Помощни машини

292 293
Опаковъчни машини
Размери (мм) : 485×600x140
Мощност : 0,12 kW / 230 V
Макс. ширина на ролката : 400 мм
Размери (мм) : 400×140x620 / 400x300x620
Мощност : 0,7 kW / 0,10 kW / 230 V
Капацитет : 15 бр. / 20 бр.
Долен агрегат Здрави държачи
за ножовете
DIPA S
Фолираща опаковъчна машина
STER UVA S / STER UVA
Стерилизатор за ножове с ултравиолетова лампа
По една решетка на
всяка врата
Заоблени
вътрешни ръбове
Таймер
Конструкция от неръждаема стомана, анодизирани алуми
ниеви ролки и основа от удароустойчива пластмаса. Пласт
масовите пръчки за насочване се регулират автоматично за
опъване на фолиото. Необходимата дължина се отрязва чрез
нисковолтажна система с гореща жица.
С възможност за тефлоново покритие.
Изолирано свързване на жиците със защита до 120 °C.
Площ на нагрявяне – 385х125 мм
Стерилизатор, изработен изцяло от неръждаема стомана.
Врата от плексиглас, с микропревключвател за ултравиоле
товата лампа. Удобна стойка за ножове от леснопочистващ се
пластмасов материал, за максимална стерилизация, без нуж
да от повторно позициониране на ножовете.
При модел STER UVA S ултравиолетовата лампа с мощност
16 kW, а при STER UVA – 24 kW.
Таймер.
Размери (мм) : 485х575х450 / 588x587x500
Мощност : 0,75 kW / 1,2 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 12 м³/ч / 25 м³/ч
Използваем обем (мм) : 343х434х200+190 /
448х440х200+190
Вакуумиращи опаковъчни машини с възможност за вакууми
ране на течности, изработени изцяло от неръждаема стомана.
Разполагат с електронно управление с водоустойчив дисплей.
Вертикалната камера с иновативна технология прави възможно
вакуумирането на всякакви продукти, включително течности.
Камерата е със заоблени ъгли и почистването е много по-бързо
и ефективно.
Капакът е извит за вакуумиране на по-обемисти продукти.
• Автоматична програма за деаериране, FTY и DSI.
• Включва програма за извличане на влажността от маслото на
помпата (H2Out), датник.
• Система за инертен газ и система за външно вакуумиране с
аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 315 мм / 415 мм (CUISSON 41).
• Възможност за вакуумиране на течности.
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Сонда за външно вакуумиране.
• Предварително зададени Chef, USB.
Опции:
• Допълнителни лепящи ленти
• Лепене с рязане
• WiFi модул
Вакуумиращи опаковъчни машини, изработени изцяло от не
ръждаема стомана. Разполагат с електро-механично управле
ние. Камера за вакуумирането на всякакви продукти, със зао
блени ъгли за бързо и ефективно почистване.
Капакът е извит за вакуумиране на по-обемисти продукти.
• Включва програма за извличане на влажността от маслото на
помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за външно вакуумиране с
аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 315 мм / 420 мм (
VM 18
) / 455
мм (
VM 53
).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Опции:
• Допълнителни лепящи ленти
• Softair – система за вакуумиране на остри продукти, предпаз
ваща плика от разкъсване
CUISSON 31 / CUISSON 41 VM16 / VM 18 / VM 53
Лепяща лента
– 415 мм
Възможност за
вакуумиране на течности
Плексигласов капак, с
нова система за отваряне
Възможност за
вакуумиране на няколко
плика едновременно
Лесен достъп за
поддръжка
Вакуумиращи машини
Размери (мм) : 461х574х437 / 582x580x496 /
607х710х500
Мощност : 0,75 kW / 1,2 kW / 1,2 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 12 м³/ч / 25 м³/ч / 25 м³/ч
Използваем обем (мм) : 343х434х200 /
441х450х185 / 485х550х175
Видео

294 295
Вакуумиращи машини
Вакуумиращи опаковъчни машини с на
пълно автоматичен работен цикъл, бла
годарение на вградените програми Chef.
Разполагат с лесно за използване елек
тронно управление.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана, включително и вакууми
ращата камера, всички вътрешни ъгли са
заоблени, за по-лесно почистване и под
дръжка.
• Включва програма за извличане на влаж
ността от маслото на помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за
външно вакуумиране с аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 260 мм /
315 мм (Evox 30 & Evox 31 Hi-Line).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Вакуумиране на контейнери.
Предварително зададени програми Chef
(Evox 31 Hi-Line).
• MAP – вакуумиране с газ за деликатни
продукти (Evox 31 Hi-Line)
Вакуумиращи опаковъчни машини с на
пълно автоматичен работен цикъл, бла
годарение на вградените програми Chef.
Разполагат с лесно за използване елек
тронно управление.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана, включително и вакууми
ращата камера, всички вътрешни ъгли са
заоблени, за по-лесно почистване и под
дръжка.
Капакът е извит за вакуумиране на
по-обемисти продукти.
• Включва програма за извличане на влаж
ността от маслото на помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за
външно вакуумиране с аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 310 мм /
410 мм (Idea 40).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Предварително зададени програми Chef.
Вакуумиране на контейнери.
Вакуумиращи опаковъчни машини с на
пълно автоматичен работен цикъл, бла
годарение на вградените програми Chef.
Разполагат с лесен за използване 5' дис
плей, програмируем.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана, включително и вакууми
ращата камера, всички вътрешни ъгли са
заоблени, за по-лесно почистване и под
дръжка.
Капакът е извит за вакуумиране на
по-обемисти продукти.
• Включва програма за извличане на влаж
ността от маслото на помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за
външно вакуумиране с аксесоар "Easy".
• Softair – система за вакуумиране на
остри продукти, предпазваща плика от
разкъсване;
• Дължина на лепящата лента – 310 мм /
410 мм (Idea 42 Hi-line).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Предварително зададени програми Chef.
Вакуумиране на контейнери.
• MAP – вакуумиране с газ за деликатни
продукти.
• Конектор за връзка с принтер за етикети.
Вакуумиращи опаковъчни машини за
външно вакуумиране с автоматичен или
ръчен режим на работа.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана.
Изключително здрави и лесни за употреба
уреди, осигуряващи перфектни резултати.
Гарантират запазването на качеството на
течните и твърдите продукти. Разполага и
с иновативна система за създаване на ва
куум в съдове и контейнери.
• Дължина на лепящата лента – 310 мм /
420 мм (Vacuum 42 / New Vacuum).
• Включена сонда за вакуумиране на кон
тейнери (Fast Vacuum / Vacuum 42).
Свободно стоящи вакуумиращи опако
въчни машини с напълно автоматичен ра
ботен цикъл, благодарение на вградените
програми Chef. Разполагат с лесно за из
ползване електронно управление.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана, включително и вакууми
ращата камера, всички вътрешни ъгли са
заоблени, за по-лесно почистване и под
дръжка.
Капакът е извит за вакуумиране на
по-обемисти продукти.
• Включва програма за извличане на влаж
ността от маслото на помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за
външно вакуумиране с аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 415 мм /
530 мм (Bright 53H).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Предварително зададени програми Chef,
USB.
Вакуумиране на контейнери.
• MAP – вакуумиране с газ за деликатни
продукти.
Опции:
• Допълнителни лепящи ленти.
• Softair – система за вакуумиране на
остри продукти, предпазваща плика от
разкъсване.
Сонда за външно вакуумиране.
• Лепене с рязане.
• WiFi модул, датник.
Evox 25 / Evox 30 / Evox 31 Hi-line
Fast Vacuum / Vacuum 42 /
New Vacuum
Bright 18 H / Bright 53 H Idea 32 Hi-line / Idea 42 Hi-line
Вакуумиращи опаковъчни машини с на
пълно автоматичен работен цикъл, бла
годарение на вградените програми Chef.
Разполагат с лесно за използване елек
тронно управление.
Уредите са изработени изцяло от неръж
даема стомана, включително и вакууми
ращата камера, всички вътрешни ъгли са
заоблени, за по-лесно почистване и под
дръжка.
Капакът е извит за вакуумиране на
по-обемисти продукти.
• Включва програма за извличане на влаж
ността от маслото на помпата (H2Out).
• Система за инертен газ и система за
външно вакуумиране с аксесоар "Easy".
• Дължина на лепящата лента – 315 мм /
415 мм (Bright 18) / 530 мм (Bright 53).
• Лепене на до 3 плика едновременно.
Предварително зададени програми Chef,
USB.
Вакуумиране на контейнери.
• MAP – вакуумиране с газ за деликатни
продукти.
Опции:
• Допълнителни лепящи ленти.
• Softair – система за вакуумиране на
остри продукти, предпазваща плика от
разкъсване.
Сонда за външно вакуумиране.
• Лепене с рязане.
• WiFi модул, датник.
Bright 16 / Bright 18 / Bright 53 Idea 30 / Idea 40
Вакуумиращи машини
Видео
Bright
Видео
Bright H
Видео
Evox
Размери (мм) : 485х570х456 /
588x587x501 / 720х720х495
Мощност : 0,8 kW / 1,6 kW /
2,3 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 12 м³/ч / 25 м³
/ 25 м³
Използваем обем (мм) :
343х434х200 / 441х450х200 /
575х575х160
Размери (мм) : 588×587×1025 /
720х760х1015
Мощност : 1,6 kW / 230 V /
2,3 kW / 400 V
Вакуумна помпа : 25 м³/ч / 60 м³/ч
Използваем обем (мм) :
441х450х200 / 575х575х160
Размери (мм) : 444х481х210 /
505x626×295 / 495х68288
Мощност : 0,3 kW / 0,53 kW /
0,75 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 4 м³/ч / 8 м³/ч /
12 м³/ч
Използваем обем (мм) :
3029110 / 355х365х184 /
355х365х184
Размери (мм) : 433х502х378 /
539x598×460
Мощност : 0,6 kW / 0,7 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 8 м³/ч / 20 м³
Използваем обем (мм) :
352х335х170 / 441х449х170
Размери (мм) : 423х60460 /
540x612x460
Мощност : 0,6 kW / 0,8 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 10 м³/ч / 20 м³
Използваем обем (мм) :
343х434х175 / 441х449х170
Размери (мм) : 360х300х150 /
472×320×177 / 490х41200
Мощност : 0,45 kW / 0,12 kW /
1 kW / 230 V
Вакуумна помпа : 11 л/ч / 30 л/ч /
30 л

