бъдат поставени в готварска линия и са изработени по най-високите стандарти за качество.
Охлаждането се извършва от изпарители, поставени между отделенията. Агрегат подвижен на релси за полесна поддръжка.
Електронно
управление
Хладилни маси с изнесен компресор
TNG7/200 / TNGB7/200TNG7/150 / TNGB7/150
Среднотемпературна / Нискотемпературна
TNG7/100 / TBG7/100
Заоблени
вътрешни ъгли
Регулируеми
крака
Размери (мм) : 1080х700х850 /
1080х700х950 / 1080х690х810
Мощност : 0,26 kW / 0,26 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 230 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 1540х700х850 /
1540х700х950 / 1540х690х810
Мощност : 0,26 kW / 0,50 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 348 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 2000х700х850 /
2000х700х950 / 2000х690х810
Мощност : 0,51 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С
Капацитет : 464 л
Хладилен агент : R404a
Хладилни маси, изработени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен агрегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Две врати.
Автоматично размразяване.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака.
Електронно управление.
60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по-
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почистване.
Хладилни маси, изработени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен агрегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Три врати.
Автоматично размразяване.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака.
Електронно управление.
60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по-
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Хладилни маси, изработени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен агрегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Четири врати.
Автоматично размразяване.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака.
Електронно управление.
60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по-
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Електронно
управление
Изпарител между
всяко отделение

236 237
TAP/21 / TAPBT/21
Среднотемпературна / Нискотемпературна
TAPN/18 / TAPNBT/18
Среднотемпературна / Нискотемпературна
TAP/16 / TAPBT/16 TAPN/13 / TAPNBT/13TAP/27 / TAPBT/27 TAPN/24 / TAPNBT/24
Хладилни маси за сладкарски изделия Хладилни маси за сладкарски изделия
Размери (мм) : 1600х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0 °С/+8 °С /
20°С/15°С
Капацитет : 360 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 1300х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0°С/+8°С /
20°С/15°С
Капацитет : 360 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 2150х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0°С/+8°С /
20°С/15°С
Капацитет : 540 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 1800х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,68 kW / 230 V
Работна температура : 0°С/+8°С /
20°С/15°С
Капацитет : 540 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 2700х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0 °С/+8 °С /
20°С/15°С
Капацитет : 720 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 2400х800х900
Мощност : 0,64 kW/1,06 kW / 230 V
Работна температура : 0°С/+8°С /
20°С/15°С
Капацитет : 720 л
Хладилен агент : R404а
Хладилни маси за тави Евронорм 600х400 мм, специализирани за тестени изделия. Изцяло изработени от неръждаема
стомана AISI 304 18/10. Заоблените им ъгли улесняват почистването и осигуряват максимална хигиена. Иновативна
охладителна система, гарантираща идеална и равномерна температура, добро ниво на относителна влажност и ниска
консумация на енергия. Оборудвани са с електронно управление, автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Работен плот от подсилена неръждаема стомана 15/10, със заоблен край от страната за работа. Всяко отделение има
седем комплекта водачи на разстояние 75 мм. Предлагат се във варианти без плот, островни и крайстенни.
Хладилни маси с изнесен компресор за тави Евронорм 600х400 мм, специализирани за тестени изделия. Изцяло изра
ботени от неръждаема стомана AISI 304 18/10. Заоблените им ъгли улесняват почистването и осигуряват максимална
хигиена. Иновативна охладителна система, гарантираща идеална и равномерна температура, добро ниво на относителна
влажност и ниска консумация на енергия. В масите има само вграден изпарител, подготвен за газ R404a. Оборудвани
са с електронно управление. Работен плот от подсилена неръждаема стомана 15/10, със заоблен край от страната за ра
бота. Всяко отделение има седем комплекта водачи, на разстояние 75 мм. Предлагат се във варианти без плот, островни
и крайстенни.
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
• Две врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изнесен компресор.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
• Две врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна
и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
• Три врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изнесен компресор.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
• Три врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Четири врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изнесен компресор.
• Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Четири врати.
• Динамично охлаждане.
• Регулируеми крака.
• Електронно управление.
• 60 мм дебелина на стените.
