Хладилно оборудване и витрини

224 225
Хладилни шкафове
PPCC070T2G / PPCC070BTG
Среднотемпературен /Ни скотемпера
туре н хладилен шкаф
PPCC070T22P / PPCC070BT2P
Среднотемпературен /Ни скотемпе
ратурен хладилен шкаф
PPCC070T2 / PPCC070BT
Среднотемпературен /Ни скотемпе
ратурен хладилен шкаф
Тропикализирани а грегати тип М о
ноблок. Предназначе н за работа до
+40 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха. 60 мм дебе
лина на стенит е. К онтролен панел и
електронно управление.
Е лектронно управ ление.
U – образни водачи за поставяне на
решетките.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпа
ряване на конденза.
Осв етление.
Врата с ерг ономична дръжка, по
цялото пр одължение на уреда.
Климатичен клас 5.
Хладилен шкаф с дигитално управление
в горният край. Вра та та е с ергономична
дръжка, по цялото протеже ние на уре
да. Предназначен за работа до +40 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМо
ноблок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Хладилен шкаф със стъклени врати и ди
гитално управление в горният край. Вра
тата е с е рг ономична дръжка, по цялото
протеже ние на уреда. Предн азначен за
работа до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки
Автоматич но р азмразяване и изпаряв а
не на конден за.
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМоно
блок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Електронно управлениеЕргономична дръжка по
цялата дължина
Осве тлениеРешетки с полиетиленово
покри тие
U – образни водачи за
решетките
Размер и (мм) : 720х815х2080
Мощно ст : 0,41 kW / 0,58 kW /230 V
Работна температу ра : 2°C / +10°C или
22°C /-1C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размер и (мм) : 720х815х2080
Мощно ст : 0,41 kW / 0,58 kW /230 V
Работна температу ра :2°C / +10°C или
22°C /-1C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размер и (мм) : 720х815х2080
Мощно ст : 0,41 kW / 0,58 kW 230 V
Работна температу ра : 2°C / +10°C или
22°C /-1C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а / R507
PPCC140T2 / PPCC140BT
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
P
PCC140T24P /
P
PCC140BT4P
Среднотемпературен /Нискотемперату
рен хладилен шкаф
PPCC140T2G / PPCC140BT
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Е легантен, стабилен и надежд ен , този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната тем пература
и 65% влажност на въздуха. Обор удван
е с електронен п анел за уп равление, за
поголямо удобство и подви жни водачи
и вертикални стойки, за полесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпаряв а
не на конден за.
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМоно
блок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Е легантен, стабилен и надежден, този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха. Оборудван
е с електронен панел за управление, за
поголямо удобство и подв ижни водачи
и вертикални стойки, за полесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМо
ноблок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Е легантен, стабилен и надежд ен , този
хладилен шкаф е предназначен за ра
бота до +40 °С околната тем пература
и 65% влажност на въздуха. Обор удван
е с електронен п анел за уп равление, за
поголямо удобство и подви жни водачи
и вертикални стойки, за полесно по
чистване.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки
Автоматич но р азмразяване и изпаряв а
не на конден за
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМоно
блок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Размер и (мм) : 1440х815х2080
Мощно ст : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +10°C
или22°C /18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размер и (мм) : 1440х815х2080
Мощно ст : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +10°C
или22°C /18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Размер и (мм) : 1440х815х2080
Мощно ст : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C или
22°C /-1C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R134а / R507
Хладилни шкафове
Електронно управлениеЕргономична дръжка по
цялата дължина
Осве тлениеРешетки с полиетиленово
покри тие
U – образни водачи за
решетките

226 227
PPCC070T2FH / PPCC070T2ME / PPCC070T2VE
Среднотемпературен хлади лен шкаф за риба/месо/зеленчуци
Разм ери (мм) : 720х815х2080
Мощност : 0,41 kW / 230 V
Работна температура :2°C / +10°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R134а
Хладилни шкафове, специализирани за съхранени е на риба, месо и зеленчуци. Изработени са от неръждаема стом ана
и и нтериорът на всеки модел хладилен шкаф е оборудван според нуждите и изискванията на съхранявания продукт.
А втоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Електронно уп равление.
Осветление.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Водачи , които се добавят и пр емахват с лекота, за п о
голямо у добство и лесно почистване.
Тропикализирани агрегати типМоноблок.
Климатичен клас 5.
60 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатично задържане при
100°
PCC700T2FH Специализи ра но охлаждане, за по
прецизен контрол на температурата.
PCC700T2ME / PCC700T2VE С пециализирано
охлаждане, з а запазване на влажността в камерата.
Решетки от неръжд аема
стомана GN 2/1
Решетки от полиетилен
GN 2/1
Канал за оттичане
(при моделите за риба )
60 мм дебелина на стените
PPCC070T2FH спецализиран за съхранение на риба. С шест съда GN 1/1 полипропилен
с отцедници и канал за оттичане. ( C / +10°C )
PPCC070T2MEспециализиран за съ хранение на месо. С две решет ки и шина за куки.
PPCC070T2VE специализиран за съхранение на зеленчуци. С 12 бр. съдове GN 1/1
полипропилен с отцедници.
Хладилни шкафове
PGCC07BT2 / PGCC07BBT
Среднотемперат ур ен/Нискотемпературе н
PGCC140TN+T2 / PGCC140TN+BT / PGCC140BT+BT
Ком биниран
Хладилни шкаф ове, среднотемпературни и нискотемператур
н и, с капацитет 700 л. С динамично охлаждане, 80 мм дебе
лина на стените, GN 1/1 съвме стими, компрес ор клас 5 тип
Моноблок, предназначен за работа до +40°C околна темпе
ратура и 40% влажност на въздуха. Хладилен аген т еко газ
R290, автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Комбинирани с два независими компресора и управления.
Е лектронно управление с Flat Touch дисплей. Предлагат се
варианти с една, две или стъклени врати. Имат 3 бро я решетки
2/1 GN. Регулируеми неръждаеми крака.
Опции:
• 4 броя колела, две съ с сп ирачки
• Bluetooth интерфейс за пренос на HACCP-данни.
допълнителе н педал за лесно отваряне
изнесен компресор
Размер и (мм) : 730х815х2100
Мощно ст : 0,69 kW/0,66 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C до +10°C/22°C до18°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : еко газ R290
Размер и (мм) : 1460х815х2100
Мощно ст : 1,28 kW/1,54 kW/230 V
Работна температу ра :2°C до +10°C/0°C до 10 °C/
22°C до18°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : газ R134а и R507
Хладилни шкафове
Хладилни шкафове, среднотемпературни и нискотемпера
турни, с капацитет 1400 л. С дина мично охлаждане, 80 мм
дебелина на стените, GN 1/1 съвместими, компресор клас 5
тип Моноблок, предназначен за работа до +40°C ок олна тем
пература и 40% влажност на въздуха. Хладилен агент е R134a
и R507, автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Инв ерторен компресор с променлива мощност. Електронно
управле ние с Flat Touch д исплей. Предлагат се варианти с
една, две, три, четири или стъклени вр ати. Имат 3 б роя решет
ки 2/1 GN. Регулируеми н еръждаеми крака.
Опции:
• 4 броя колела, две съ с сп ирачки
• Bluetooth интерфейс за пренос на HACCP-данни.
допълнителе н педал за лесно отваряне
изнесен компресор
Инве р тор ен
компр ес ор
Електронно
управление
Еко газ Дебелина
на стените
Опция Обръщ ае ма
врата
Хладилни шкафове от ново поколение с инверторни компресори и екологичен газ R290.