297
296
Размери (мм) : 360×565×300 / 370x575x300
Мощност : 1,7 kW / 230 V
Капацитет : 22 л
Работна температура : от 24 °C до 99 °C
Размери (мм) : 130×260×340
Мощност : 2 kW / 230 V
Капацитет : 27 л
Работна температура : от 24 °C до 99 °C
S1/1 / S1/1 R Y09
Кран за източване на
водата на модел S1/1R
Удобни и практични
дръжки
Динамично подвижно
нагряване
Електронно управлениеС включен капак
Статичен нискотемпературен уред за бавно готвене с
водно статично загрявяне. Лесен за работа, благодарение
на системата за електронен контрол на температурата.
Тяло и съд GN 1/1 от неръждаема стомана. Със здраво
противоудърно покритие на нагревателите, които са
разположени близо до дъното на съда.
Модел S1/1 R разполага с кран за източване на водата.
Електронно управление с дисплей, показващ
температурата.
5 програми.
Практични дръжки за лесно пренасяне.
Оборудван с капак.
GN 1/1 съвместим.
Динамичен софткукър с много прецизно загряване и
контрол на температурата, специално за готвене чрез
техниката sous vide. Самият уред се поставя върху съда
с помощта на скоба. Разполага с устройство за защита,
което изключва уреда, в случай на случайно включване
извън течността, а температурен сензор предпазва от
прегряване и претоварване. Помпата за циркулация
спомага за перфектният контрол на температурата.
Неръждаема стомана с рейтинг на защита IP X3.
Дисплей, показващ работната температура.
Защита против прегряване и претоварване.
Удобни дръжки за лесно пренасяне.
Съдът за софткукъра :
Изработен от неръждаема стомана AISI 304.
GN 1/1, с височина 200 мм и капацитет 27 л.
С капак и практични дръжки.
Софткукъри
99 програми.
4 дисплея за прецизен контрол.
Контрол на температурата във вътрешността с
няколко сонди и възможност за проследяване на
данните чрез USB.
Два входа за пълнене и един за източване на водата.
Автоматично поддържане на температурата на водата.
Автоматично охлаждане.
Настройка на дата и час за работа.
Възможност за готвене с отложен старт.
Софткукъри
Софткукър за бавно готвене и охлаждане. С автоматично пълнене на топла и на студена вода, с настройки на температурата на
водата, дата и време. Изключителен режим за нощно готвене на ниска температура, който се включва в предварително зададен час
и гарантира безопасна работа на уреда. Система за автоматично охлаждане след края на цикъла на готвене, който се оповестява
от звуков сигнал.
SV THERMO
Размери (мм) : 427x675x365
Мощност : 2 kW / 230 V
Капацитет : 27 л
Работна температура : от 24 °C до 99 °C
Контролен дисплей
Корпус от
неръждаема стомана
Три температурни
сонди
Подвижни
разделители
Прозрачен капак
Лесно почистване

298 299
Термокутери
Combi
Термокутер от ново поколение, който
дава възможност за едновременно из
студяване и готвене в един и същи уред.
Двете му независими кани разполагат
с прецизен контрол на температурата с
възможност за промяна с по 1 °С, не
зависимо ниска или висока. Мощният
мотор развива до 12500 об./мин. при
топлата страна и до 8000 об./мин. при
студената. Уредът има множество функ
ции – кълцане, рязане, месене, смилане
и др. и благодарение на високите си тем
ператури в него може да си готви и дори
да се карамелизира захар, темперира
шоколад и дори да се пастьоризира, а
ниските температури, които достига да
ват възможност за замразяване, напра
ва на сладолед и др.
Две сменяеми кани от неръждаема
стомана, с вместимост 2 л.
LCD дисплей.
Терморегулатор –24°С до 190°С.
С възможност за програмиране.
SD карта.
Размери (мм) : 610×470×340
Мощност : 4,35 kW / 230 V
Gastro XL
Gastro / Gastro Twin
SD карта с
памет 1 GB
Подвижен капак с отвор за
контрол на процеса
Термокутер с голяма производителност.
Създаден специално за подготовка и
приготвяне на големи количества про
дукти и храни. Моторът му е изключи
телно мощен и достига до 16000 об./
мин., а терморегулаторът гарантира
прецизен контрол на температурата с
по 1 °С. Благодарение на възможността
за програмиране, механичната работа се
свежда до минимум и дава възможност
за готвене с еднакво високо качество с
минимални усилия. Уредът има множе
ство функции – кълцане, рязане, месене,
смилане и др. и благодарение на висо
ките си температури в него може да се
готви и дори да се карамелизира захар.
Кана от неръждаема стомана, с вмес-
тимост – 3 л.
LCD дисплей.
Терморегулатор 24°С до 190°С.
С възможност за програмиране.
SD карта.
250 готови рецепти.
Автоматизиран термокутер, с възмож
ност за програмиране, което го прави из
ключително лесен за употреба. Със своите
250 готови програми гарантира еднакво
високо качество всеки път. Мощният му
мотор достига до 12500 об./мин, а тер
морегулаторът дава възможност за пре
цизен контрол на температурата с по 1 °С
промяна. Уредът има множество функции
– кълцане, рязане, месене, смилане и др.
и благодарение на високите си темпера
тури в него може да си готви и дори да
се карамелизира захар. Подходящ е дори
за бавно готвене (sous-vide). А капаците
тът на двойния термокутер (Gastro Twin)
позволява приготвяне и подготовка на
големи количества продукти.
Една или две кани от неръждаема сто-
мана, с вместимост на всяка – 2 л.
LCD дисплей.
Терморегулатор 25°С до 190°С.
С възможност за програмиране.
SD карта.
Удобно разположени копчета
за включване / изключване
Неръждаема
кана
LCD дисплей
Размери (мм) : 320×420x386
Мощност : 1,8 kW / 230 V
Размери (мм) : 258x312×296/ 490x370x296
Мощност : 1,5 / 3,3 kW / 230 V
GIAZ
Уред за разбиване на замразени
продукти
Creative
Комбиниран кутер
Уред за разбиване на замразени проду
кти с електронно управление.
Капацитет 1,8 л (опция 1,3 л).
Налягане 1,8 bar, възможност за разби
ване без налягане.
Избор от 12 скорости на разбиване
Работна температура: –18°22°С.
Термокутер, с възможност за пригот
вяне на студени или топли ястия. Мощ
ният му мотор достига до 12500 об./
мин. Разполага с терморегулатор за
прецизен контрол на температурата,
който дава възможност за промяна с по
1 °С. Значително намалява времето за
подготовка и гарантира повтаряемост
на рецептите, което пести време и води
до еднаквост в качеството. Уредът има
множество функции – кълцане, рязане,
месене, смилане и др. и благодарение на
високите си температури в него може
да се готви и дори да се карамелизира
захар, темперира шоколад и дори да се
пастьоризира, а ниските температу
ри които достига дават възможност за
замразяване, направа на сладолед и др.
Кана от неръждаема стомана, с вмес-
тимост 2 л.
LCD дисплей.
Терморегулатор –25°С до 190°С
С възможност за програмиране.
SD карта.
LCD дисплей
Размери (мм): 320х520х650
Мощност: 1,8 kW / 230 V
Размери (мм) : 500×670×410
Мощност : 1,5 kW / 230 V
Режещи и
разбиващи ножове
Подвижен капак с
отвор за контрол на
процеса
Купа 1,8 л
(опция 1,3 л)
Термокутери и кутери за замразяване
HM-Smoker
Опушвател за студенo oпушване чрез
течност към термокутери HotmixPro
Филтър за поставяне на
дървени трици
Опушвател, изцяло изработен от не
ръждаема стомана AISI 304, свързва
се с всеки един от термокутерите дава
възможност за подобряване вкуса на
продуктите и ястията. Димът преми
нава през течност и по този начин се
охлажда. В контейнера може да се по
стави и лед, който допълнително обо
гатява дима. Студеният дим не отива
нагоре и по този начин остава в контакт
с продукта, освен това ниската му тем
пература предотвратява развитието на
бактерии и не влияе на самото готвене.
Изцяло от неръждаема стомана.
Лесно свързване, посредством
маркуч.
Подвижен съд за охлаждащата теч-
ност.
Лесно управление
Течност за изстудяване
на пушека
Лесно свързване,
посредством маркуч
Устойчиво захващане на
двете части
Размери (мм) : 276x266x163
Мощност : 1,2 kW/ 230V