• Заоблени вътрешни ръбове, за
по-лесно почистване.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна и почистване.
• Опция: изрязване на отвор в плота
Лесен достъп за
поддръжка
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Иновативна
охладителна система
Заоблени вътрешни
ъгли
Електронно управление Електронно управление
Регулируеми крака
Работен плот с
дебелина 50мм и
заоблен преден край
Изпарител между
всяко отделение

238 239
Хладилни маси
THD130 / THBD130
Среднотемпературна / Нискотемпературна
THD90 / THBD90
Хладилна маса от неръждаема стомана
с една врата. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съобразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработена по най-високите стандарти за
качество. Агрегатът е подвижен на релси
за по-лесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почистване.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим.
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
Хладилна маса от неръждаема стомана
с две врати. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съобразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработена по най-високите стандарти
за качество. Агрегатът е подвижен на
релси за по-лесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим.
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
Изпарител между
всяко отделение
Размери (мм) :
90700х850 /
900х700х1000 / 900х690х860
Мощност :
0,25 kW / 0,83kW / 230 V
Работна температура :
2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет :
140 л
Хладилен агент :
R134a / R404a
Размери (мм) : 1300х70850 /
1300х700х1000 / 1300х690х860
Мощност : 0,25 kW / 0,83kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 270 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Лесен достъп за
поддръжка
THD170 / THBD170
Хладилна маса от неръждаема стомана
с три врати. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съобразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработена по най-високите стандарти
за качество. Агрегатът е подвижен на
релси за по-лесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почистване.
Електронно управление.
GN 1/1 съвместим.
Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почиствене.
Размери (мм) : 1770х700х850 /
1770х700х1000 / 1770х690х860
Мощност : 0,25 kW / 1,0 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 410 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Електронно
управление
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Заоблени
вътрешни ъгли
Хладилни маси с високо тяло H=760 мм и по-голям обем
Хладилни маси
THNM200 / THM/220
Среднотемпературна / Нискотемпературна
THNBC220 / THBC220 /
Комбинирана среднотемпературна/
нискотемпературна
Среднотемпературна хладилна маса,
от неръждаема стомана, достъпна в три
варианта – островна, крайстенна или
за вграждане. Предназначена за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
GN 1/1 съвместим.
Четири врати.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака.
Електронно управление в средата на
уреда.
Заоблени вътрешни ъгли, за по- лесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почистване.
THNM/200 – модел с изнесен агрегат.
Нискотемпературна хладилна маса, от
неръждаема стомана, достъпна в три
варианта – островна, крайстенна или
за вграждане. Предназначена за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Два независими температурни режима.
Четири врати.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Електронно управление в средата на
уреда.
Заоблени вътрешни ъгли, за по- лесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почистване.
THNBC/200 – модел с изнесен агрегат.
Размери (мм) THNM : 2010х700х900
/ 2010х700х1000 / 2010х690х860
Размери (мм) THM :2230х700х900 /
2230х700х1000 / 2230х700х860
Мощност : 0,64 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С
Капацитет : 270+270 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Размери (мм) : 2230х700х900 /
2230х700х1000 / 2230х700х860
Мощност : 0,64 kW / 0,96 kW / 230 V
Работна температура :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 270+270 л
Хладилен агент : R404a
THND060 / THNBD060
Среднотемпературна / Нискотемпературна
Хладилна маса, от неръждаема стомана,
с изнесен агрегат, достъпна в три
варианта – островна, крайстенна или за
вграждане. Предназначени за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Една врата.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Регулируеми крака.
Електронно управление.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Размери (мм) :
680х700х900 /
680х700х1000 / 680х700х860
Мощност :
0,32 kW / 0,64 kW / 230 V
Работна температура :
2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет :
140 л
Хладилен агент :
R404a
Изпарител между
всяко отделение
Лесен достъп за
поддръжка
Електронно
управление
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Заоблени
вътрешни ъгли

241
240
Долен агрегат
CR90A / CR93A CRS90A / CRS93A
Хладилна маса с отвор за съдове по гастронорм и горен капак
изработена от неръждаема стомана. Уредът се предлага с две
или три врати.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за по-лесно почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър на кондензатора.
Електронно управление.