228 229
70 мм дебелина
на стените
Заоблени ъгли и
п ресовано дъно
70 mm
ADP/20C / ADP/40C
Специализиран хладилен шкаф за
шоколад
ADPV/20C / ADPV/40C
Специализиран хладилен шкаф за
шоколад със стъклена врата
ADP/20H / ADP/40H
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проекти
ран, за съхранение на шоколад и пресни
тестени изделия в идеалн ите, за тях ус
ловия.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С околна
темпе ра т у ра.
Прецизен контрол на влажността от
45% до 65%
ADP/20C е с капацитет, за 20 бр. тави
600х400 мм, а ADP/40C за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. – 600х400 мм
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Инова тивна система с леко индирект
но охлаждане.
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проекти
ран, за съхранение на шоколад и пресни
тестени изделия в идеалните, за тях ус
ловия. Със стъклена врата 12 + 12 мм
закалено с тъкло и алуминиева рамка.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С око лна
темпе ра т у ра.
Прецизен контрол на влажността от 45%
до 65%
ADPV/20C е с ка па ц ит е т з а 20 бр. тав и
600х400 мм, а ADPV/40C за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. 600х400 мм
Автоматично размразяване и изпаряване на
конденза.
Електронно управл ение .
Инова тивна система с леко индиректно
ох л ажд а н е.
Специализиран хладилен шкаф, с кон
трол на влажността специално проек
тиран, за съхранение на пресни тестени
изделия в идеалните, за тях условия.
Тропикализирани агрегати предназ
начени за работа до +40 °С око лна
темпе ра т у ра
Прецизен контрол на влажността от
65% до 95%
ADP/20H е с капацитет за 20 бр. тави
600х400 мм, а ADP/40H за 20 бр. тави
600х800 мм или 40 бр. – 600х400 мм
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Инова тивна система с леко индиректно
ох л ажд а н е.
Електронно управление с
кон трол на влажността
Прецизно
ох лажда н е
Сонда за контрол
на влажността
Размер и (мм) : 780×680×2110 /
780x1080x2110
Мощно ст : 1,43 kW / 2,43 kW / 230 V
Работна температу ра : +4°C / +18°C
Капацитет : 500 л / 900 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 780×680×2110 /
780x1080x2110
Мощно ст : 1,41 kW / 2,47 kW / 230 V
Работна температу ра : +4°C / +18°C
Капацитет : 500 л /900 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 780×680×2110 /
780x1080x2110
Мощно ст : 1,4 kW / 2,43 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +C
Капацитет : 500 л /900 л
Хладилен агент : R404а
Хладилни шкафове
Серия Delice Plus
ARP20 / ARP20B
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
ARP40 / ARP40B
Специализиран хладилен шкаф за
тестени изделия
ARG/30 / ARG/40
Специализиран хладилен шкаф за
сладолед
Хладилен шкаф, предвиден за съхране
н ие на тестени изделия. Предназ начени
за работа до +43 °С околната темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Подх одящ за съхранение на тестени
изде ли я.
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Инова тивна система с леко индирект
но охлаждане.
70 мм де белина на вратите.
Капацитет : 20 бр. тави 600х800 мм
или 40 бр. 600х400 мм.
Самозат варяща се вр ат а с ма гнитни
уплътнения.
Пресовани дъно и заоблени ъгли.
Хладилен шкаф, предвиден за съхране
н ие на тестени изделия. Предназначени
за работа до +43 °С околната темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Подх одящ за съхранение на тестени
изде ли я.
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Инова тивна система с леко индиректно
ох л ажд а н е.
70 мм де белина на вратите.
Капацитет : 20 бр. тави 600х400 мм.
Самозат варяща се вр ат а с ма гнитни
уплътнения.
Пресовани дъно и заоблени ъгли.
Пер ф о р и ра н а
задна част
Прецизно
ох лажда н е
70 мм дебелина
на стените
Електронно
управление
Канти за
сладолед 5 л
Заоблени ъгли и
п ресовано дъно
Самозатваряща
се вр ата
70 mm
Размер и (мм) : 780×680×2110
Мощно ст : 0,72 kW / 1,1 kW / 230 V
Работна температу ра : 2°C / +C и
1C / –22°C
Капацитет : 500 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 780x1080x2110
Мощно ст : 0,99 kW /1,5 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +C и
1C / –22°C
Капацитет : 900 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 780x900x2110 /
780x1080x2110
Мощно ст : 1,21 kW / 1,57 kW / 230 V
Работна температу ра :10°C / –22°C и
1C / –25°C
Капацитет : 750 л / 900 л – 54 канти
Хладилен агент : R404а
Хладилен шкаф за сладолед, изработен
изцяло от неръждаема стомана AISI
304, с изолация от инжектирани по
лиуретанови смоли, с дебелина 70 мм.
Цялата серия е специално изработена с
решетки, предназначени за поставяне на
контейнери за сладолед (36х16х12).
5 б р. решетки 530х740 мм и
600х800 мм
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Самозат варяща се вр ат а с ма гнитни
уплътнения.
Пресовано дъно и заоблени ъ гли.
Тропикализирани агрегати с индирект
на вентилация.
Режим за втвърдяване на сладолед.
Хладилни шкафове
Серия Delice

231
230
EFN/02 / EFNV/02 / EFB/02
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Пресовано дъно със
заоблени ъгли
Електронно
управление
Агрегат тип
Моноблок
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза
Размер и (мм) : 1440х790х2050
Мощно ст : 0,45 kW / 0,71 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +10°C и
18°C /2C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404a
60 мм дебелина
на стените
Хладилен шкаф с две врати, като средно
темпера турният модел има възможност
за стъклена врата. Уредът е оборудван с
мощен безшумен компресор. Предназна
чен за работа до +43 °С околна темпера
тура и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Шест решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпаряв а
не на конден за
Е лектронно управ ление.
Тропикализирани агрегати типМоно
блок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Магнитни уплътнения, лесни за подмя
на.
EFNV/02 е със стъклени врати и тем
пературен режим +2 °С / +8 °С
Хладилни шкафове
EFN/01 / EFNV/01 / EFB/01
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Размер и (мм) : 720x790x2050
Мощно ст : 0,35 kW / 0,7 kW /230 V
Работна температу ра : 2°C / +C и
18°C /2C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Уредът е оборудван с мощен безшумен
компресор. Предназначен з а работа до
+43 °С околна температура и 65% влаж
нос т на въздух а.
Среднотемперат у рния т модел е с въз
можнос т за стъклена врата.
Динамично охлаждане.
GN 2/1 съвместим.
Три решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Тропикализирани агрегати типМо
ноблок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на стените.
Магнитни уплътнения, лесни за
подмяна.
EFNV/01 е със стъклена врата и тем
пературен режим +2 °С / +8 °С
SFN/01 / SFB/01
Среднотемпературен /Нискотемпе
ратурен хладилен шкаф
Slim модел, пр едназначен за помалки
работни пространства. Уредът е обо
рудван с мощен безшумен компресор.
Предназначен за работа до +43 °С
околна температура и 65% влажност на
въздуха.
Динамично охлаждане.
Три решетки 440х560 мм
Автоматич но р азмразяване и изпаря
ване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Осв етление.
Тропикализирани агрегати типМо
ноблок.
Климатичен клас 5.
60 мм де белина на вратите.
Магнитни уплътнения, лесни за
подмяна.
Размер и (мм) : 640x700x2050
Мощно ст : 0,51 kW / 0,77 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +C и
18°C /2C
Капацитет : 450 л
Хладилен агент : R404a
Хладилни шкафове
Екологична изолация с
дебелина 80 м
Рампа за количкаЕлектронно
управление
Нискотемпе ратурен и среднотемпературен хладилен шкаф.
Предназначен за работа до +43 °С околна температур а и
65% влажност на въздуха. Моделите RIB/01P и RIN/01P са
произведени с дв е врати, за полесно обслужван е от двете
страни на уреда.
Капацитет : 2 колички GN 1/1 или EN 600х400.
Дебелина на п анелите 80мм.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304
Лесен за инст алация и употреба.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°
Лесни за почистване ма гнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Е лектронно управ ление.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиурета нова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
Възможност, за поръчка с изнесен агрегат.
Размер и (мм) : 1020х1170х2270 / 1020х1170х2350
Мощно ст : 0,5 kW / 1,16 kW / 230 V
Работна температу ра : +C / +10°C и18°C / –21°C
Капацитет : 1400 л
Хладилен агент : R404а
RIB/01 / RIB/01P / RIN/01 / RIN/01P
Нискотемпературен / Сред нотемпера турен хла
дилен ш каф за количка
Хладилни шкафове оборудвани с мощни безшумни компре
сори, предназначени за работа до +43 °С околна температу
ра и 65% влажност на въздуха.
• 25 бр изтеглени в стените водачи пр ез 55 мм .
Динамично охлаждане.
• GN 2/1 съвмести ми.
Всеки хладилник е с три решетки.
Автоматич но р азмразяване и изпаряване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Тропикализирани агрегати типМоноблок.
Климатичен клас 5.
Екологичен хладилен а гент R290.
• 75 мм дебелина на стените.
Магнитни уплътнения, лесни за подмяна.
Рег улируеми неръждаеми крака.
Из теглен и водачи в
стените
75 мм дебелина на
стените
Агрегат тип
"Моно б лок"
Размер и (мм): 682х857х2050
Мощно ст: 0,35 kW / 0,77 kW / 230 V
XPN/70 / XPB/70
Среднотемпературен / Нискотемпературен