300 301
PSP700ET3 / PSP700EM
PSP700ET315 / PSP700EM15
Размери (мм) : 440x560x850
Мощност : 1,1 kW / 230/400 V
Капацитет : 15 кг
Производителност : 500 кг/ч.
Размери (мм) : 360x480x800
Мощност : 0,55 kW / 400 V / 0,37 kW / 230 V
Капацитет : 10 кг
Производителност : 250 кг/ч.
Вертикална картофобелачка с вместимост 10 кг, изработена от
неръждаема стомана AISI 304 и алуминиева сплав, специално
за допир с храна. Вътрешността на уреда е облицована с
фина абразивна шкурка, лесна за смяна. Оборудван е и с
електромагнитни сензори, разположени на капака за зареждане
и на капака за готова продукция, които спират работата на
машината. Картофобелачката е изработена чрез най-модерните
технологични иновации и отговаря на всички стандарти за
безопасност по CE.
Анодизиран чугунен ротор, задвижван чрез колан.
Управление на 24 V, с пластмасови копчета с рейтинг на
защита IP55.
Чугунена основа със запечатани лагери.
Предвиден отвор за поставяне на филтър при необходимост.
Вертикална картофобелачка с вместимост 15 кг, изработена от
неръждаема стомана AISI 304 и алуминиева сплав, специално
за допир с храна. Вътрешността на уреда е облицована с
фина абразивна шкурка, лесна за смяна. Оборудван е и с
електромагнитни сензори, разположени на капака за зареждане
и на капака за готова продукция, които спират работата на
машината. Картофобелачката е изработена чрез найодерните
технологични иновации и отговаря на всички стандарти за
безопасност по CE.
Анодизиран чугунен ротор, задвижван чрез колан.
Управление на 24 V, с пластмасови копчета с рейтинг на
защита IP55.
Чугунена основа със запечатани лагери.
Предвиден отвор за поставяне на филтър при необходимост.
Отвор с капак за
готовата продукция
Капак със сензори, прекратяващи
работата на уреда, когато е отворен
Управление на 24 V с копчета
с рейтинг на защита IP55
Картофобелачки
PPR6 / PPR6 C / PPR10 / PPR10 C / PPR20 /
PPR20 C
PPR6 E / PPR6 EC / PPR10 E / PPR10 EC / PPR20 E /
PPR20 EC
Размери (мм) : 396x380x700 / 470x544×910 / 560x650x1190
Мощност : 0,37 kW / 0,73 kW / 1,1 kW / 230 V
Капацитет : 6 кг / 10 кг / 20 кг
Производителност : 150 кг/ч. / 170 кг/ч. / 340 кг/ч.
Размери (мм) : 400х550х440 / 47775х1050 / 560x880x1190
Мощност : 0,37 kW / 0,73 kW / 1,1 kW / 230 V
Капацитет : 6 кг / 10 кг / 20 кг
Производителност : 150 кг/ч. / 170 кг/ч. / 340 кг/ч.
Картофобелачка, изработена от неръждаема стомана AISI
304. Задвижвана със самозатягащ се V-образен колан.
Високоефективният вентилиран мотор на машината е пригоден
за продължителна работа. Патентованият сменяем съд е
подходящ за миене в миялна машина и разполага с автоматична
система за изваждане на готовата продукция.
Моделът EC е с микропревключватели на капака и на отвора.
Дискове за белене от неръждаема стомана с абразивна
повърхност.
Лесна за смяна абразивна повърхност.
Капак на отвора, изработен от неръждаема стомана със
запечатано заключване.
Регулируеми S/S крачета, които могат да бъдат фиксирани
към пода.
Лесен достъп до всички компоненти.
Иновативна картофобелачка, отговаряща на всички HAC
CP изисквания. Картофобелачка с вместимост 10 кг и уред
за почистване на вътрешността с патентована система за
разглабяне на съда и системата за белене без необходимост
от инструменти.
Моделът EC е с микропревключватели на капака и на отвора.
Всички подвижни елементи могат да се мият в миялна
машина.
Управление на 24 V с таймер.
Лесен достъп до всички механични и електрически
компоненти, без необходимост от местене или обръщане на
уреда.
Управление с
таймер
Удобни дръжки,
спомагащи при разглабяне
Управление
с таймер
Крачета с възможност за
застопоряване за пода
Възможност за кошница
за сушене на зеленчуците
Възможност за
рамка със сито
Картофобелачки
220
396
700
260
380
203
470
1310
1050
282
775

303302
Зеленчукорезачки
R301 / R301 Ultra
Кутер и зеленчукорезачка в една машина
CL20 CL50
Машина, която лесно мели, кълца, меси
благодарение на пълния комплект от
дискове за рязане и рендета. Разполага с
нов удобен за поставяне капак, свързан с
магнитната система за предотвратяване
на аварии, активираща моторна спирачка
за спиране въртенето на ножовете в
момента, в който се отвори капакът.
Уредът е с опция "PULSE", за максимално
прецизен контрол над процеса на работа.
Машината се разглабя лесно за по-
бързо и лесно почистване. Разполага
с два отвора за по-добро качество на
рязане, голям – за едри зеленчуци (зеле,
целина, маруля и т.н.) и малък – за по-
продълговати и крехки зеленчуци.
Една скорост – 1500 об./мин
Стандартно гладко острие с подвижен
предпазител.
С включена купа с ергономична
дръжка и зеленчукорезачна приставка с
изхвърляне.
Автоматичен рестарт при претоварване
на машината.
Размери (мм) : 390x340x595
Мощност : 0,55 kW / 230 V
Размери (мм) : 325×310x570
Мощност : 0,4 kW / 230 V
Размери (мм) : 325x300×550
Мощност : 0,65 kW / 230 V
Капацитет : 3,7 л
Зеленчукорезачна машина, с
многообразие от дискове, осигуряващи
голям избор от възможности –
настъргване, нарязване на кубчета, на
панделки, на пръчици и т. Моторът е
защитен с поликарбонатно покритие,
което осигурява устойчивост и
дълготрайност. С магнитно защитно
устройство и моторна спирачка, която
прекратява работата на мотора, в
момента, в който се отвори капакът.
Разполага с два отвора за пообро
качество на рязане, голям – за едри
зеленчуци (зеле, целина, маруля и
т.н.) и малък – за по-продълговати и
крехки зеленчуци. Главата и капакът,
изработени от композитен материал са
подвижни, с цел осигуряне лесен достъп
за поддръжка и улесняват почистването.
Компактен уред.
Една скорост – 1500 об./мин
Лесно почистване и поддръжка.
PULSE
функция
Богат избор от
ножове
Подвижна глава, лесна
за почистване
Богат избор от
23 диска
Малък цилиндричен
отвор – Ø 58 мм
Стабилни и
устойчиви крачета
Голям отвор – 139 см
2
Възможност за приставка за
пюриране
Лесно управление
Здрава, ефективна и лесна за употреба
зеленчукорезачна машина, която предлага
голям избор от опции за работа –
стъргане, рязане в различни форми и др.
Моторът е защитен чрез поликарбонатна
обвивка, осигуряваща устойчивост и
дълготрайност. Разполага с два отвора
за по-добро качество на рязане, голям –
за едри зеленчуци (зеле, целина, маруля
и т.н.) и малък – за по-продълговати и
крехки зеленчуци. Главата и капакът са
изцяло метални, а формата им е максимално
изчистена за по-лесно почистване. Уредът
разполага с автоматично рестартиране чрез
лост.
Една или две скорости – 375 и 750 об./мин.
Обработва до 5 кг/мин.
Лесно почистване и поддръжка.
Механичен рестарт при претоварване
на машината.
CL50 Ultra Pizza
CL52
Зеленчукорезачна машина специално създадена за
подготовка на продуктите за пица. Основата на уреда е от
неръждаема стомана, гарантираща издръжливост при работа
с по-големи количества продукти. Моторът е защитен от
поликарбонатна обвивка, която гарантира дълготрайност
и устойчивост на уреда. Машината разполага с два отвора
за по-добро качество на рязане, голям – за едри зеленчуци
(зеле, целина, маруля и т.н.) и малък – за по-продълговати
и крехки зеленчуци. Има и автоматично рестартиране чрез
лост, което го прави по-лесен за употреба и оптимизира
производителността.
Една скорост.
Подходящ за рязане и стъргане на сирена.
Размери (мм) : 360x340×690
Мощност : 0,75 kW / 230 V
Размери (мм) : 390x340x610
Мощност : 0,55 kW / 230 V
Капацитет : 3,7 л
Зеленчукорезачна машина с ергономичен и компактен дизайн,
създаден за улеснение на потребителя. Уредът разполага с 50
различни диска за рязане – различни форми и големини (реже
кубчета от 5х5 мм до 25х25х25 мм) с максимално качество
и прецизност. Разполага с два отвора за по-добро качество
на рязане, голям – за едри зеленчуци (зеле, целина, маруля и
т.н.) и малък – за по-продълговати и крехки зеленчуци. Освен
нарязване, настъргване, рязане на жулиени, машината дава
възможност и за рязане на пържени картофи, с възможност за
лесно почистване на подвижните части.
Индукционен мотор, специално за интензивна употреба.
Една скорост – 375 об./мин.
Удобна ергономична дръжка.
Приставка с
изхвърляне
С нова ергономична дръжка
по-удобна за употреба
Лесно управление
Малък цилиндричен
отвор – Ø 58 мм
Висока
производителност
Голям отвор за
едрите продукти
Голям отвор – 139 см
2
Лесно управление
Максимално изчистена горна
част, за полесно почистване
С дискове, подходящи
за рязане и стъргане на
сирена
Богат избор от
дискове за рязане
Малък цилиндричен
отвор – Ø 58 мм
Зеленчукорезачки