Подвижен на релси агрегат, за по-лесна техническа
поддръжка.
Полиетиленов плот в задния край.
Хладилна маса с отвор за GN 1/6 съдове по гастронорм и
горен капак. Уредът се предлага с две или три врати.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за по-лесно почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър на кондензатора.
Електронно управление.
Подвижен на релси агрегат, за по-лесна техническа
поддръжка.
CRS90A – капацитет 5 GN1/6
CRS93A– капацитет 8 GN1/6
По една решетка на
всяка врата
Горен капак Електронно управление Заоблени
вътрешни ръбове
Размери (мм) :
900х700х883 / 1365х700х883
Мощност :
0,15 kW / 0,23 kW / 230 V
Работна температура :
+0 / +8 ºС
Капацитет :
220 л / 350 л
Хладилен агент :
R600a / R290
Размери (мм) :
900х700х1005 / 1365х700х1005
Мощност :
0,15 kW / 0,23 kW / 230 V
Работна температура :
+0 / +8 ºС
Капацитет :
227 л / 376 л
Хладилен агент :
R600a / R290
Хладилни масиХладилни маси
CRX93A / CRA93ACRD92A/ CRD94A
Среднотемпературна
CRX90A / CRA90A
Решетка GN 1/1Електронно управление Долен агрегатЗаоблени вътрешни ъгли
Размери (мм) : 900x700x882
Мощност : 0,15 kW / 230 V
Работна температура : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 214 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 900x700x882
Мощност : 0,15 kW / 230 V
Работна температура : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 214 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 1365x700x882
Мощност : 0,23 kW / 230 V
Работна температура : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 342 л
Хладилен агент : R600a
Хладилна маса с две врати изработена от
неръждаема стомана. Модел
CRA90A
е
крайстенен и разполага със заден борд.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за по-лесно
почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Електронно управление.
Подвижен на релси агрегат, за по-лесна
техническа поддръжка.
Хладилна маса с четири чекмеджета
изработена от неръждаема стомана.
Статично охлаждане.
Чекмеджета с телескопични водачи.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за по-лесно
почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Електронно управление.
Подвижен на релси агрегат, за по-
лесна техническа поддръжка.
Хладилна маса с три врати изработена от
неръждаема стомана. Модел
CRA93A
е
крайстенен и разполага със заден борд.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за по-лесно
почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Електронно управление.
Подвижен на релси агрегат, за по-лесна
техническа поддръжка.
Среднотемпературна

243
242
CRQ 90A / CRQ 93A
VRX G/N 1/3 / VRX G/N 1/4
Хладилна маса с отвор за съдове по гастронорм със стъклена
надстройка изработена от неръждаема стомана. Уредът се
предлага с две или три врати.
Статично охлаждане.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 100°.
Лесно достъпен, за почистване филтър на кондензатора.
Подвижен на релси агрегат, за по-лесна техническа
поддръжка.
GN 1/1 съвместима
Заоблени вътрешни ъгли
Долен агрегат
Електронно управление
GN1/3 или GN1/4 съвместима
Заоблени вътрешни ъгли
Електронно управление
Размери (мм) : 900х700х1294 / 1365х700х1294
Мощност : 0,15 kW / 0,15 kW / 230 V
Работна температура : 0 °С / +8 °С
Капацитет : 220 л / 350 л
Хладилен агент : R600a / R290
Размери (мм) : 955 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1800 /
1900 / 2000 / 2150 / 2500 x 385 / 335 x 425
Мощност : 0,16 kW / 230 V
Работна температура : +2 °С / +8 °С
Капацитет : GN1/3 или GN1/4
Хладилен агент : R600a
Хладилни витрини, произведени да задоволят всички
хигиенни и организационни нужди в приготвянето на пици
и заведения за бързо хранене. Изработени от неръждаема
стомана и стъклена надстройка.
Електронно управление.
Дебелина на панелите 40мм.
Статично охлаждане.
GN1/3 или GN1/4 съвместима.
Регулируеми крачета.
Хладилни витрини
BBC186 BBC286S
Среднотемпературна, подбарова
BBC386S
Среднотемпературна хладилна витрина,
за напитки с една врата. Вътрешност
от алуминий и корпус от неръждаема
стомана с антирефлексно завършване.