232 233
XFNV/70 / XFBV/70
Среднотемпературен / Нискотемпературен
хладилен шкаф със
стъкл ена врата
Хладилни шкафове
XFC70 / XFC75
Комбиниран хладилен шкаф
Среднотемпературен и нискотемпературен хладилен шкаф със
стъклена врата 12 + 12 мм закалено стъкло и алуминиева рамка.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304.
Лесен за инсталация и употреба.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Три решетки GN 2/1.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 100°
Лесни за почистване магн итни уплътнения, които се сменят и
без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване и конденза.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на панелите 75мм.
Нискотемпературен и сред нотемпературен хладилен ш каф,
предназначен за работа до +43 °С околна температура и 65%
влажност на въздуха. Изработен от неръждаема стома на AISI
304.
Дебелина на панелите 75мм.
Регулируемите крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Четири решетки GN 2/1.
Два независими температурни режима :
XFC702 °С / +8 °С и2 °С / +8 °С
XFC752 °С / +8 °С и -18 °С / –21 °С
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сме нят и
без инструменти.
Електронно управление.
Автоматично размразяване и изпаряване и конденза.
Осветление.
Динамично охлаждане.
Електронно
управление
Регулируеми
крака
Размер и (мм) : 750х820х2050
Мощно ст : 0,48 kW / 0,76 kW / 230 V
Работна температу ра : +C / +10°C и18°C / –21°C
Капацитет : 700 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 750х880х2050
Мощно ст : 0,75 kW / 0,84 kW / 230 V
Работна температу ра :C / +10°C и 18°C / –21°C
Капацитет : 300 + 300 л
Хладилен агент : R404а
880
880
657
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
XFI70 / XFI140
Среднотемпературен хлади лен шкаф за риба
XFN70 / XFB70 / XFN140 / XFB140
Среднотемпературен / Нискотемпературен
хладилен шкаф
Хладилни шкафове
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
Регулируеми
крака
Електронно
управление
Среднотемпературни и нис котемпературни хлад илни шкафо
ве, предназначени за работа до +43 °С околна температура и
65% влажност на въздуха.
Изработени от неръждаема ст омана AISI 304.
Лесни за инсталация и употреба.
Рег улируеми крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Три решетки GN 2/1 (XFN70 / XFB70).
Шест решетки GN 2/1 (XFN140 / XFB140).
Самозатварящи се врати с автоматично задържане при 100°
Лесни за почистване магнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Е лектронно управ ление.
Автоматич но р азмразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиурета нова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Осв етление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на п ан елите 75мм.
Среднотемпературни хладилни шкафове специализир ани
за съхранение на риба, предназначени за работа до +43 °С
околна температура и 65% влажност на въ здуха.
Изработени от неръждаема ст омана AISI 304.
Лесни за инсталация и употреба.
Рег улируеми крака.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
• 12 полипропиленови съда GN 1/1 – 150 (XFI70).
• 24 полипропиленови съда GN 1/1 – 150 (XFI140).
Самозатварящи се врати с автоматично задържане при 100°
Лесни за почистване ма гнитни уплътнения, които се сменят
и без инструменти.
Е лектронно управ ление.
Автоматич но р азмразяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиурета нова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Климатичен клас 5.
Осв етление.
Динамично охлаждане.
Дебелина на п ан елите 75 мм.
Размер и (мм) : 750x820x2050 / 1470x820×2050
Мощно ст : 0,35 kW / 0,76 kW / 0,48 kW / 1,16 kW / 230 V
Работна температу ра :2°C / +10°C и18°C / –2C
Капацитет : 700 л / 1400 л
Хладилен агент : R404а
Размер и (мм) : 750x820x2050 / 1470x820×2050
Мощно ст : 0,35 kW / 0,48 kW / 230 V
Работна температу ра : -4 °С / +4 °С
Капацитет : 700 л / 1400 л
Хладилен агент : R404а

235
234
Хладилни шкафове
Q1
Среднотемпературен хлади лен шкаф
Магнитни уплътнения
80 мм екологична
изолац и я
Регулируеми крака
Заоблени
вътрешни ъгли
Еобразни водачи,
поддържащи и тавите и
решетките
С възможност за
чекмеджета
Хладилен шкаф, създаден да съхранява заготовки, ежедневни
продукти и свежи зеленчуци. Въпреки к ом пактните си
размери, побира 16 съда GN 1/1, което го прави идеален за
малки пространства.
Разполага с възможност за по луврати, за възможно най
пълноценно обособяване на пространството.
Корпусът е от неръждаема стомана, лесна за почистване.
Екологична полиурета нова изолация на водна основа,
без риск за озоновия слой и без влияние над глобалното
затопл я не.
О хладителена система с динамично охлаждане.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°
и магнитни уплътнения.
Е лектронно управ ление.
GN 1/1 съвместим.
Климатичен клас 5.
Размер и (мм) : 510х700х2070
Мощно ст : 0,22 kW/230 V
Работна температу ра : -0 °C/ +8 °C
Капацитет : 250 л
Рафтове : 3
Хладилен агент : R134a
M8
Среднотемпературен хлади лен шкаф
Изработен от неръждаема стомана
Air Back Flow (ABF) е ин телигентна охладителна система в
задната част на уреда, гарантираща оптима лна циркулация на
въздуха, с минимална загуба на енергия.
О хладителена система с динамично охлаждане.
Е лектронно управ ление.
Заоблени вътрешни и външни ъгли.
Еобразни водачи, изработени да държат и съдове и решетки
GN 2/1
Климатичен клас 4.
Изолация от полиуретан на водна основа, с плътност – 40kg/
m3, без риск за озоновия слой и без влияние над глобалното
затопл я не.
Автоматично затваряща се врата, самозадържаща се на 100º
и лесно сменяеми магн итни уплътнения.
Агрегат тип Моноблок.
Регулируеми
крачета или колелца
Изпарител от
неръждаема сто мана
Еобразни водачи
за GN 1/1
Електронно
управление
Самозатваряща
се вр ата
Самозатваряща
се вр ата
Хладилни шкафове
Размер и (мм) : 840×700x2070
Мощно ст : 0,33 kW/230 V
Работна температу ра : от 0 °C до +8 ºС
Капацитет : 510 л
Хладилен агент : R134a
Q2
Нискотемпературен хладилен шкаф
Неръждаема стомана с покритие, лесно за почистване.
Изолация от полиуре тан на водна основа, с плътност
40kg/m3, без риск за озоновия слой и без влияние над гло
балното з атопляне.
О хладителена система с динамично охлаждане и авто матич
но размразяване, чрез горещи пари.
Автоматич но затваряща се вр ат а, самозадържаща се на
100º и лесно сменяеми магнитни уплътнения.
Лесно регулируеми крачета от неръждаема стомана.
Е лектронно управ ление.
GN 1/1 съвместим
Климатичен клас 5.
Иноватив на
охладителна система
Заоблени
вътрешни ъгли
Размер и (мм) : 510x700x2070
Мощно ст : 0,37 kW/230 V
Работна температу ра :18 °C / –23 ºС
Капацитет : 250 л
Хладилен агент : R404а
Среднотемпературен хладилен шкаф за съхра нение на риба.
Идеално решение за ресторанти и магазини за свежа риба.
Оборудван е с 10 пол иетиленови тави, осигуряващи лекота
и трайност.
Корпусът е изработен изцяло от неръждаема стомана.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Еобразни водачи за пос тавяне н а Евронорм съдове под
решетките.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при
100°.
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и свал яне без
инструменти.
Електронно управление с touch screen клавиатура.
Автоматично размръзяване и изпаряване на конденза.
Екологична полиурета нова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Изработен от неръждаема стомана AISI 304 18/10.
Самозатваряща
се вр ата
Оборудвани с де сет
60х40 см тави за риба
Оборудвани с де сет
60х40 см тави за риба
Електронно управление
80 мм екологична
изолац и я
80 мм екологична
изолац и я
Заоблени
вътрешни ъгли
Поли етилено ви тави с
неръждаем отцедник
Размер и (мм) : 840×700x2070
Мощно ст : 0,41 kW/230 V
Работна температу ра : 2 / +8 ºС
Капацитет : 510 л
Хладилен агент : R134a
M16
Рибен гурме шкаф