305
304
Размери (мм) : 462x770x1353
Мощност : 1,5 kW / 380 V
Мощен мотор с протектор от поликарбонат за по-голяма
устойчивост и дълготрайност.
Две скорости на рязане – 375 и 750 об./мин.
С възможност за ергономична помощна количка.
Две глави.
Стойка
Подвижни части за лесно почистване и поддръжка.
С възможност за глава с
четири отвора
Устойчива и здрава конструкция
за интензивна употреба
С диск за пюриране
CL60 workstation
С възможност за
помощна количка
Глава с преса, с
отвор – Ø 58 мм
Автоматична глава
Зеленчукорезачна машина с голям капацитет, подходяща за подготовка на 300 – 3000 порции за ден или 600 кг/час.
В комплект с две глави и стойка. Автоматичната глава съчетава високо качество на рязане с висока производителност.
Тя е идеална за настъргване и рязане на кубчета. Втората глава е подходяща за рязане на дълги продукти и обработка
на крехки плодове и зеленчуци. Изработена е специално да намали максимално механичното усилие. Стойката едно
временно улеснява употребата на машината и осигурява достатъчно място за поставяне на съд с големина GN1/1. Две
от крачетата на уреда са оборудвани с колелца.
Зеленчукорезачки
R2
R4 1500
Кутер със сменяеми ножове, който бързо реже, мели, меси
и разбърква. Оборудван с опцията PULSE за възможно
най-прецизен контрол над работния процес. Уредът е с ин
дукционен мотор, предназначен за интензивна употреба и
подготовка на големи количества храна. С една работна опе
рация може да обработи около 1 кг продукти и да произведе
от 10 до 20 порции. Капакът от поликарбонат е с отвор, пред
назначен за добавяне на други продукти и течности по време
на готвенето.
Изработен изцяло от неръждаема стомана.
С включен гладък нож от неръждаема стомана.
Ергономична дръжка на каната.
Една скорост – 1500 об./мин.
С възможност за поръчка на едро и фино назъбени ножове.
Размери (мм) : 226x304×440
Мощност : 0,7 kW / 230 V
Капацитет : 4,5 л
Размери (мм) : 200×280×350
Мощност : 0,55 kW / 230 V
Капацитет : 2,9 л
Кутер със сменяеми ножове, който бързо реже, мели, меси
и разбърква. Оборудван с опцията PULSE за възможно
най-прецизен контрол над работния процес. Уредът е с ин
дукционен мотор, предназначен за интензивна работа и под
готовка на големи количества храна. С една работна опера
ция може да обработи около 2,5 кг продукти и да произведе
от 10 до 50 порции. Капакът от поликарбонат е с отвор, пред
назначен за добавяне на други продукти и течности по време
на готвенето.
Изработен изцяло от неръждаема стомана.
С включен гладък нож от неръждаема стомана.
Ергономична дръжка на каната.
Една скорост – 1500 об./мин
С възможност за поръчка на различни ножове.
Възможност за
различни ножове
PULSE функция
С гладък или
назъбен нож
Стабилни и
устойчиви крачета
Капак от поликарбонат
с отвор
Лесно управление Кана от неръждаема
стомана
Кутери

307
306
JUNIOR MX 225
Дължина на приставката:
225 мм
Капацитет : 5/25 л
Мощност : 0,27 kW/230 V
JUNIOR MX 225
Дължина на приставката:
185 мм
Капацитет: 5/25 л
Мощност: 0,27 kW/230 V
JUNIOR DMX 225
Дължина на приставките:
225 мм
Капацитет: 5/25 л
Мощност: 0,27 kW/230 V
JUNIOR COMBI 225
Дължина на приставките:
за пасиране 225 мм
за разбиване 185 мм
Капацитет: 5/25 л
Мощност: 0,27 kW/230 V
DYNAMIX DMX 160 /
DYNAMIX DMX 190
Дължина на приставката:
160 / 190 мм
Капацитет: 4/8 л
Мощност: 0,22 / 0,25 kW / 230 V
DYNAMIX NOMAD 160 /
DYNAMIX NOMAD190
Дължина на приставката:
160 / 190 мм
Капацитет: 4/8 л
Батерия: 2000 mAh / 12 V DC
DYNAMIX COMBY 160
Дължина на приставките:
за пасиране 160 мм
за разбиване 185 мм
Капацитет: 4/8 л
Мощност: 0,22 kW / 230 V
DYNAMIX
DMX 160 / 190
JUNIOR MX 225 JUNIOR WHISK JUNIOR DMX 225 JUNIOR COMBI 225DYNAMIX
NOMAD 160 / 190
DYNAMIX
COMBY 160
Пасаторите от серията DYNAMIX предлагат голям избор от възможности, благодарение на моделите със сменяеми приставки, както и
на тези с батерия, които правят използването им възможно навсякъде, дори на места без връзка с електричество. Подходящи са за супи
и сосове, като капацитетът им е до 4 или 8 литра в зависимост от модела. Предлагат се допълнително различни аксесоари като кутер,
приставка за разбиване, пюриране, емулсии или шейк. Стандартният им нож е титаниев с две или четири остриета според модела. Към
всеки пасатор има включена стойка за стена. Регулируема скорост на въртене 10 000 – 13 000 оборота.
Пасаторите NOMAD 160 и NOMAD 190 са в комплект с батерия 2 000 mAh (12 V) и зарядно за нея. Батерията позволява на уреда
до 25 минути автономна работа.
Пасаторите от серията JUNIOR предлагат голям избор от възможности, благодарение на моделите със сменяеми приставки и допъл
нителни аксесоари.
Подходящи са за супи, пюрета, сосове, бази за сладолед, като капацитетът им е до 5 или 25 литра в зависимост от модела. Всички моде
ли имат защита от случайно включване. Предлагат се допълнително различни аксесоари като кутер, приставка за разбиване, пюриране
или емулсии. Приставките са изработени от неръждаема стомана, а ножът е титаниев с две остриета. Към всеки пасатор има включена
стойка за стена. Регулируема скорост на въртене 3 000 – 12 000 оборота.
Пасатори Пасатори
Приставка
кутер 0,8 л
Приставка
за пюриране
Приставка
за разбиване
Приставка
за емулсии
Приставка
за шейк
Мерителна
кана
Стойка
за пасатор
Приставка кутер
0,8 л
Нож с 4 остриетаПриставка за
пасиране 300 мм
Приставка
за емулсии
Приставка
за пюриране
Приставка
за разбиване
Допълнителни
ножове и дискове
Аксесоари:
Аксесоари:

309
308
Пасаторите от серията SENIOR предлагат голям избор от възможности, благодарение на моделите със сменяеми приставки и
допълнителни аксесоари.
Подходящи са за супи, пюрета, сосове, бази за сладолед, като капацитетът им е до 5 или 40 литра в зависимост от модела. Всички
модели имат защита от случайно включване. Предлагат се допълнително различни аксесоари като кутер, приставка за разбиване или
пюриране. Приставките са изработени от неръждаема стомана, а ножът е титаниев с три остриета. Към всеки пасатор има включена
стойка за стена. Регулируема скорост на въртене 2 800 – 9 500 оборота.
Пасатори Пасатори
SENIOR MX 300
Дължина на приставката:
300 мм
Капацитет : 5/40 л
Мощност : 0,35 kW/230 V
SENIOR DMX 300
Дължина на приставката:
300 мм
Капацитет: 5/40 л
Мощност: 0,35 kW/230 V
SENIOR COMBI 300
Дължина на приставките:
за пасиране 300 мм,
за разбиване 205 мм
Капацитет: 5/40 л
Мощност: 5/40 л
MASTER MX 91 /
MASTER MX 410
Дължина на приставката:
300 мм
Капацитет : 20/100 л
Мощност : 0,6 kW/230 V
MASTER COMBI 410
Дължина на приставката:
за пасиране 300 мм,
за разбиване 245 мм
Капацитет: 20/100 л
Мощност : 0,6 kW/230 V
SMX 600 TURBO
SMX 800 TURBO
Дължина на приставката:
600 /800 мм
Капацитет : 100/300 л
Мощност : 0,85/1 kW/230 V
SMX BLENDER TURBO
Дължина на приставката:
580 мм
Капацитет : 100/300 л
Мощност : 1 kW/230 V
SENIOR COMBI 300 MASTER MX 91 / MX 410 SMX 600 TURBO /
SMX 800 TURBO
MASTER COMBI 410 SMX BLENDER TURBOSENIOR MX 300 SENIOR DMX 300
Приставка за
пасиране 400 мм
Приставка за
пасиране 500 мм
Приставка
за пюриране
Приставка
за емулсии
Приставка
за разбиване
Стойка за пасаторСтенна стойка за пасатор
Приставка
за разбиване
Приставка
за пюриране
Приставка кутер 5 л
SENIOR / MASTER
Аксесоари: Аксесоари:
Пасаторите от серията MASTER предлагат голям избор
от възможности, благодарение на моделите със сменяеми
приставки. Подходящи са за супи, пюрета, сосове, бази
за сладолед, като капацитетът им е до 20 или 100 литра в
зависимост от модела. Всички модели имат защита от случайно
включване. Предлагат се допълнително различни аксесоари
като кутер, приставка за разбиване, пюриране или емулсии.
Приставките са изработени от неръждаема стомана, а ножът е
титаниев с три остриета.
Регулируема скорост на въртене 3 000 – 10 500 оборота.
Пасаторите от серията SMX предлагат голям избор от
възможности, благодарение на моделите със сменяеми
приставки. Подходящи са за супи, пюрета, сосове, бази
за сладолед, като капацитетът им е до 100 или 300 литра
в зависимост от модела. Всички модели имат защита от
случайно включване. Предлагат се допълнително различни
аксесоари като приставка за разбиване, пюриране или емулсии.
Приставките са изработени от неръждаема стомана, а ножът е
титаниев с три остриета. Скорост на въртене 11 000 оборота.

310 311
WSB50/WSB55/WSB60/WSB65/WSB70 WSB25X / WSB33X / WSB40
Леки и гъвкави пасатори, удобни за употреба. Гумената
дръжка осигурява комфортен захват, а херметически
запечатаната приставка от неръждаема стомана се сменя
лесно и може да бъде почистена в миялна машина. Разполага
с регулация на оборотите до 18 000 об./мин.
Ножове от неръждаема стомана и допълнителна дръжка за
по-голяма стабилност.
WSB50 – 40 л., Н – 305 мм
WSB55 – 60 л., Н – 355 мм
WSB60 – 100 л., Н – 405 мм
WSB65 – 140 л., Н – 457 мм
WSB70 – 200 л., Н – 535 мм
Мощни пасатори, подходящи за заведения и ресторанти с
голям капацитет. Разполагат с две скорости, регулатор на
оборотите и здрави ножове от неръждаема стомана.
WSB25Х – Капацитет до 23 л, до 13 000 об./мин. Възможност
за робота до 60 мин. с едно зареждане на батерията. Включено
зарядно в комплекта.
WSB33 – Капацитет до 12 л, мощност – 0,10 kW.
WSB40 – Капацитет до 22 л, фиксирани остриета и ножове, с
приставка 255 мм.
Размери (мм) : 127/140
Мощност : 0,75 kW/230 V
Размери (мм) : 171х107х558 / 114х114х406
Мощност : 0,10 kW / 0,35 kW / 230 V
Пасатори
Потенциометър за регулиране на
оборотите
Нож за пасиране от неръждаема стомана
С възможност за закачане към стена
Гумирана комфортна дръжка
Приставка за разбиване
Приставка от неръждаема стомана
Приставка за пасиране
Две скорости на мотора
С възможност за поставка върху съд
WFP16S / WFP16SCD
Гъвкав уред за всякакъв вид преработка на хранителни
продукти. Изцяло запечатан, за да направи възможна
употребата при наличие на течности. С нечуплив съд, изработен
от ненадраскваем поликарбонат, който е по-лек от метала, но
устойчив на тежко натоварвания. Мощният мотор, създаден за
продължителна работа, разполага с термална защита против
претоварване и прегряване. Подходящ за обработка на голямо
количество продукти.
Здрав отлят корпус.
Големи, лесни за употреба копчета за управление.
Над 20 възможности за обработка на храната.
Система за безопасност, предотвратяваща прегряване.
Ножът се застопорява за безопасно изсипване.
Размери (мм) : 228×355×482 / 355x381x457
Мощност : 1,5 kW/230 V
Капацитет : 75 кг/час
WFP14S /WFP14SW / WFP14SC
Нечуплив мултифункционален уред, с голяма вместимост
и система за обработка на течности. Лесно кълца, мели и
стърже и е подходящ за направата на супи, сосове и мари
нати. Разполага с голям отвор за поставяне на продуктите,
благодарение на който времето за подготовка се съкраща
ва. Моделът WFP14SC е оборудван и с отвор за излизане
на обработените продукти.
Включен диск за рязане.
Включен диск за раздробяване.
Размери (мм) : 184х330х300 / 257х292х406
Мощност : 0,75 kW/230 V
Капацитет : 3,35 л
Безопасно изсипване
Окомплектован с 5 броя дискове и
ножове
Назъбен нож за твърди продукти
3,35л. прозрачна кана
S-образен нож
Кана с отвор за обработени продукти
3,75л. прозрачна кана
Лесен за разглобяване и почистване
Разнообразни дискове
Горен капак с голям отвор за продукти
Комбинирани зеленчукорезачки
Кутер и зеленчукорезачка в един уред

313312
WSG30 / WSG60
Мелничка за подправки
WSBPPW / WSB02A
Миксер
Мелничка за подправки, подходяща за раздробяване и
смилане на всякакви видове подправки. В комплект с
три плътно затварящи се кани, подходящи за правилно
съхранение на продуктите.
Осигурява перфектна видимост към продукта и
възможност за добавяне на течности при модел WSG60
Pulse функция.
Приставка за разбиване (255 мм)
Две скорости, с възможност за регулация на оборотите
до 16 000 об./мин. Допълнителна дръжка за по-голяма
стабилност
WSB02A – стойка за пасатори и приставки.
Размери (мм) : 140х211х210 / 215х165х292
Мощност : 0,2 kW/230 V
Размери (мм) : 127х140х787
Мощност : 0,65 kW / 230 V
Капацитет : до 22 л
Помощни уреди
Приставка за пасиране от неръждаема
стомана
Допълнителна дръжка за по-голяма
стабилност
Приготвяне на песто в модел WSG60
Лесни за сваляне и почистване бъркалки
Приготвяне на фъстъчено масло в
модел WSG60
Приготвяне на горчица в модел WSG60
Приготвяне на чили сос в модел WSG60
Приготвяне на сметана в модел WSG60
Потенциометър за регулиране на
оборотите
Гумирана комфортна дръжка
Уреди за варене на ориз
150525 A150513 150529
Уред за варене на ориз за всякакви
видове ориз, за задушаване или
поддържане на температурата на месо,
риба или зеленчуци.
Стоманен корпус.
Капак и основа, изработени от
пластмаса.
Вътрешен съд – с незалепващо
покритие.
Включва мерителна чашка, лъжица
за ориз и цедка.
Уредът не е подходящ за
продължителна употреба и бързи
темпове на работа.
Размери (мм) : Ø 465 x H 400
Мощност : 2,85 kW / 230 V
Капацитет : 12 л
Подходящ за : 40 – 60 порции
Размери (мм) : Ø 320 x H 350
Мощност : 1,95 kW / 230 V
Капацитет : 8 л
Подходящ за : 25 – 40 порции
Размери (мм) : Ø 216 x H 275
Мощност : 0,7 kW / 230 V
Капацитет : 1,8 л
Подходящ за : 2 – 10 порции
Уред за варене на ориз за всякакви
видове ориз, за задушаване или
поддържане на температурата на месо,
риба или зеленчуци.
Корпус от неръждаема стомана.
Големи и удобни дръжки.
Вътрешен съд – с незалепващо
покритие.
Висока топлоустойчивост.
С функция за поддържане на
топлината.
Силиконова подложка за защита от
прегаряне.
Включва мерителна чашка, лъжица
за ориз и цедка.
Уред за варене на ориз за всякакви
видове ориз, за задушаване или
поддържане на температурата на месо,
риба или зеленчуци. Големите му размери
и вместимост го правят подходящ за
места с голяма производство.
Корпус от неръждаема стомана.
Големи и удобни дръжки.
Вътрешен съд – с незалепващо
покритие.
Висока топлоустойчивост.
С функция за поддържане на
топлината.
Силиконова подложка за защита от
прегаряне.
Включва мерителна чашка, лъжица
за ориз и цедка.
Механизъм за задържане на
капака в отворено състояние
С включени мерителна чаша, лъжица
и вилица за вадене на ориза
Незалепващо покритие
на съда за ориз