Динамично охлаждане.
Размразяване при спиране на
компресора.
45 мм изолация с пяна от циклопентан.
Електронен термостат.
Самозатваряща се врата със закалено
подсилено стъкло.
Подвижни уплътнения.
Два подвижни рафта.
Стандартно заключване.
Хоризонтално вътрешно LED
осветление.
Регулируеми крачета.
Размери (мм) : 600x500x860
Мощност : 0,13 kW / 230 V
Работна температура : +1 °С / +10 °С
Капацитет : 124 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 900x500x860
Мощност : 0,18 kW / 230 V
Работна температура : +1 °С / +10 °С
Капацитет : 197 л
Хладилен агент : R600a
Размери (мм) : 1335x500x860
Мощност : 0,20 kW / 230 V
Работна температура : +1 ºС / +10 ºС
Капацитет : 300 л
Хладилен агент : R600a
Среднотемпературна хладилна витрина,
за напитки с две врати. Вътрешност
от алуминий и корпус от неръждаема
стомана с антирефлексно завършване.
Динамично охлаждане.
Размразяване при спиране на
компресора.
45 мм изолация с пяна от циклопентан.
Електронен термостат.
Самозатваряща се врата със закалено
подсилено стъкло.
Подвижни уплътнения.
Четири подвижни рафта.
Стандартно заключване.
Хоризонтално вътрешно LED
осветление.
Регулируеми крачета.
Среднотемпературна хладилна витрина,
за напитки с три врати. Вътрешност
от алуминий и корпус от неръждаема
стомана с антирефлексно завършване.
Динамично охлаждане.
Размразяване при спиране на
компресора.
45 мм изолация с пяна от циклопентан.
Електронен термостат.
Самозатваряща се врата със закалено
подсилено стъкло.
Подвижни уплътнения.
Шест подвижни рафта.
Стандартно заключване.
Хоризонтално вътрешно LED
осветление.
Регулируеми крачета.
Хладилни витрини
Презпазен капак на
термостата
Рамка на вратата
изработена от ABS
Електронен термостат Удобни подвижни рафтове
Среднотемпературна

245
244
Изпарител между
всяко отделение
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
BRS/220BRS/160 / BSBT/160
Среднотемпературна / Нискотемпературна
Хладилни основи
BRS/120 / BSBT/120
Хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм. и дълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с 50 мм изолация от инжектирани
полиуретанови смоли (HCFC- free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност на
въздуха.
Две врати.
GN 1/1 съвместим.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиране на височината.
Хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм. и дълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с 50 мм изолация от инжектирани
полиуретанови смоли (HCFC- free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Четири врати.
GN 1/1 съвместим.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиране на височината.
Хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм. и дълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с 50 мм изолация от инжектирани
полиуретанови смоли (HCFC- free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Три врати.
GN 1/1 съвместим.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиране на височината.
Чекмеджета
GN 1/1
Размери (мм) : 1200x630x610
Мощност : 0,35 kW / 0,47 kW / 230 V
Работна температура :2 °C до +8 °C /
15 / –20 °С
Капацитет : 170 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Размери (мм) : 2200x630x610
Мощност : 0,55 kW / 230 V
Работна температура :2°C до +8°C
Капацитет : 340 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1600x630x610
Мощност : 0,35 kW / 0,74 kW / 230 V
Работна температура : 2°C до +8°C /
15 / –20 ºС
Капацитет : 265 л
Хладилен агент : R134a / R404а
Регулируеми
крака
Електронно
управление
U2U1 / U3
Среднотемпературна хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина кратна на 40м. и
дълбочина 600 мм и 700мм. Идеална за съхранение на продукти
в близост до мястото, за приготвянето им и оптимизация на
кухненските процеси. Това оборудване е налично единствено
с чекмеджета, за да предостави лесен достъп до вътрешността.
• Изработен е от неръждаема стомана.
Покритие лесно за почистване.
Екологична полиуретанова изолация на водна основа, без
риск за озоновия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Чекмеджета с капацитет GN.
Крака за регулиране на височината.
Електронно управление.
Чекмеджета с телескопични водачи от неръждаема стомана.
Лесни за почистване и смяна магнитни уплътнения.