236 237
Среднотемперат ур ни
CRX 2CRX 4CRX 6
CRX 4
e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома
тично размразяване.
С една обръщаема врата , самозатва
ряща се.
Неръждаем отвън, пластифициран
отвът ре.
4 рафта
Капацитет 400 л.
С 2 крачета отпред и колелц а отзад
Ключалка
Климатичен клас А
Аларма при отворена врата и висока
темпе ра т у ра
CRX 2 e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома
тично размразяване.
С една обръщаема врата , самозатва
ряща се.
Неръждаем отвън, пластифициран
отвът ре.
• 2 рафта
Капацитет 200 л.
С 2 крачета отпред и колелц а отзад
Ключалка
Климатичен клас А+
Аларма при отворена врата и висока
темпе ра т у ра
Размер и (мм) : 598х679х838
Мощно ст : 0,06 kW / 230 V
Работна температу ра : +0/+8 °C
Капацитет : 200 л
Хладилен агент : R600a
Размер и (мм) : 600х648х1876
Мощно ст : 0,11 kW / 230 V
Работна температу ра : +0/+8 °C
Капацитет : 400 л
Хладилен агент : R600a
Размер и (мм) : 775х716х1900
Мощно ст : 0,13 kW / 230 V
Работна температу ра : +0/+8 °C
Капацитет : 600 л
Хладилен агент : R600a
CRX 6 e среднотемпературен хладилен
шкаф със статично охлаждане и автома
тично размразяване.
С една обръщаема врата , самозатва
ряща се.
Неръждаем отвън, пластифициран
отвът ре.
• 4 рафта
• GN 2/1 съвместим
Капацитет 600 л.
С 2 крачета отпред и колелц а отзад
Ключалка
Климатичен клас А
Аларма при отворена врата и висока
темпе ра т у ра
Хладилни шкафове
Околна
темпе рат у ра
Хладилен
агент
Звукова
аларма
Автоматично
размразяв ане
Климатичен
клас
Визуална
аларма
Вентилиран о
ох лажда н е
Зак люч ва не
Ниско т е м пера турни
Хладилни шкафове
CNX 2CNX 4CNX 6
CNX 4
е нискотемпературен хладилен
шкаф от 23°C до 18°C с е дна самоза
тваряща се врата с възможност з а отва
ряне отдясно наляво.
Капацитет 400 л
Дебелина на стените 60 мм
• 6 неподвижни рафта и чекмедж ета
Ръчно размразяване
Неръждаем корпус , пластифициран от
вът ре
Ключалка
Аларма п ри отворена врата и ви сока
темпе ра т у ра
CNX 2
е нискотемпературен хладилен
шкаф от 23°C до -18°C с една самоза
тваряща се вра та с възможност за отва
ряне отдясно наляво
Капацитет 200 л
Дебелина на стените 50 мм
• 2 неподвижни рафта и чекмедж ета
Ръчно размразяване
Неръждаем корпус, пластифициран от
вът ре
Ключалка
Аларма при отворена врата и висока
темпе ра т у ра
Размер и (мм) : 598х679х838
Мощно ст : 0,06 kW / 230 V
Работна температу ра: -23°C/-18°C
Капацитет: 200 л
Хладилен агент: R600a
Размер и (мм) : 600х648х1876
Мощно ст : 0,11 kW / 230 V
Работна температу ра: -23°C/-18°C
Капацитет: 400 л
Хладилен агент: R290
Размер и (мм) : 775х716х1900
Мощно ст : 0,13 kW / 230 V
Работна температу ра: 23°C/18°C
Капацитет: 600 л
Хладилен агент: R290
CNX 6
е нискотемпературен хладилен
шкафот 23°C д о -1C с една самоза
тваряща се врата с възможност за отва
ряне отдясно наляво.
Капацитет 600 л
Дебелина на стените 65 м м
• 6 неподвижни рафта и чекмедж ета
Ръчно размразяване
Нер ъждаем корпус, пластифициран от
вът ре
Ключалка
Аларма при отворена врата и висока
темпе ра т у ра
Околна
темпе рат у ра
Хладилен
агент
Звукова
аларма
Ръчно
размразяв ане
Климатичен
клас
Визуална
аларма
Вентилиран о
ох лажда н е
Зак люч ва не