314 315
Ръчни колбасорезачки с вертикален нож, изработен от неръждаема стомана с висока якост 100Cr6 и защитен със специален
ринг. Корпус от емайлиран алуминий, цвят по избор червен, черен или бял. Задвижването на ножа и шейната е изцяло ръчно и
може да се използва на места без електричество. Дебелината на рязане на продукта е между 0 и 25 мм, а избутването автома
тично. В комплекта са включени точило и пластмасова тавичка.
Ръчни колбасорезачки с вертикален нож, изработен от неръждаема стомана с висока якост 100Cr6 и защитен със специален
ринг. Корпус от емайлиран алуминий, цвят по избор червен, черен или бял. Кормило тип маргарита. Задвижването на ножа и
шейната е изцяло ръчно и може да се използва на места без електричество. Дебелината на рязане на продукта е между 0 и 25
мм (30 мм за модел 350 VOLANO LUX), а избутването автоматично. В комплекта са включени точило и неръждаема тавичка.
Размер на ножа (мм): Ø 300
Размери (мм): 600х720х740
Размер на ножа (мм): Ø 350/Ø 370
Размери (мм): 710х870х800 / 710х870х800
Размер на ножа (мм): Ø 300
Размери (мм): 545х750х720
Размер на ножа (мм): Ø 350
Размери (мм): 640х930х760
Колбасорезачки Колбасорезачки
300 VOLANO 300 VOLANO LUX350 VOLANO / 370 VOLANO 350 VOLANO LUX
Ръчни колбасорезачки Ръчни колбасорезачки
Дръжки от
маслиново дърво
Кормило тип
маргарита
Стъклена тавичка
Кормило тип
роза
Гранитна тавичка
Стойка
Тавичка от
маслиново дърво
Стойка
на колела
Златен кант
Дървена стойка
на колела
Опции: Опции:

317316
Колбасорезачки
AGS 300 PRO DOLOMIA S385
Колбасорезачка, изработена от анодизирана алуминиева
сплав. Въпреки компактните си размери, машината е с голям
капацитет на рязане. Голямо разстояние между мотора и
ножа за лесно почистване.
Вентилиран мотор.
Ковани дебели ножове, допълнително подсилени.
Винтове и дефлектори от неръждаема стомана.
Устройство за освобождаване на шейната.
Шейна с автоматично смазване.
Колбасорезачка със заоблен дизайн, без остри ъгли или
видими болтове. С хромирана повърхност и чугунена намотка
на шейната, за по-голяма издръжливост. А вулканизираните
гумени спирачки гарантират безопасна употреба. Разполага
и със система за самонаточване, чрез вграден инструмент за
острене, със защита на дъното.
Ергономични копчета с рейтинг на защита IP67.
70 мм разстояние между ножа и мотора.
С вграден инструмент за наточване със защита на дъното.
Подвижен предпазител срещу мазнини, който минава по
цялата дебелина на плочата.
Покритие на дъното.
С включени инструменти за лесно махане на ножа.
Размери (мм) : 880x730x800
Мощност : 0,38 kW / 400 V
Размер на ножа : Ø 380
Макс. дебелина на рязане : 30 мм
Размери (мм) : 640x610x510
Мощност : 0,2 kW / 230 V
Размер на ножа : Ø 300
Макс. дебелина на рязане :
Тефлонови остриета Ергономична дръжкаПлоча за защита на
мотора от долната
страна
Подвижна ръкохватка
за пристискане на
храната
Устройство за
освобождаване
на шейната
Вграден инструмент
за заточване
Колбасорезачки
AVS 275 BS ZIRCONIA 300 C ZAFFIRA LX 350 AUT
Иновативна колбасорезачна машина,
изработена от алуминиева сплав, с
вертикално разположен мотор, със
система за охлаждане, предпазваща
от прегряване. Тази колбасорезачка
е с компактни размери, но с голям
капацитет на рязане. Разполага и с
платформа за закрепяне на колбаси,
за по-голямо удобство при работа. За
по-лесно почистване, разстоянието
между ножа и мотора е увеличено.
Ковани дебели ножове, допълнително
подсилени.
Намотани плъзгачи.
Винтове и дефлектори от неръждаема
стомана.
С включени инструменти за
наточване.
Устройство за освобождаване на
шейната.
Размери (мм) : 730x660x650
Мощност : 0,37 kW / 230 V
Размер на ножа : Ø 330
Макс. дебелина на рязане : 23 мм
Размери (мм) : 720x685x560
Мощност : 0,27 kW / 230 V
Размер на ножа : Ø 300
Макс. дебелина на рязане : 30 мм
Размери (мм) : 700x480x420
Мощност : 0,20 kW / 230 V
Размер на ножа : Ø 275
Макс. дебелина на рязане : 23 мм
Иновативен заоблен дизайн, без
остри ръбове и видими болтове. С
хромирана повърхност и чугунена
намотка на шейната, за по-голяма
издръжливост. А вулканизираните
гумени спирачки гарантират безо
пасна употреба. Разполага и със сис
тема за самонаточване, чрез вграден
инструмент за острене, със защита
на дъното.
Покритие на дъното за достъп до
електрическите елементи.
Пластмасови копчета с рейтинг на
защита IP67.
Гумени крачета.
48 мм разстояние между ножа и
мотора.
Подвижен предпазител срещу
мазнини, който минава по цялата
дебелина на плочата.
Тази машина предлага изключително
удобство със своя заоблен дизайн,
без остри ръбове и видими винтове. С
хромирана повърхност и вулканизирани
гумени спирачки на шейната. Разполага със
система за самонаточване, чрез вграден
инструмент за острене, със защита на
дъното.
Ергономични копчета с рейтинг на защита
IP67.
Затворен и запечатан мотор.
Система за освобождаване на шейната за
ръчно рязане.
49,5 мм разстояние между ножа и
мотора.
Три скорости.
Три различни настройки на шейната.
Брояч на нарязаните парчета.
Опция за задаване на броя на нарязани
парчета, с функция за автоматично
спиране.
Винтове от неръждаема стомана.
Голямо пространство
за поставяне на
продуктите
Голямо разстояние
между ножа и мотора
Голямо разстояние
между ножа и корпуса
Приставка за
прошуто
Плоча за защита на
мотора от долната
страна
Устройство за
освобождаване
на шейната

318 319
Ръкохватка за
пристискане на
храната
Лесно почистване
под и зад ножа
Широка плоча за
зареждане
Ергономични копчета с
рейтинг на защита IP67
Предпазител за
ръка
ALPINA 350 C ALPINA LX ING ALPINA LX AUT
Размери (мм) : 820x680x700
Мощност : 0,38 kW / 400 V
Размер на ножа : Ø 350
Макс. дебелина на рязане : 30 мм
Размери (мм) : 820×660x690
Мощност : 0,40 kW / 400 V
Размер на ножа : Ø 350 / Ø 370 / Ø 385
Макс. дебелина на рязане : 25 мм
Размери (мм) : 816×732×730
Мощност : 0,40 kW / 400 V
Размер на ножа : Ø 350 / Ø 370
Макс. дебелина на рязане : 25 мм
Иновативен заоблен дизайн, без остри
ръбове и видими болтове, хромирана
повърхност и чугунена намотка на шей
ната, за по-голяма издръжливост. Вул
канизираните гумени спирачки гаранти
рат безопасна употреба.
Ергономични копчета с рейтинг на
защита IP67.
Пластмасова дръжка.
70 мм разстояние между ножа и мотора.
С вграден инструмент за наточване със
защита на дъното.
Подвижен предпазител срещу мазни
ни, който минава по цялата дебелина на
плочата.
Покритие на дъното.
С включени инструменти за лесно маха
не на ножа.
Иновативен заоблен дизайн, без остри ръ
бове и видими болтове, хромирана повърх
ност и чугунена намотка на шейната, за
по-голяма издръжливост. Вулканизирани
те гумени спирачки гарантират безопасна
употреба.
Подвижен предпазител срещу мазни
ни, който минава по цялата дебелина на
плочата.
Ергономични копчета с рейтинг на защита
IP67.
Алуминиева дръжка.
Затворен и запечатан механизъм.
Дефлектор от неръждаема стомана.
Покритие на дъното.
70 мм разстояние между ножа и мотора.
С вграден инструмент за наточване със
защита на дъното.
Стандартен инструмент за смяна на ножа.
Алуминиеви регулируеми крачета с гуме
на основа.
Смазване чрез маслена баня.
Автоматична колбасорезачна машина с из
бор от три скорости и дизайн, без остри ръбо
ве и видими болтове, хромирана повърхност
и чугунена намотка на шейната, за по-голяма
издръжливостулканизираните гумени спи
рачки гарантират безопасна употреба.
Подвижен предпазител срещу мазнини,
който минава по цялата дебелина на плочата.
Три скорости.
Три различни настройки на шейната.
Брояч на нарязаните парчета.
Копчета с рейтинг на защита IP67.
Опция за задаване на броя на нарязани
парчета, с функция за автоматично спиране.
Затворен и запечатан мотор.
Възможност за преминаване на ръчно
рязане.
Дефлектор от неръждаема стомана.
Покритие на дъното.
70 мм разстояние между ножа и мотора.
С вграден инструмент за наточване със
защита на дъното.
Стандартен инструмент за смяна на ножа.
Алуминиеви регулируеми крачета с гумена
основа.
Колбасорезачки
410
690
816
410
Копчета за
управление,
с рейтинг на
защита IP 67
Система за
лесно и бързо
изпразване
Лесен достъп за
почистване
Подвижни
ножове
Превключвател
на предавките
(MX-20)
Лесно
почистване
Подвижен
шнек
Месобъркачки
ME-10 / ME-20
Електрическа
ME 50 M
Електрическа
MINIMIX / MX20
Ръчна
Размери (мм) : 482x260x390 /
554x330x445
Мощност : 0,18 kW / 0,37 kW / 230 V
Капацитет : 10 кг (14 л) / 20 кг (28 л)
Размери (мм) : 750x465×595
Мощност : 1,46 kW / 230 V
Капацитет : до 50 кг (87 л)
Размери (мм) : 250×540x320 /
310X630X470
Капацитет на бункера : 15,7 л / 27,7 л
Ръчна месобъркачна машина, изработе
на изцяло от неръждаема стомана, с ка
пак от лексан, за по-висока устойчивост
и издръжливост.
Изработен от неръждаема стомана.
Подвижно гребло.
Лесна за почистване.
Практична и компактна, идеалната месобър
качка за по-ограничено количество за раз
бъркване в месарници и ресторанти. Израбо
тена изцяло от неръждаема стомана AISI 304,
с мощни асинхронни мотори с охлаждане чрез
маслена баня. А за да гарантират перфектната
работа и дълъг живот на машината има и ре
дуктори за маслената вана, с твърди спирало
видни зъбни колела. Предният изход се отваря,
което прави достъпа и почистването по-лесни.
Система за защита на скоростите с двойно
уплътнение.
IP x5 самоохлаждащи се мотори.
Безопасен микропревключвател, разполо
жен на капака.
Нож от неръждаема стомана AISI 304,
който се вади лесно, без помощта на инстру
менти.
Копчета за управление, с рейтинг на защита
IP54.
Отваряне през предния отвор.
Месобъркачна машина, която гарантира
високи резултати и изключително пред
ставяне. Смесването става бързо, бла
годарение на изключителното острие за
рязане. Основата и колелата са израбо
тени от неръждаема стомана AISI 304.
Накланящият се съд и подвижните но
жове от неръждаема стомана предлагат
удобство при работа и почистване.
Копчета за управление, с рейтинг на
защита IP 67.
Безопасен микропревключвател,
разположен на капака.
Необходимо е минимално пълнене –
10% от максималния капацитет.