Нискотемпературна хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина кратна на 40м. и
дълбочина 700мм. Идеална за съхранение на продукти в
близост до мястото, за приготвянето им и оптимизация на
кухненските процеси. Това оборудване е налично единствено
с чекмеджета, за да предостави най-лесния достъп до
вътрешността.
Изработен е от неръждаема стомана.
Покритие лесно за почистване.
Екологична полиуретанова изолация на водна основа,
без риск за озоновия слой и без влияние над глобалното
затопляне.
Автоматично изпаряване и размразяване на конденза.
Чекмеджета с капацитет GN 1/1 и телескопични водачи от
неръждаема стомана.
Крака за регулиране на височината.
Електронно управление.
Лесни за почистване и смяна магнитни уплътнения.
700x650мм Заоблени
вътрешни ъгли
Основа подходяща
за Snack уреди
Регулируеми
крака
Чекмеджета с
телескопични водачи
Чекмеджета
GN 1/1
Електронно
управление
Изпарител между
отделенията
Точни размери за
съвместимост с
други модули
Нагреваем профил на
вратата
Размери (мм) : 1200x700x650 / 1600x700x650 / 2000x700x650
/ 1200x600x650 / 1600×600×650 / 2000×600×650
Мощност : 0,16 kW / 0,26 kW / 0,25 kW / 230 V
Работна температура : +2 / +8 ºС
Капацитет: U1 – 190 л / 290 л / 400 л / U3160 л / 240 л / 330 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1200×700×650 / 1600×700×650 / 2000x700x650
Мощност : 0,4 kW / 0,65 kW / 0,75 kW / 230 V
Работна температура :15 / –20 ºС
Капацитет : 190 л / 296 л /390 л
Хладилен агент : R404a
U3
Хладилни основи
Среднотемпературна

247
246
Шокови охладители и замразители Шокови охладители и замразители
PBCN323/ PBCN511 PBCG151164+90
PBCT51164+90 PBCT1240
PBCG101164+90 PBCT20100
Шоков охладител, замразител израбо-
тен от неръждаема стомана AISI 304.
• Предназначени за работа до
+32/35°C околна температура и 65%
влажност на въздуха.
Електронно управление.
• Сонда за измерване на вътрешната
температура на продукта.
• Самозатваряща се врата с автома-
тично задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от
полиуретан, инжектиран при високо
напрежение.
• Регулируеми крачета.
Производителност шоково охлажда
не : от +90 до +C – 20 кг.
Производителност шоково замразя
ване: от +90 до –18°C – 13 кг
Шоков охладител, замразител израбо-
тен от неръждаема стомана AISI 304.
• Предназначени за работа до
+32/35°C околна температура и 65%
влажност на въздуха.
Електронно управление.
• Сонда за измерване на вътрешната
температура на продукта.
• Самозатваряща се врата с автома-
тично задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за
смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от
полиуретан, инжектиран при високо
напрежение.
Електронно управление.
• Регулируеми крачета.
Производителност шоково охлажда
не : от +90 до +C – 40 кг.
Производителност шоково замразя
ване: от +90 до –18°C – 25 кг
Шоков охладител, замразител изработен
от неръждаема стомана AISI 304.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
• Програмируем 7” Touch дисплей.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно по
чистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Електронно управление.
• Регулируеми крачета.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 40 кг.
Производителност шоково замразяване:
от +90 до -18°C – 25 кг
Шоков охладител за колички, замразител
изработен от неръждаема стомана AISI
304.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Електронно управление.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно по
чистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Електронно управление.
• Регулируеми крачета.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 100 кг.
Производителност шоково замразяване:
от +90 до -18°C – 60 кг
Шоков охладител, замразител изработен
от неръждаема стомана AISI 304.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Електронно управление
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
• Регулируеми крачета.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 7 кг / 15 кг.
Производителност шоково замразява
не: от +90 до –18°C – 5 кг / 12 кг
Шоков охладител, замразител изработен
от неръждаема стомана AISI 304.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
• Програмируем 7” Touch дисплей.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
• Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
• Заоблени вътрешни ъгли за по-лесно
почистване.
• 60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Електронно управление.
• Регулируеми крачета.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 60 кг.