239
238
B1
Проходна среднотемпературна хладилна маса
Проходният уред B1 е предна значен за островен блок обо
рудван с две широки врати и от двете страни, за да осигури
лесен достъп до всички отделен ия.
Отделенията са съвмести ми с GN 2/1 и ли GN 1/1 и с възмож
ност за ев ронорм тави 600×400 мм.
Изпарители поставени зад всяко разделение с м ощни вен
тилат ори, за да гарантират добър въздухопоток и постоянна
темпе ра т у ра.
Изработен от неръждаема стомана.
Заоблени ъгли и пресовано дъно.
Еобразни водачи, за поставяне на съдове по гастронорм
под решетките.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна.
Дигитално управление с touch клавиатура.
Автоматич но р азмръзяване и изпаряване на конденза.
Изолация от полиуретан на водна основа, без риск за озоно
в ия слой и бе з влияние над глобалното затопляне.
Изпарители между
отделенията
Самозатваряща
се вр ата
Електронно
управление
Размер и (мм) : 1810×820×850 / 2490×820x850
Мощно ст : 0,23 kW/ 0,28 kW/230 V
Работна температу ра :2 / +8 ºС
Капацитет : 460 л / 720 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни маси
PPCS702 / PPCS703C / PPCS704S PPSA702 / PPSA703S / PPSA704S2
GN 1/2
съвместим
GN 1/1
съвместим
Ш ирок и удобен
работен плот
Различни комбинации
на GN съдовете
Панел за управление с
електронен термоста т
Панел за управление с
електронен термоста т
Размер и (мм) : 1320x730x1200 / 1770x730x1200 /
2220x730x1200
Мощно ст : 0,32 kW / 230 V
Работна температу ра : +4 / +10 ºС
Капацитет : 300 л / 460 л / 630 л
Хладилен агент : R134a
Размер и (мм) : 1280x700x850/ 1280x700x1100 /
1280x700x1250
Мощно ст : 0,32 kW / 230 V
Работна температу ра : +4 / +10 ºС
Капацитет : 300 л / 460 л / 630 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни маси
Хладилни маси, с цялостни отвори GN 1/1, изработени изцяло
от неръждае ма стомана AISI 304, с изолация от инжектира ни
полиурета нови смоли, с дебелина 60 мм. Разполагат с подвижен
охладител, който се вади за лесно поч ист ване и поддръжка.
Предназначени за работа до +30 °С околна температура и
50% влажност на въздуха. Странично р азположеният панел за
управление в ключва електронен регулатор на температура та
и копчета за механично включване и изключване.
Масите пре длагат голямо разнообразие от размери и модели.
Могат да бъдат с една, две или три врати, както и с капак от
неръждаема с томана, с един ично или с двойно стъкло.
Тропикализирани агрегати типМоноблок.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Рег улируеми крачета.
Възможност за поставяне на капак или д войно стъкло.
Заоблени ъгли за полесно почистване.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°
Лесни за сваляне магнитни уплътнения.
Хладилни маси, изработени изцяло от неръждаема стомана
AISI 304, с изолация от инжектирани поли уретанови смоли,
с дебелина 60 мм. Раз полагат с подвижен охладител, който
се вади за лесно почистване и поддръжк а. Предназначени
за работа до +30 °С околна температура и 50% влажност
на въздуха. Странично разположеният панел за управление
включва електронен рег улатор на темпер ату рата и копчета за
механично включване и изключване. Удобно разположените
отвори за GN съдове и работният плот улес няват работата и
подготовката на ястията.
Масите пре длагат голямо разнообразие от размери и модели.
Могат да бъдат с е дна, две ил и три врати , както и отворени, с
капак от или с двойно стъкло.
Тропикализирани агрегати типМоноблок.
Климатичен клас 5.
Динамично охлаждане.
GN 1/2 съвместим.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
Рег улируеми крачета.
Възможност за поставяне на капак или д войно стъкло.
Заоблени ъгли за полесно почистване.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°
Лесни за сваляне магнитни уплътнения.
Среднотемпературна хладилна маса
Уред, съчетаващ приготвянето и к онсервацията на риба и зе
ленчу ци. Предлага широк спектър от възможности.
Работен плот с умивален б асейн и с подвижен душ, наклонен
работен плот, полиетиленови дъски за подготовка и ря зане,
заоблени ъг ли, за лесн о почистване.
Д ва възможни размерас две и с три врати.
Изработен от неръждаема стомана и лесен за почиств ане.
Екологична полиуретанова изолация, без риск за озоновия
слой и без влияние над глобалното затопляне.
Д ва възможни работни режимастатичен и динамичен.
Автоматично затваряне на вратата.
Магнитни уплътнения, лесни за почистване и смяна.
Неръждаеми изпарител и между вратите.
Е лектронно управ ление.
Работен плот от неръждаема стомана.
Заоблени вътрешни ъглиВодни струи за
почис тване
Самозатваряща се врата с
автоматично задържане при 100°
Поли етилено ви дъски за
подготовка и рязане
Охладителна система с
автоматично размразяване
Размер и (мм) : 1320х700х850 / 1755х700х850
Мощно ст : 0,26 kW/230 V
Работна температу ра :2 / +8 ºС
Капацитет : 260 л
Хладилен агент : R134a
P1
Среднотемпературна хладилна маса за подго
тов ка

241
240
PPK2C1/2 / PPK2C2/3 / PPK3C1/3
Чек мед жет а
CR7/3 / CR7/4 / CR7/2
Чек мед жет а
KPV/02 / KPV/03 / KPV/04
Стъклени врати
Чекмеджета компл ект 3 x 1/3 – 430х625х685 мм
Чекмеджета компл ект 2 x 1/2 – 430х625х685 мм
Чекмеджета компл ект 1/3 и 2/3 – 430х625х685 мм
Комплект стъклени врати – 2 бр.
Комплект стъклени врати – 3 бр.
Комплект стъклени врати – 4 бр.
Чекмеджета компл ект 3 x 1/3
Чекмеджета компл ект 2 x 1/2
Чекмеджета компл ект 1/3 и 2/3
Аксесоари за хладилни маси
Хладилни маси с възможност за поставяне на чекмеджета и врати за поголямо удобство. Поставянето е л есно, а вратите и
чекмеджетата са с так ива размери, да са взаимозаменяеми. Това дава възможност за множество комбинации, в зависимост от
предпочитенията и нуждите.
PPCT704/PPCT704AL/PPCT704SP
Среднотемпературна хладилна маса
PPCT703/PPCT703AL/PPCT703SP
PPCT70BT/PPCT70BTAL/PPCT703BTSP
Среднотемпературна / Н искотемператур
на хладилна маса
PPCT702/PPCT702AL/PPCT702SP/
PPCT702BT/PPCT702BTAL/PPCT702BTSP
Среднотемпературна / Нискотемпературна
хладилна маса
За вгражданеРегулируеми крачетаЕлектронно управление Ост р ов ниКрайстенни
Размер и (мм) : 1280x700x850 /
1280х700х950 / 1280х700х810
Мощно ст : 0,32 kW/ 0,67 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 ºС / +10 ºС и
18°C / –22°C
Капацитет : 300 л
Хладилен агент : R134a / R507
Размер и (мм) : 1730x700x850 /
1730х 700х950 / 1730х700х810
Мощно ст : 0,32 kW/ 0,67 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 ºС / +10 ºС и
22°C / –18°C
Капацитет : 460 л
Хладилен агент : R134a / R507
Размер и (мм) : 2180х700х850 /
2180х700х950 / 2180х700х810
Мощно ст : 0,32 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 / +10 ºС
Капацитет : 630 л
Хладилен агент : R134a
Хладилни маси
Хладилна маса с две врати, достъпна
в три вариантаостровна, крайстенна
или за вграждане. Работният плот е от
неръждаема стомана AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Д ве решетки.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
Монобло к.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
60 мм де белина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за полесно почистване.
Решетки и водачи, които се м ахат
лесн о.
Крачета за регулиран е на височината.
Хладилна маса с три врати, достъпна в
три варианта островна, крайстенна
или за вграждане. Работния т плот е от
неръждаема стомана AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Три решетки.
Автоматично размразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
Монобло к.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
60 мм де белина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за полесно почистване.
Решетки и водачи, които се м ахат
лесн о.
Крачета за регулиран е на височината.
Хладилна маса с четири врати, достъпна
в три варианта островна, крайстенна
или за вграждане. Работният плот е от
неръждаема стоман а AISI 304. Има
възможност за бърза подмяна на вратите
с чекмеджета.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Три решетки.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Тропикализирани агрегати тип
Монобло к.
Климатичен клас 5.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
60 мм де белина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени ъгли за полесно почистване.
Решетки и водачи, които се м ахат
лесн о.
Крачета за регулиран е на височината.