321320
TITANO 22
Месомелачка, настолна
TITANO 22 ICE
С хладилен агрегат
TCM 30VERT
Автоматична
Размери (мм) : 310x350x540
Мощност : 1,47 kW / 400 V
Производителност : 300 кг / час
Размери (мм) : 310x350x540
Мощност : 1,47 kW / 400 V
Производителност : 300 кг / час
Размери (мм) : 644х658х1243
Мощност : 2,94kW / 230 V – 400 V
Капацитет на бункера : 30 кг (42 л)
Компактен уред за интензивен режим
на работа. Могат да се извършват
продължителни операции, благодарение
на високофективния самоохлаждащ се
мотор в маслена баня. Уредът е снабден
също и с предавателен механизъм с
верига и обезшумител. Разполага с ривърс
контрол, който позволява завъртането
на ножа в обратна посока, за да улесни
почистването на уреда и изважданета на
шнека.
По-дълъг шнек, изработен от
неръждаема стомана AISI 304 S/S.
Мощен самоохлаждащ се мотор във
водоустойчива кутия.
Система за бързо и здраво заключване.
Отделение за ножовете и решетките.
Иновативна и компактна месомелачка, с
хладилен агрегат, с термоелектрически
модул. Охладителната система е лесна
за употреба – работи без компресор,
без газ и с минимална консумация на
енергия. Разполага със самоохлаждащ се
двигател с обезшумител, предавателен
механизъм с верига и ривърс контрол,
който позволява завъртането на
ножа в обратна посока, за да улесни
почистването на уреда и изважданета на
шнека.
Изработен от неръждаема стомана.
Копчета за управление, IP54 на 24 V.
Електронен термометър.
Мощност на термоелектрическия
модул – 70 kW
Лесно за почистване и поддръжка.
Уред с конструкция от неръждаема стомана
AISI 304, събиращ в себе си функциите на
месомелачка и месобъркачка. Разполага с
два независими мотора IP x5, за мелене и
за бъркане. Охлаждането им е чрез маслена
баня. За по-голяма безопасност уредът има
защитен микропревкючвател, позициониран
на капака. А за да се осигури удобство
капакът се отваря чрез въздушни бутала.
Месомелачката е изцяло изработена от
неръждаема стомана AISI 304, а шнекът
е допълнително закален. Оборудването за
мелене може да се извади лесно, без нужда от
инструменти, което улеснява почистването.
Електронно управление IP 67, с ривърс
контрол.
Водоустойчива кутия за охлаждане на
мотора.
Колела от неръждаема стомана със
спирачки.
Заварен нож и 4,5 мм чиния.
Решетка от
неръждаема стомана
Управление
IP 67
Електронен
термометър
Възможност за различни
приставки
Месомелачки
Размери (мм) : 500x437x432
Мощност : 1,47 kW / 230 V
Производителност : 300 кг/ч.
Размери (мм) : 512x437x481
Мощност : 1,47 kW / 230 V
Производителност: 350 кг/ч.
TC22POLIFEMO
Месомелачка, настолна
TCQ22 ICE
С хладилен агрегат, настолна
Месомелачки
Настолна месомелачка с охлаждаема система, мотор в
маслена баня, която осигурява продължителна употреба
на уреда и дълъг живот. Изработена изцяло от неръждаема
стомана AISI 304. Управление на 24V, с рейтинг на защита
IP54. Оборудвана с двойно заварен редуктор на мотора.
Лесна за разглобяване глава, издържаща на високо
натоварване.
Механизъм за заключване на главата.
Подвижна глава, изработена от неръждаема стомана,
осигуряваща лесно почистване.
Възможност за поставяне на допълнителна приставка за
бургери.
Настолна месомелачка с хладилен агрегат R134, изработена
от неръждаема стомана AISI 304. Управление от неръждаема
стомана с рейтинг на защита IP 67. Двигателят се самоохлажда
и е оборудван с обезшумител. Уредът разполага с предавателен
механизъм с верига, ривърс контрол и температурен дисплей.
Съдът за поставяне на месо е с правъгълна форма, за да се
увеличи съвместимостта му и е оборудван със защитно
вътрешно заключване.
Възможност за поставяне на допълнителна приставка за
бургери.
Лесна за разглобяване удължена глава, издържаща на
високо натоварване.
Подвижна глава за смилане от неръждаема стомана,
осигуряваща лесно почистване.
Бърза система за заключване на главата, регулируема чрез
микропревключвател.
Плексигласов капак за съда.
Охлаждане на гърлото, главата и съда за месо.
Лесно сменяема
глава
Управление IP 67
с температурен
дисплей
Възможност за поставяне на
допълнителна приставка за бургери
Възможност за комплект
инструменти за пълнене
Възможност
за предпазител
Фиксиране
на главата
221
390
264
437
360
500
205
432
490
237
481
585
374
512