Производителност шоково замразява
не: от +90 до –18°C – 40 кг
Размери (мм) : 655x640x490 /
680х725х850
Мощност : 0,45 kW / 0,75 kW / 230 V
Капацитет : 3 нива GN 2/3 / 5 нива GN 1/1
Хладилен агент : R507
Размери (мм) : 820x860x1895
Мощност : 3,3 kW / 400 V
Капацитет : 15 нива GN 1/1 (600×400)
Хладилен агент : R507
Размери (мм) : 820x860x935
Мощност : 0,9 kW / 230 V
Капацитет : 5 нива GN 1/1 (600×400)
Хладилен агент : R507
Размери (мм) : 1030×1126×1850
Мощност : 2 kW / 400 V
Капацитет : 12 нива GN 2/1 (600x800)
Хладилен агент : R507
Размери (мм) : 820x860x1545
Мощност : 2,2 kW / 400 V
Капацитет : 10 нива GN 1/1 (600×400)
Хладилен агент : R507
Размери (мм) : 1300×1235×2170
Мощност : 5 kW / 400 V
Капацитет : количка 20 нива GN 1/1
(600×400)
Хладилен агент : R507
Леко охлажданe Леко замразяване Силно охлажданe Силно замразяване
Цикъл на охлаждане Цикъл на охлажданеЦикъл на замразяване Цикъл на замразяване
Инверторен
компресор
Дебелина на
стените
Електронно
управление
ОпцияЕко газ Обръщаема
врата
Инверторен
компресор
Дебелина на
стените
Електронно
управление
ОпцияЕко газ Обръщаема
врата

248 249
Програмируем touch
дисплей
Регулируеми
крака
Мощна охладителна
система
Заоблени
вътрешни ъгли
Ергономична
неръждаема дръжка
BCB/01 / BCB/03
Шоков охладител/замразител, настолен
BCT/15 / BCT/24
BCT/05 / BC T/05R
Шоков охладител и замразител
BCC/4008 / BCC/4011
BCT/10
Шоков охладител и замразител
BCC/4014 / BCC/6015P
Шоков охладител и замразител, който
пести не само място, но и енергия.
Изключително полезен за готварство,
сладкарство и сладолед.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Автоматично размразяване.
•Лесно за употреба и програмиране елек-
тронно управление.
• Сонда за измерване на вътрешната тем-
пература на продукта.
• Лесен достъп до изпарителя.
• Ергономично дъно и заоблени ъгли за
по-лесно почистване.
• Мощна и надеждна охладителна система
по всички стандарти на HACCP
BCT/05 – Подходящ за изграждане на
колона с конвектомати CHEFTOP MIND.
Maps
BCT/05R – Подходящ за изграждане на
колона с конвектомати CHEFTOP MIND.
Maps Compact
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 26 кг / 16 кг.
Производителност шоково замразяване:
от +90 до –18°C – 16 кг / 10 кг
Шокови охладители (
BCC/4011
с
изнесен компресор), направени да
отговарят на нуждите от бързо охлаж-
дане. Предлагат мощна и надеждна
хладилна система с високоефективни
агрегати. Изработени изцяло от не-
ръждаема стомана AISI 304, оборуд-
вани с рампа за колички, управление,
лесно за работа и програмиране.
• Вътрешен размер 710x860х1870 мм
• Сонда за измерване на вътрешната
температура
• Програмируем, 7” Touch-screen дис
плей с 8 езика.
• Мощна и надеждна охладителна сис
тема по всички стандарти на HACCP.
• Без включена количка.
• С възможност за UV стерилизираща
лампа, USB модул за съхраненние на
HACCP данни или водно охлаждане на
компресора
Производителност шоково охлажда
не : от +90 до +C – 95 кг,
Производителност шоково замразя
ване: от +90 до –18°C – 75 кг
Шоков охладител и замразител, който
пести не само място, но и енергия.
Изключително полезен за готварство,
сладкарство и сладолед.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Автоматично размразяване.
• Програмируем Touch дисплей с 5 езика.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Лесен достъп до изпарителя.
• Възможност, за регулация на оборотите,
на турбината.
• Режим за дезинфекция на риба.