243
242
TG7/130 / TGB7/130 / TG7/170 / TGB7/170 / TG7/220 / TGB7/220
Среднотемпературна / Нискот емпературна
Изработени са изцяло от неръждаема стомана AISI 304.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и по чистване.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Д ве, три или четири вратис по една решетка всяка.
Автоматич но р азмразяване и изпаряване на конденза.
Е лектронно управ ление.
Изола ция от инжектирани полиуретанови смоли с
в исока плътност (HCFC free) и 60 мм дебелина.
Заоблени вътрешни ъгли на дъното за полесно
почис тв ане.
GN 1/1 съвместим Лесни за смяна магнитни
уплътнения
Изпарител между
всяко отделение
Заоблени ъгли на
дъното
Размер и (мм) : 1300×700x850 /
1760x700x850 /
2220x700x850
Мощно ст : 0,28 kW /
0,44 kW /
0,65 kW /
1,1 kW /
230 V
Работна температу ра :2 / +8 ºС и15°C до20°C
Капацитет : 230 л /
345 л /
460 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Хладилни маси
Хладилна маса с две, три или четири врати, достъпна в два вариан та среднотемпературна или нискотемпературна. С дълбочината си от
700 мм тези хла дилни маси са съобразени д а бъдат поставени в готварска линия и са израбо тен и по найвисоките стандарти за к ачество.
Охла ждането се извършва от изпарители, поставени между отделенията. Агрегат подвижен на релси за полесна поддръжка.
Електронно
управление
Хладилни маси с изнесен компресор
TNG7/200 / TNGB7/200TNG7/150 / TNGB7/150
Среднотемпературна / Н искотемпературна
TNG7/100 / TBG7/100
Заоблени
вътрешни ъгли
Регулируеми
крака
Размер и (мм) : 1080х700х850 /
1080х700х950 / 1080х690х810
Мощно ст : 0,26 kW / 0,26 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 230 л
Хладилен агент : R404a
Размер и (мм) : 1540х700х850 /
1540х700х950 / 1540х690х810
Мощно ст : 0,26 kW / 0,50 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 348 л
Хладилен агент : R404a
Размер и (мм) : 2000х700х850 /
2000х700х950 / 2000х690х810
Мощно ст : 0,51 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С
Капацитет : 464 л
Хладилен агент : R404a
Хладилни маси, из работени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен а грегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Д ве врати.
Автоматич но р азмразяване.
Динамично охлаждане.
Рег улируеми крака.
Е лектронно управ ление.
60 мм де белина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почис тв ане.
Хладилни маси, изработени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен агрегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Три врати.
Автоматич но р азмразяване.
Динамично охлаждане.
Рег улируеми крака.
Е лектронно управ ление.
60 мм де белина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Хладилни маси, изработени изцяло от
неръждаема стомана AISI 304 18/10,
с изнесен агрегат. Предназначени за
работа до +43 °С околната температура
и 65% влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместим.
Четири врати.
Автоматич но р азмразяване.
Динамично охлаждане.
Рег улируеми крака.
Е лектронно управ ление.
60 мм де белина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за по
лесно почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
Електронно
управление
Изпарител между
всяко отделение

244 245
TAP/21 / TAPBT/21
Среднотемпературна / Н искотемпературна
TAPN/18 / TAPNBT/18
Среднотемпературна / Н искотемпературна
TAP/16 / TAPBT/16 TAPN/13 / TAPNBT/13TAP/27 / TAPBT/27 TAPN/24 / TAPNBT/24
Хладилни маси за сладкарски изделия Хладилни маси за сладкарски изделия
Размери (мм) : 1600х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0 °С/+8 °С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 360 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 1300х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : С/+С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 360 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 2150х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : С/+С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 540 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 1800х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,68 kW / 230 V
Работна температура : С/+С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 540 л
Хладилен агент : R404a
Размери (мм) : 2700х800х900
Мощност : 0,32 kW/0,34 kW / 230 V
Работна температура : 0 °С/+8 °С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 720 л
Хладилен агент : R134A/R404a
Размери (мм) : 2400х 800х900
Мощност : 0,64 kW/1,06 kW / 230 V
Работна температура : С/+С /
-20°С/-15°С
Капацитет : 720 л
Хладилен агент : R404а
Хладилни ма си за тави Евронорм 600х400 мм, специализирани за тестени изделия. Изцяло изработени от неръждаема
стомана AISI 304 18/10. Заоблени те им ъгли улесняват почистването и осигуряват максимална хигиена. Иновативн а
ох ладителна сис тема, гарантираща идеална и равномерна темпе ратура, добро ниво на отно сителна влаж ност и ниска
консумация на енергия. Оборудвани са с електронно управление, автоматично размразяване и изпар яване на конденза.
Работен плот от подсилена неръждаема стомана 15/10, със заоблен край от страната за работа. Всяко отделени е има
седем комплект а водач и на р азстояние 75 мм. Пр е дл а г ат се въ в варианти без плот, островни и крайстенни.
Хладилни маси с изнесен компресор за тави Евронорм 600х400 мм, специализирани за тестени изделия. Изцяло изра
ботени от неръждаема стомана AISI 304 18/10. Заоблените им ъгли улесняват почистването и осигурява т максимална
хигиена. Иновативна охладителна система, гарантираща идеална и равномерна температур а, добро ниво на относителна
влажност и ниска консумация на енергия. В масите има само вграден изпарител, подготвен за газ R404a. Оборудвани
са с електронно управление. Работен плот от подсилена неръждаема с томана 15/10, с ъс заоблен край от страната за ра
бота. Всяко отделение има седем комплекта водачи, на разстояние 75 мм. Пре длагат се във варианти без плот, островни
и крайстенни.
Хладилни маси, и зработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Две врати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна и поч истване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, и зработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изне сен ком пр есор.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Две врати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна
и почистване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, и зработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Три врати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна и поч истване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, и зработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изне сен ком пр есор.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Три врати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна и поч истване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Хла дилни маси, изработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, предназначени за работа до
+43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Чет ири вр ати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна и поч истване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Хладилни маси, и зработени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с изне сен ком пр есор.
Динамично охлаждане.
• 600х400 мм съвместими
Чет ири врати.
Динамично охлаждане.
Регулируеми крака .
Електронно уп равление.
• 60 мм дебелина на стените.
Заоблени вътрешни ръбове, за
полесно почистване.
Магнитни уплътнения , лесни за
смяна и поч истване.
Опция: изрязване на отвор в плота
Лесен достъп за
поддръжк а
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
Иноватив на
охладителна система
Заоблени вътрешни
ъгли
Електронно управление Електронно управление
Регулируеми крака
Работен плот с
дебелина 50мм и
заоблен преден край
Изпарител между
всяко отделение

246 247
Хладилни маси
THD130 / THBD130
Среднотемпературна / Нискот емпературна
THD90 / THBD90
Хладилна маса от неръждаема стомана
с една врата. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съо бразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработен а по найвисоките стандарти за
качество. Агрегатът е подвижен на релси
за полесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почис тв ане.
Е лектронно управ ление.
GN 1/1 съвместима.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почиствене.
Хладилна маса от неръждаема стомана
с две врати. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съо бразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработен а по найв исоките стандарти
за качество. Агрегатът е подвижен на
релси за полесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Е лектронно управ ление.
GN 1/1 съвместима.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почиствене.
Изпарител между
всяко отделение
Размер и (мм) :
900х700х850 /
900х700х1000 / 900х690х860
Мощно ст :
0,25 kW / 0,83kW / 230 V
Работна температу ра :
2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет :
140 л
Хладилен агент :
R134a / R404a
Размер и (мм) : 1300х700х850 /
1300х700х1000 / 1300х690х860
Мощно ст : 0,25 kW / 0,83kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 270 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Лесен достъп за
поддръжка
THD170 / THBD170
Хладилна маса от неръждаема стомана
с три врати. С дълбочината си от 700
мм тази хладилна маса е съо бразена да
бъде поставена в готварска линия и е
изработен а по найв исоките стандарти
за качество. Агрегатът е подвижен на
релси за полесна поддръжка.
Динамично охлаждане
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Предназначени за работа до +40°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почис тв ане.
Е лектронно управ ление.
GN 1/1 съвместима.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почиствене.
Размер и (мм) : 1770х700х850 /
1770х700х1000 / 1770х690х860
Мощно ст : 0,25 kW / 1,0 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 410 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Електронно
управление
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
Заоблени
вътрешни ъгли
Хладилни маси с високо тяло H=760 м м и поголям обем
Хладилни маси
THNM200 / THM/220
Среднотемпературна / Нискот емпературна
THNBC220 / THBC220 /
Комбинирана среднотемпературна/
нискотемпературна
Среднотемпературна хладилна маса,
от неръждаема стомана, достъпна в три
вариантаостровна, крайстенна и ли
за вграждане. Предназначена за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
GN 1/1 съвместима.
Четири врати.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Динамично охлаждане.
Рег улируеми крака.
Е лектронно управ ление в ср едата на
уреда.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почис тв ане.
THNM/200 модел с изне сен агрегат.
Нискотемпературна хладилна маса, от
неръждаема стомана, достъпна в три
вариантаостровна, крайстенна и ли
за вграждане. Предназначена за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Д ва независими температу рни режима.
Четири врати.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Е лектронно управ ление в ср едата на
уреда.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна и
почис тв ане.
THNBC/200 модел с изнесен агрегат.
Размер и (мм) THNM : 2010х700х900
/ 2010х700х1000 / 2010х690х860
Размер и (мм) THM :2230х700х900 /
2230х700х1000 / 2230х700х860
Мощно ст : 0,64 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С
Капацитет : 270+270 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Размер и (мм) : 2230х700х900 /
2230х700х1000 / 2230х700х860
Мощно ст : 0,64 kW / 0,96 kW / 230 V
Работна температу ра :2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет : 270+270 л
Хладилен агент : R404a
THND060 / THNBD060
Среднотемпературна / Нискот емпературна
Хладилна маса, от неръждаема стомана,
с изнесен агрегат, достъпна в три
вариантаостровна, крайстенна и ли за
вграждане. Предназначени за работа
до +43 °С околната температура и 65%
влажност на въздуха.
Динамично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Една врата.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Рег улируеми крака.
Е лектронно управ ление.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почистване.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна
и почистване.
Размер и (мм) :
680х700х900 /
680х700х1000 / 680х700х860
Мощно ст :
0,32 kW / 0,64 kW / 230 V
Работна температу ра :
2 °С / +8 °С и
15 °C / –20 °C
Капацитет :
140 л
Хладилен агент :
R404a
Изпарител между
всяко отделение
Лесен достъп за
поддръжка
Електронно
управление
Лесни за смяна
магнитни упл ътнения
Заоблени
вътрешни ъгли