322 323
Размери (мм) : 240x820x250
Капацитет : 16 л
Размери (мм) : 490x370x1200
Мощност : 0,52 kW / 400 V
Капацитет : 15 л
IS 16 XM
Ръчна
IS 15 VARIA
Автоматична
Машини за пълнене на колбаси
Машина за ръчно пълнене на колбаси, с основа и цилиндър
изработени от неръждаема стомана AISI 304. Разполага с
три туби за пълнене, които разполагат с бутала с клапан за
изпускане на въздуха.
Здрав цилиндър.
С три накрайника – Ø10/20/30
Кутия за механизма от поцинкована стомана.
Заземен механизъм от закалена стомана.
Механизмът за плъзгане е на четири запечатани плъзгача.
Две скорости.
Фиксираща скоба.
Лесната за употреба и функционална вертикалната маши-
на за пълнене на колбаси VARIA има мощна хидравлична
система, която работи при налягане от 120 бара. Мощни-
ят, вентилиран мотор е безшумен и се включва незабавно.
Изработена изцяло от неръждаема стомана, може да бъде
изцяло разглобена и почистена, без употребата на инстру-
менти. В самия цилиндър са поставени силиконови уплътне-
ния, за удължаване живота на уреда.
Херметическа защита на хидравличния цилиндър.
Бутало от неръждаема стомана.
С три накрайника – Ø10/20/30
Полиран и заоблен цилиндър, без зададено направление.
Буталото се връща автоматично, след изключване на
мотора.
Копчета за управление, с рейтинг на защита IP 67.
Прецизен контрол на изтичането на мазнините.
Лесно и удобно
зареждане
Колелца за по-голяма
гъвкавост
Механизъм с 4
запечатани плъзгача
Лесно и удобно
зареждане
Фиксираща скоба Копчета за
управление, с рейтинг
на защита IP 67
Водоустойчив
цилиндър от
неръждаема стомана
Ергономична
дръжка
Възможност за
различни видове фунии
Удобна употребаЛесно отваряне
за зареждане
Възможност за
различни видове фунии
Машини за пълнене на колбаси
Размери (мм) : 360x180x170 / 530x200x200 /
600×240×220 / 730x240×220 / 780×280×260
520x230x220 / 600×240×220 / 730x240×220 /
800×290×280
Капацитет (л) : 3 / 5 / 7 / 10 / 15
Ръчна машина за пълнене на колбаси, със сертификат за до
сег с храната. Цилиндърът е изработен от неръждаема сто
мана, а останалата част от карбонизирана стомана. Механи
змът е от пресовани и закалени части.
Серия Deluxe са машини за пълнене на колбаси изцяло от
неръждаема стомана.
Водоустойчив цилиндър от неръждаема стомана.
Бутало със силиконово уплътнение и клапан за
освобождаване на въздуха.
Стандарт на фуниите 10, 20, 30, 40.
Двойно бутало, за поързо пълнене.
Лесно и бързо почистване.
MINNIE / MOD 5 / MOD 7 / MOD 10 / MOD 15 /
MOD 5 Deluxe / MOD 7 Deluxe / MOD 10 Deluxe /
MOD 15 Deluxe
Хоризонтална
Размери (мм) : 25X29X58 / 82X29X34 / 25X29X58 /
32x26x70 / 38x34×83
Капацитет (л) : 5 / 7 / 10 / 15
MOD 5/V / MOD 7/V / MOD 10/V /
MOD 5/V Deluxe / MOD 7/V Deluxe / MOD 10/V
Deluxe / MOD 15/V Deluxe
Вертикална
Ръчна, вертикална машина за пълнене на колбаси, със серти
фикат за досег с храната. Идеална е за по-меки смеси. Ци
линдърът и основата са изработени от неръждаема стомана, а
останалата част от карбонизирана стомана. Механизмът е от
пресовани и закалени части.
Серия Deluxe са машини за пълнене на колбаси изцяло от не
ръждаема стомана.
Модели MOD 7/V и MOD 7/V Deluxe са с дръжка, разположе
на в задната част на уреда, за по-комфортно боравене.
Водоустойчив цилиндър от неръждаема стомана.
Бутало със силиконово уплътнение и клапан за
освобождаване на въздуха.
Стандарт на фуниите 10, 20, 30, 40.
Двойно бутало, за поързо пълнене.
Лесно и бързо почистване.
Вертикално разположен цилиндър за заемане на по-малко
място.

324 325
Дехидрататори
CUBE PRO
PRO DELUXE
Размери (мм) : 270x260x350
Мощност : 0,5 kW / 230 V
Размери (мм) : 270×260×500
Мощност : 0,5 kW / 230 V
Размери (мм) : 270×260×500
Мощност : 0,5 kW / 230 V
Дехидрататор с панел за електронно упра
вление, показващ работната температура,
оставащото време и програмата на работа.
Цикълът за поддръжка запазва условията за
вътрешно сушене след края на всяка про
грама, докато не се извади съдържанието
от уреда. Дехидрататорът е с издръжлива,
компактна рамка с изчистен и опростен ди
зайн. Разполага със система за хоризонтален
въздухопоток и прецизен контрол на темпе
ратурата, които осигуряват перфектни крайни
резултати.
Конструкция от
неръждаема
стомана.
Шест кошници за сушене.
Пет автоматични програми.
Една EVO програма със свободни
настройки.
Една програма за отлагане на времето
на започване.
Ефективен и лесен за употреба уред, който
прави възможна консервацията на всякъв
вид продукти (плодове, зеленчуци, меса,
риба и т.н.) като едновременно с това
осигурява богат вкус и дълготрайност
на продуктите. Дехидрататорът е с
издръжлива, компактна рамка с изчистен
и опростен дизайн. Разполага със система
за хоризонтален въздухопоток и прецизен
контрол на температурата, които осигуряват
перфектни крайни резултати.
Конструкция от неръждаема стомана.
Шест кошници за сушене.
Различни цикли на сушене, в
зависимост от вида продукти.
Непрекъснат цикъл на сушене.
Защитен превключвател за пестене на
енергия.
Дехидрататор с панел за електронно упра
вление, показващ работната температура,
оставащото време и програмата на работа.
Цикълът за поддръжка запазва условията
за вътрешно сушене след края на вся
ка програма, докато не се извади съ
държанието от уреда. Дехидрататорът е
с издръжлива, компактна рамка с изчистен
и опростен дизайн. Разполага със система
за хоризонтален въздухопоток и прецизен
контрол на температурата, които осигуря
ват перфектни крайни резултати.
Конструкция от неръждаема стомана.
Шест кошници за сушене.
Пет автоматични програми.
Една EVO програма със свободни
настройки.
Една програма за отлагане на времето
на започване.
Кухненски помощни инструменти
Модел:
N3010
Модел:
Модел:Модел:
Модел:
Модел:
Модел: Модел:
Модел: Модел:
Модел:
DF450
N3715N3705
716712 / 716713
N4315
N7009 N6999
N4304 N4107
730241
Модел:
Модел:
Модел:
N3008X
N3706
N3707
N3708
716723
120×105×325
1,5
2
4
1150х900 М, L, XL
155
Размерим):
Размерим):
Размерим): Размерим):
Размерим):
Кутия за фолио INOX
Пудриера неръждаема,
Престилка полиестерна с нитрилово
покритие, комплект 10 броя
Тирбушон полуавтоматичен, хромиран
Автоматична фуния
Нож за трюфели, дървен
Пудриера неръждаема (с мрежа)
Шапка хартиена с червена / синя
лента, комплект 100 бр
Тирбушон хромиран,
с държач и фиксираща скоба
Спринцовка за марината
Уред за изрязване на зеленчукови форми
Автоматична фуния
Ръкавици, кутия 100 бр.
Ръчна сокоизтисквачка,
тип “свредел
Поставка за прибори / капак
Ръчна резачка за зеленчуци
Зеленчукорезачка ръчна, с три приставки Зеленчукорезачка за свежи подправки
Модел: Модел:
Модел:
Модел:
116601 215450
N7102
CPP/ COPCPP
750 мл 50 мл
Ø 50 мм
520х285х95
153х325х220
Размерим): Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):

327
326
Кухненски помощни инструменти
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
N4087X
O3V40
N4188X
N4147
1603 / 1703
N4044
N4184X
NPS22
1020
N4232T
O5V55
NC019
360 мм, 1000 мл
Н 400 мм
22х84х165 мм
200 мл, Ø 50 мм, H 210
500 мл / 1000 мл
Ø 450 мм
22х84х165 мм
220 мм
1000 мл
100x340x110 мм
550 мм
100 мм
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Размерим):
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
N3110
17
N3121
N3124
Модел:
Модел:
N3123
0017
Сифон за сметана
Патрони за Сода, оп. 10 бр.
Термометър писалка, от –50°C до +300°C
Термометър инфрачервен
от -50° до +400°C
Уред за рязане на яйца, 6 резена
Отварачка за консерви
Сифон за сметана, ISI Gourmet Whip
Патрони за Сметана, оп.10 бр
Термометър, от –50°C до +200°C
Четка силиконова
Уред за рязане на яйца, шайби
Уред за обезкостяване на череши
Сифон за сода ISI, неръждаема стомана
Пулверизатор от неръждаема стомана
Термометър от –30° до +50°C
Решетъчна лъжица, тип “гнездо”
Отварачка за консерви
Уред за белене и рязане на ябълки
Кухненски помощни инструменти
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
GREENMATIC12
GREENMATIC25
CTXM55
N3502
N4280
215582
215580
EPX003
N3026
215060
12
25 л
135x400x55 мм
10
20 л
160 мм
Размер:
Размер:
Размер:
Размер:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
N3004X
N7000
072580
215001
240 мм
135x360x243 мм
190 мм
135x410x45 мм
Размер:
Размер:
Размер:
Размер:
Модел:
Модел:
Модел:
Модел:
215616
215618
403C210
215062
ID1101
135x400x240 л
Размер:
Уред за сушене на зеленчуци
Уред за белене на краставици
Джироле
Зеленчукорезачка ръчна
Мандолина 2000 S
Уред за сушене на зеленчуци
Уред за рязане на домати
Резaчка за синьо сирене
Зеленчукорезачка ръчна
с 4 бр ножове
Пасатор ръчен, комплект с
3 диска
Ръчна резачка за зеленчуци
Нож за рязане на сирена
Зеленчукорезачка ръчна с
неръждаема шапка, с три ножа
Уред за рязане на зеленчу
ци, ръчен, с 6/8 разделения,
диаметър на плода до 80 мм
Картофорезачка ръчна,
с водач
Зеленчукорезачка ръчна
Мандолина 2000 Pro
Нож за правене на спирали

Scroll to top