• Мощна и надеждна охладителна система
по всички стандарти на HACCP.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 43 кг.
Производителност шоково замразяване:
от +90 до -18°C – 32 кг
Шокови охладители с изнесен компресор,
направени да отговарят на нуждите от
бързо охлаждане. Предлагат мощна и на
деждна хладилна система с високоефек
тивни агрегати. Изработени изцяло от не
ръждаема стомана AISI 304, оборудвани
с рампа за колички, управление, лесно за
работа и програмиране.
• Вътрешен размер 700x960х2000 мм /
900×1100х2000 мм.
• Сонда за измерване на вътрешната
температура
• Програмируем, 7” Touch-screen дисплей
с 8 езика.
• Мощна и надеждна охладителна система
по всички стандарти на HACCP.
• Без включена количка.
• С възможност за UV стерилизираща
лампа, USB модул за съхраненние на
HACCP данни или водно охлаждане на
компресорал
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 150 кг/ 200 кг,
Производителност шоково замразяване:
от +90 до -18°C – 130 кг / 180 кг
Шоков охладител и замразител, който
пести не само място, но и енергия.
Изключително полезен за готварство.
сладкарство и сладолед.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Автоматично размразяване.
• Лесно за употреба и програмиране
електронно управление.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Лесен достъп до изпарителя.
• Ергономично дъно и заоблени ъгли за
по-лесно почистване.
• Мощна и надеждна охладителна система
по всички стандарти на HACCP
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 7 кг / 10 кг,
Производителност шоково замразява
не: от +90 до –18°C – 5 кг / 7 кг
Шоков охладител и замразител, който
пести не само място, но и енергия. Из
ключително полезен за готварство, слад
карство и сладолед.
• Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Автоматично размразяване.
• Програмируем Touch дисплей с 5 езика.
• Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
• Лесен достъп до изпарителя.
• Възможност, за регулация на оборотите
на турбината.
• Режим за дезинфекция на риба.
• Мощна и надеждна охладителна система
по всички стандарти на HACCP.
• Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +C – 70 кг / 80 кг,
Производителност шоково замразява
не: от +90 до –18°C – 55 кг / 65 кг
Размери (мм) : 600×600x390 / 650x670x670
Мощност : 0,73 kW / 0,98 kW /230 V
Капацитет : 3 нива GN 2 /3 / GN 1/1
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 800×780x2000 /
800х1180×2000
Мощност : 5,32 kW /400 V
Капацитет : BCT/15 – 15 нива GN 1/1 (600x400)
или 21 канти за сладолед 5 lt (360x160x120 мм),
BCT/24 -12 нива GN 2/1 (600×800) или 36
канти за сладолед 5 lt (360x160x120 мм)
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 800x700x900 / 520x850×900
Мощност : 1,43 kW / 1,12 kW /230 V
Капацитет : BCT/05 – 5 нива GN 1/1 (600×400)
или 6 канти за сладолед 5 lt (360x160x120 мм),
BCT/05R – 5 нива GN 1/1
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 890×1320x2420
Мощност : 5,89 kW / 7,49 kW /400 V
Капацитет : количка GN 2/1 или 600х800 мм
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 800x780x1700
Мощност : 3,72 kW /400 V
Капацитет : 10 нива GN 1/1 (600×400) или 15
канти за сладолед 5 lt (360x160x120 мм)
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 1340×1350x2390 /
1600x1550x2450
Мощност : 7,45 kW / 13,3 kW /400 V
Капацитет : количка GN 2/1 или
600х800 мм и 800х1000 мм за BCC6015P
Хладилен агент : R404a
Шокови охладители и замразители Шокови охладители и замразители
Лесен достъп до
изпарителя
Изолиран под с
рампа за колички
7 ‘‘ touch дисплей Ергономични
неръждаеми дръжки
Мощна охладителна
система

250 251
Лесен достъп до
изпарителя
Изолиран под с
рампа за колички
7 ‘‘ touch дисплей Ергономични
неръждаеми дръжки
Мощна охладителна
система
Шокови охладители и замразители
80 мм
екологична
изолация
GN 1/1
съвместим
Е – образни водачи Електронно
управление на
замразителя
Електронно
управление на
охладителя
Нагреваем профил
на вратата
Шокови охладители и замразители
Y2-3 Y2-14
Шоков охладител/замразител
Y2-5/Y2-7 Y4/Y5
Комбиниран шоков охладител /
Комбиниран шоков охладител/замразител
Y2-10
F1
Комбиниран 4 в 1 шоков охладител/
замразител/фризер и хладилник
Шоковият охладител Y27 осигурява бързо
и равномерно охлаждане на 30 кг проду
кти, Мощните агрегати и изолацията с де
белина 70 мм дават възможност за шокови
режими с висока производимост.