249
248
Долен агрегат
CR90A / CR93A CRS90A / CRS93A
Хладилна маса с отвор за съдове по гастронорм и гор ен капак
изработен а от неръждаема стомана. Уредът се предлага с две
или три врати.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър на кондензат ора.
Е лектронно управ ление.
Подвижен на рел си агрегат, за полесна техническа
поддръж ка.
Полиетиленов плот в задния край.
Хладилна маса с отвор за GN 1/6 съдове по гастронорм и
горен капак. Уредът се предлага с две или три врати.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатичн о задъ ржане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно почистване.
Лесно достъпен за почистване филтър на кондензат ора.
Е лектронно управ ление.
Подвижен на рел си агрегат, за полесна техническа
поддръж ка.
CRS90Aкапацитет 5 GN1/6
CRS93Aкапацитет 8 GN1/6
По една решетка на
всяк а врата
Горен капак Електронно управление Заоблени
вътрешни ръ бове
Размер и (мм) :
900х700х883 / 1365х700х883
Мощно ст :
0,15 kW / 0,23 kW / 230 V
Работна температу ра :
+0 / +8 ºС
Капацитет :
220 л / 350 л
Хладилен агент :
R600a / R290
Размер и (мм) :
900х700х1005 / 1365х700х1005
Мощно ст :
0,15 kW / 0,23 kW / 230 V
Работна температу ра :
+0 / +8 ºС
Капацитет :
227 л / 376 л
Хладилен агент :
R600a / R290
Хладилни масиХладилни маси
CRX93A / CRA93ACRD92A/ CRD94A
Среднотемперат ур на
CRX90A / CRA90A
Решетка GN 1/1Е лектронно управ ление Долен агрегатЗаоблени вътрешни ъгли
Размер и (мм) : 900x700×882
Мощно ст : 0,15 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 214 л
Хладилен агент : R600a
Размер и (мм) : 900x700×882
Мощно ст : 0,15 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 214 л
Хладилен агент : R600a
Размер и (мм) : 1365×700×882
Мощно ст : 0,23 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 ºС / +8 ºС
Капацитет : 342 л
Хладилен агент : R600a
Хладилна м аса с две врати изработена от
неръждаема стомана. Модел
CRA90A
е
крайстенен и разполага с ъс заден борд.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почис тв ане.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Е лектронно управ ление.
Подвижен на рел си агрегат, за полесна
техническа поддръж ка.
Хладилна м аса с четири чекмеджета
изработен а от н еръждаема с томана.
Статично охлаждане.
Чекмеджета с телескопични водачи.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с ав томатично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почис тв ане.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Е лектронно управ ление.
Подвижен на рел си агрегат, за по
лесна техническа поддръжка.
Хладилна м аса с три врати изработен а от
неръждаема стомана. Модел
CRA93A
е
крайстенен и разполага с ъс заден борд.
Статично охлаждане.
GN 1/1 съвместима.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените
Самозатваряща се врата с ав томатично
задържане при 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли, за полесно
почис тв ане.
Лесно достъпен за почистване филтър
на кондензатора.
Е лектронно управ ление.
Подвижен на рел си агрегат, за полесна
техническа поддръж ка .
Среднотемперат ур на

251
250
CRQ 90A / CRQ 93A
VRX G/N 1/3 / VRX G/N 1/4
Хладилна маса с отвор за съдове по гастронорм със стъклена
надстройка, изработена от неръждаема стомана. Уредът се
предлага с две или три врати.
Статично охлаждане.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза.
45 мм дебелина на стените.
Самозатваряща се врата с автоматично задържане при 100°.
Лесно достъпен за почистване филтър на кондензатора.
Подвижен на релси агрегат, за полесна техническа
поддръж ка.
GN 1/1 съвместима
Заоблени вътрешни ъгли
Долен агрегат
Електронно уп равление
GN1/3 или GN1/4 съвместима
Електронно управление
Размер и (мм) : 900х700х1294 / 1365х700х1294
Мощно ст : 0,15 kW / 0,15 kW / 230 V
Работна температу ра : 0 °С / +8 °С
Капацитет : 220 л / 350 л
Хладилен агент : R600a / R290
Размер и (мм) : 955 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1800 /
1900 / 2000 / 2150 / 2500 x 385 / 335 x 425
Мощно ст : 0,16 kW / 230 V
Работна температу ра : +2 °С / +8 °С
Капацитет : GN1/3 или GN1/4
Хладилен агент : R600a
Хладилни в итрин и, произве дени да задоволят всички
хигиенн и и организацио нни нужди в приготвянето на пици
и заведения за бързо хра нене. Изработени от неръждаема
стомана и стъклена надстройка.
Е лектронно управ ление.
Дебелина на п ан елите 40мм.
Статично охлаждане.
GN1/3 или GN1/4 съвместима.
Рег улируеми крачета.
Хладилни маси и мензоли
Среднотемперат ур на
WD/121 / WD/113
За вино
SF5/113 / SF5/121
За сирена и колбаси
DA5/121 / DA5/113
За месо
Хладилни витрини за вино, крайстенни, с една стъклена вра
та BRERA Wine Display, среднотемпературни от +4°C до
+16°C.
Автоматично размразяване и изпаряване на конденза, хла
дилен агент R134a. Корпус от неръждаема стомана с 50 мм
дебелина на стените.
С LED осветление и заключване.
WD/121капацитет 104 бутилки
WD/113капацитет 56 бутилки
Витрините са без включени рафтове.
Опции:
рафтове за легнали бутилки;
рафтове за прави бутилки
Хладилни витрини за зреене на месо, сирена и колбаси, вен
тилирани, крайстенни с една стъклена врата серия BRERA.
DA5/121 / DA5/113 среднотемпературни от 0°C до
+10°C и контрол на влажността 50%÷85%. Комплект с 3 бр
хималайска сол.
SF5/121 / SF5/113среднотемпературни от 0°C до +16°C
Корпус от неръждаема стомана с 50 мм дебелина на стените.
Електронно управление с TOUCH дисплей, LED осветление
и заключване.
Автоматично замразяване и изпаряване на конденза, хлади
лен агент R134a.
Витрините са без включени рафтове.
Опции:
рафтове;
държачи с куки
Хладилни витрини
Размери (мм): 810x500x2100 / 810х500х1350
Мощност: 0,93kW / 0,78 kW / 0,53kW / 0,41 kW / 230 V
Размери (мм): 810x500x2100 / 810х500х1350
Мощност: 0,53kW / 0,41 kW / 230 V

253
252
Изпарител между
всяко отделение
Лесни за смяна
магнитни уплътнения
BRS/220BRS/160 / BSBT/160
Среднотемпературна / Нискот емпературна
Хладилни основи
BRS/120 / BSBT/120
Хладилна осн ова, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм. и дълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с 50 мм из олация от инжектирани
полиурета нови смоли (HCFC- free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност на
въздуха.
Д ве врати.
GN 1/1 съвместима.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Е лектронно управ ление.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиран е на в исочината.
Хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм. и д ълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени изцяло
от неръждаема стомана AISI 304
18/10, с 50 мм изолация от инжектирани
полиурета нови смоли (HCFC- free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Четири врати.
GN 1/1 съвместима.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Е лектронно управ ление.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиран е на височината.
Хладилна ос нова, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина
кратна на 400мм . и дълбочина 650 или
700 мм дълбочина. Направени и зцяло
от неръждаема ст омана AISI 304
18/10, с 50 мм изолация от инжектирани
полиурета нови смоли (HCFC free).
Предназначени за работа до +43 °С
околната температура и 65% влажност
на въздуха.
Три врати.
GN 1/1 съвместима.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Динамично охлаждане.
Е лектронно управ ление.
Автоматич но р азмразяване и
изпаряване на конденза.
Крака за регулиран е на в исочината.
Чекмеджета
GN 1/1
Размери (мм) : 1200x630x610
Мощност : 0,35 kW / 0,47 kW / 230 V
Работна температура :2 °C до +8 °C /
15 /20 °С
Капацитет : 170 л
Хладилен агент : R134a / R404a
Размери (мм) : 2200×630x610
Мощност : 0,55 kW / 230 V
Работна температура :2°C до +8°C
Капацитет : 340 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1600x630x610
Мощност : 0,35 kW / 0,74 kW / 230 V
Работна температура : C до +8°C /
-15 / -20 ºС
Капацитет : 265 л
Хладилен агент : R134a / R404а
Регулируеми
крака
Електронно
управление
U2
Ниско т е м пера турна
U1 / U3
Среднотемперат ур на
Среднотемпературна хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина кратна на 400мм. и
дълбочина 600 мм и 700мм. Идеална за съхранение на продукт и
в близост до мястото , за приготвянето им и оптимизация на
кухненските процеси. Тов а оборудване е нал ично единствено
с чекмеджета, за да предо стави лесен достъп до вътрешността.
Изработен е от неръждаема стомана.
Покритие лесно за п очистване.
Екологична полиуретанова изолация на водна основа, без
риск за озоновия слой и без влияние над глобалното затопляне.
Автоматич но р азмразяване и изпаряване на конденза.
Чекмеджета с капацитет GN.
Крака за регулиран е на в исочината.
Е лектронно управ ление.
Чекмеджета с телескопични водачи от неръждаема стомана.
Лесни за почистване и смяна магнитни уплътнения.
Нискотемпературна хладилна основа, предназначена за
модулни кухненски уреди, с ширина кратна на 400мм. и
дълбочина 700мм. Идеална за съхранение на продукти в
близост до мястото, за приготвянето им и оптимизация на
кухненските пр оцеси. Тов а оборудване е на личн о единствено
с чекмеджета, за да предостави найлесни я достъп д о
вътрешността.
Изработен е от неръждаема сто мана.
Покритие лесно за почистване.
Екологична полиуретанова изолация на водна основа,
без риск за озоновия слой и без влияние над глобалното
затопляне.
Автоматично изпаряване и размразяване на конденза.
Чекмеджета с капацитет GN 1/1 и телескопични водачи от
неръждаема стомана.
Крака за регулиране на вис очината.
Електронно у правление.
Лесни за почиств ане и смяна магнитни уплътнени я.
700x650мм Заоблени
вътрешни ъгли
Основа подходяща
за Snack уреди
Регулируеми
крака
Чекмеджета с
телескопични водачи
Чекмеджета
GN 1/1
Електронно
управление
Изпарител между
отделенията
Точни размери за
съвместимост с
други модули
Нагреваем профил на
вратата
Размери (мм) : 1200x700x650 / 1600x700x650 / 2000x700x650
/ 1200x600x650 / 1600x600x650 / 2000x600x650
Мощност : 0,16 kW / 0,26 kW / 0,25 kW / 230 V
Работна температура : +2 / +8 ºС
Капацитет: U1190 л / 290 л / 400 л / U3 – 160 л / 240 л / 330 л
Хладилен агент : R134a
Размери (мм) : 1200x700x650 / 1600x700x650 / 2000x700x650
Мощност : 0,4 kW / 0,65 kW / 0,75 kW / 230 V
Работна температура :15 / –20 ºС
Капацитет : 190 л / 296 л /390 л
Хладилен агент : R404a
U3
Хладилни основи

255
254
Шокови охладители и замразители Шокови охладители и замразители
PBCN323/ PBCN511 PBCG151164+90
PBCT51164+90 PBCT1240
PBCG101164+90 PBCT20100
Шоков охладител, замразител израбо
тен от неръждаема стомана AISI 304.
Предназначени за работа до
+32/35°C ок олна температура и 65%
влажност на въздуха.
Е лектронно управ ление.
Сонда за измерване на вътрешната
температура на продукта.
Самозатваряща се врата с ав тома
тично задържане на 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за
смяна.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почис тв ане.
• 60 мм де белина на изолацията от
полиурета н, инжектиран при високо
напрежение.
Рег улируеми крачета.
Производителност шоково охлажда
не : от +90 до +C – 20 кг.
Производителност шоково замразя
ване: от +90 до18°C – 13 кг
Шоков охладител, замразител израбо
тен от неръждаема стомана AISI 304.
Предназначени за работа до
+32/35°C ок олна температура и 65%
влажност на въздуха.
Е лектронно управ ление.
Сонда за измерване на вътрешната
температура на продукта.
Самозатваряща се врата с ав тома
тично задържане на 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за
смяна.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почис тв ане.
• 60 мм де белина на изолацията от
полиурета н, инжектиран при високо
напрежение.
Е лектронно управ ление.
Рег улируеми крачета.
Производителност шоково охлажда
не : от +90 до +C – 40 кг.
Производителност шоково замразя
ване: от +90 до18°C – 25 кг
Шоков охладител, замразител изработен
от неръждаема стомана AISI 304.
Предназначени за работа до +32/3C
околна т емпература и 65% влажност на
въздуха.
Програмируем 7” Touch дисплей.
Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно по
чистване.
60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Е лектронно управ ление.
Рег улируеми крачета.
Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +3°C – 40 кг.
Производителност шок ово замразяване:
от +90 до -1C – 25 кг
Шоков охладител за колички, замразител
изработен от неръждаема стомана AISI
304.
Предназначени за работа до +32/35°C
околна температура и 65% влажнос т на
въздуха.
Е лектронно управ ление.
Сонда за измерване на вътрешната тем
пература на продукта.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно по
чистване.
60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Е лектронно управ ление.
Рег улируеми крачета.
Прои зводителност шоково охлаждане :
от +90 до +3°C – 100 кг.
Производителност шок ово замразяване:
от +90 до -1C – 60 кг
Шоков охладител, замразител изработен
от неръждаема стомана AISI 304.
Предназначени за работа до +32/35°C
околна температ ура и 65% влажност на
въздуха.
Е лектронно управ ление
Сонда за измерване на вътрешн ат а тем
пература на продукта.
Самозатваряща се врата с автоматично
задържане на 100°.
Магнитни уплътнения, лесни за смяна.
Заоблени вътрешни ъгли за полесно
почис тв ане.
60 мм дебелина на изолацията от поли
уретан, инжектиран при високо напреже
ние.
Рег улируеми крачета.
Производителност шоково охлаждане :
от +90 до +3°C – 7 кг / 15 кг.
Производителност шоково замра