Четири предварително зададени програ
ми и няколко опции за персонализиране, за
по-голямо удобство.
• Автоматично преминаване в режим на
изчакване, след края на всяка програма,
поддържайки продуктите на необходимата
температура до тяхното преместване.
• Продуктова сонда за прецизен контрол в
сърцевината на продукта.
• Производителност шоково охлаждане : от
+70°С до +3°С, за 90 мин – 20/30 кг.
• Производителност шоково замразяване :
от +70°С до –18°С, за 240 мин – 14/20 кг
Шоковите охладители Y4 и Y5 събират две
функции в един уред – осигуряват бързо
и равномерно охлаждане и може да се из
ползва, и за обикновен хладилен шкаф (Y4)
или нискотемпературен хладилен шкаф
(Y5). Мощните агрегати и изолацията с де
белина 80 мм дават възможност за шокови
режими с висока производимост.
Четири предварително зададени програми
и няколко опции за персонализиране.
• Автоматично преминаване в режим на из
чакване.
• Продуктова сонда за прецизен контрол в
сърцевината на продукта.
• Производителност шоково охлаждане : от
+70°С до +3°С, за 90 мин – 20 кг (Y4) и
(Y5)
• Производителност шоково замразяване :
от +70°С до –18°С, за 240 мин – 12 кг (Y5)
Шоковият охладител Y210 осигурява
бързо и равномерно охлаждане на 40 кг
продукти, Мощните агрегати и изолация
та с дебелина 70 мм дават възможност за
шокови режими с висока производимост.
Четири предварително зададени програ
ми и няколко опции за персонализиране,
за по-голямо удобство.
• Автоматично преминаване в режим на
изчакване, след края на всяка програма,
поддържайки продуктите на необходима
та температура до тяхното преместване.
• Продуктова сонда за прецизен контрол в
сърцевината на продукта.
• Производителност шоково охлаждане :
от +70°С до +3°С, за 90 мин – 40 кг.
Производителност шоково замразяване:
от +70°С до –18°С, за 240 мин – 28 кг
Компактен уред с две врати, комбиниращ шо
ков охладител, с възможност да работи и като
смесен нискотемпературен шкаф / шоков
охладител (GN 1/1) и обикновен хладилник
(GN 2/1). Предлага максимална гъвкавост
на минимално пространство. Всяка от двете
страни има собствена хладилна система, коя
то може да се използва самостоятелно.
• Осем предварително зададени програми.
• Продуктова сонда за прецизен контрол в
сърцевината на продукта.
• Опция за дезинфекция чрез йонизиращо ус
тройство.
• Автоматично преминаване в режим на из
чакване.
• Производителност шоково охладяване : от
+70°С до +3°С, за 90 мин – 20кг
• Производителност шоково замразяване: от
+70°С до -18°С, за 240 мин – 12 кг
Шоковият охладител Y23 осигурява
бързо и равномерно охлаждане на 10 кг
продукти
• Изолацията с дебелина 50 мм.
• Четири предварително зададени про
грами и няколко опции за персонализира
не, за по-голямо удобство.
• Автоматично преминаване в режим на
изчакване, след края на всяка програма,
поддържайки продуктите на необходима
та температура до тяхното преместване.
• Продуктова сонда за прецизен контрол
в сърцевината на продукта.
• Производителност шоково охлаждане :
от +70°С до +3°С, за 90 мин – 10 кг.
Производителност шоково замразява
не: от +70°С до –18°С, за 240 мин – 6 кг
Шоковият охладител Y2-14 осигурява бър
зо и равномерно охлаждане на 50 кг проду
кти, Мощните агрегати и изолацията с де
белина 70 мм дават възможност з